เผยแพร่เอกสารจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและสายอากาศระบบ เอ เอ็ม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ

เผยแพร่เอกสารจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและสายอากาศระบบ เอ เอ็ม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ดังนี้

1) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง

2) ร่างรายละเอียดคุณลักษณะ

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 07/09/2561