การเปิดเผยราคากลาง : โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 จังหวัดชลบุรี (สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี)

การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
1. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 จังหวัดชลบุรี
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักงานเกษตรอาเภอเมืองชลบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๕ กุมภาพันธ์ 2561
เป็นเงิน 12๐,000 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).................บาท
จ้างทาชุดขาตั้งพร้อมองค์ความรู้ จานวน 5 ชุด และจ้างทาบอร์ดข้อมูลกิจกรรมองค์ความรู้ จานวน ๔0 แผ่น
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 ชุดขาตั้งพร้อมองค์ความรู้
- นายบุญชอบ ทองใบ
- นายอาพล เนตรดี
- นายปัณณธร คาแก้ว
4.2 บอร์ดแสดงข้อมูลกิจกรรมองค์ความรู้ฯ
- นายบุญชอบ ทองใบ
- นายอาพล เนตรดี
- นายปัณณธร คาแก้ว
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 นายวีระวิทย์ ปถวีนิธิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
5.๒ นายวีระยุทธ เทียรศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
5.๓ นางสาววารุณี เครือทองศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 06/02/2561