สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดงาน“วันข้าวและชาวนาไทย” จังหวัดขอนแก่น

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับอำเภอแวงใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง และผู้นำชุมชน จัดงาน“วันข้าวและชาวนาไทย” จังหวัดขอนแก่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง บ้านหนองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น   ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันข้าวและชาวนาไทย”  เนื่องจากข้าวเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อประเทศ เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศหลายแสนล้านบาท เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของคนไทยทั้งในอดีต จนถึงปัจจุบัน และเพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของข้าว รวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวนาไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น และนายสุรศักดิ์ วัฒนาอุดมชัย นายอำเภอcแวงใหญ่ กล่าวต้อนรับ การจัดงานครั้งนี้ มีบุคคลเป้าหมาย ประกอบไปด้วย เกษตรกรชาวนา สมาชิกแปลงใหญ่และผู้สนใจ ในพื้นที่ รวม 1,500 ราย และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการระดับจังหวัด อำเภอ และบริษัทเอกชน ร่วมถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวนา มีการประกวดหุ่นฟางข้าว การประกวดควายไทยพันธุ์ดีและสวยงาม การประกวดจัดกระเช้าผลิตภัณฑ์จากข้าว การประกวดข้าวต้มมัด การแข่งขันไถนา ะการแข่งขันปักดำนา สาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต และร่วมสร้างบรรยากาศความสนุกสนานโดยดนตรีชุมชนสัมพันธ์กองทัพบก มทบ.23 ค่ายศรีพัชรินทร์

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 05/06/2561