รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2565

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

Update Date : วันที่ข่าว : 15/12/2564