วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสสก.๔ ขก

     วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสสก.๔ ขก โดยมีผู้เข้ารวมประชุมประกอบด้วยเกษตรจังหวัด ๑๒ จังหวัด ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการ ๘ ศูนย์ ผอ.กลุ่ม/หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ สสก.๔ขก พร้อมนี้ได้มอบโล่วิสาหกิจชุมชนดีเด่นและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี ๒๕๖๐ แก่จังหวัดที่ได้รับรางวัลด้วย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 25/07/2560