วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2562 นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ น.ส.พชรวลัย เอี่ยมอาภรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยประธานเครือข่าย (Young Smart Farmer : YSF) แม่ฮ่องสอน, เจ้าของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการเครือข่าย YSF จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 5 ราย เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย YSF ระดับเขต  รุ่นที่ 1 ปี 2562  ณ  โรงแรมเค เอ็ม กว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 04/04/2562