สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย จัดงานวันรณรงค์หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร 2562

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดงานวันรณรงค์หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล บ้านแม่ปาง ม.1 ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาในพื้นที่การเกษตร การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเศษวัสดุเหลือจากภาคการเกษตรทดแทนการเผา และส่งเสริมการปลูกไผ่เพื่อใช้ประโยชน์ เพิ่มพื้นที่ป่า ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวลง ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ปุ๋ยเคมีทางการเกษตร เพื่อปรับปรุงดินและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร โดยมี นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการเปิดงาน และ นายมนต์ชัย ทวีเดช หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานการจัดงาน

 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 07/05/2562