การเปิดเผยราคากลาง : โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 จังหวัดชลบุรี (สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม)

การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
1. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 จังหวัดชลบุรี
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักงานเกษตรอาเภอพนัสนิคม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 13 กุมภาพันธ์ 2561
เป็นเงิน 113,910 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).................บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 ร้าน โกสุมพานิช
4.2 บจก. ส.โลหะการ 422
4.3 บจก.กนกนที
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 นายนพณัช พัทธเสมากูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
5.๒ นายระพีภัทร์ เสริมสุขจิระโชติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
5.๓ นางสาวฉัตราภรณ์ ฤทธิพันธุ์วรกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 15/02/2561