เกษตรจังหวัดเป็นประธานประชุมคณะกรรมการ sc สุโขทัย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 นายยศพนธ์  ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดสุโขทัย ทำหน้าที่ประธาน Single Command พร้อมหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุโขทัย ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบทางไกล Web Conference เพื่อทราบข้อสั่งการ/นโยบายสำคัญ/ประเด็นเน้นย้ำ/ข้อชี้แจง โครงการเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานสินค้าเกษตร/GAP ยกระดับสหกรณ์ให้เข้มแข็ง และการเตรียมพร้อม การป้องกัน การเผชิญเหตุ และฟื้นฟูต่อสถานการณ์อุทกภัย โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 24/05/2560