สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ปี 2562

วันที่ 18 เมษายน 2562 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรม โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม ฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และได้รับเกียรติจากพันจ่าเอกสาคร สิทธิศักดิ์ รักษาราชการท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายจาตุรนต์ สุวรรณทินท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ ร่วมให้ความรู้ในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานระดับตำบล

Update Date : วันที่ข่าว : 18/04/2562