ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ผลไม้ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)