สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย ได้ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562 ณ อบต.แม่คะตวน         อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน วัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้เพื่อเปิดให้บริการความรู้วิชาการด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ที่มีความสนใจ และในงานดังกล่าวมีการจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกร และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการผลิตทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณของผลผลิตเกษตร โดยในการจัดงานครั้งนี้มี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการเปิดงาน นายล้อมเดช ยาใจ ปลัดอาวุโส อ.สบเมย กล่าวต้อนรับ และนายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานการจัดงาน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 23/05/2562