ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สารคดีความรู้ทางการเกษตรผ่านสื่อโทรทัศน์ จำนวน 20 เรื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สารคดีความรู้ทางการเกษตรผ่านสื่อโทรทัศน์ จำนวน 20 เรื่อง ภายในวงเงิน 2,225,000 บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ภายใต้โครงการผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2564

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 11/01/2564