สระบุรี ประชุม COO บูรณาการ ภาคเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 กรกฎาคม 2561.

  สำหรับการประชุมได้สรุปการผลประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เรื่อง การมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานส่วนภูมิภาค โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดสระบุรีสามารถปฏิบัติงานจนเกิดผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม.

  ส่วนรายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานภาคการเกษตรของจังหวัดสระบุรี
คณะกรรมการฯ ได้มีการหารือด้านการขับเคลื่อนแปลงใหญ่,การพัฒนาระบบตลาดเพื่อรองรับผลผลิตด้านการเกษตร,โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลาน้ากับชีวิต,พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ,การดำเนินงานพัฒนา ศพก. และการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รวมทั้งโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย.

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 24/07/2561