ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง การปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)