สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตรแปรรูปถั่วเหลืองปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

      วันที่ 24 เมษายน 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง จัดการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรมยกระดับการผลิตถั่วเหลืองปลอดภัยและสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่วเหลืองปลอดภัย ภายใต้งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2562   ณ ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุม และนายสุทัด ปินตาเสน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 25/04/2562