วันที  6 มีนาคม  2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย หมู่ที่ ๖ ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยนายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 06/03/2561