วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก.เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๐/๖๑จังหวัดร้อยเอ็ด

          วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก.เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๐/๖๑ โดยมีนายนิรันดร จันธโยธา นายก อบต.เมืองทอง กล่าวต้อนรับ และนายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานีเรียนรู้ จำนวน ๔ สถานี ได้แก่ สถานีตรวจวิเคราะห์ดินและผลิตน้ำหมักชีวภาพ สถานีการลดต้นทุนการผลิต สถานีเทคนิคการปลูกกล้วย และสถานีเทคนิคการปลูกพืชอาหารสัตว์และเทคนิคการเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมบูธการให้บริการทางการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ นิทรรศการ การจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.เมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 09/06/2560