วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐และคณะกรรมการเครือข่าย ศพก ระดับเขต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมสสก.๔ ขก

          วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐และคณะกรรมการเครือข่าย ศพก ระดับเขต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมสสก.๔ ขก โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกษตรแปลงใหญ่/ศพก ระดับจังหวัด ๑๒ จังหวัด  เขต คณะกรรมการเครือข่ายเกษตรแปลงใหญ่และคณะกรรมการเครือข่ายศพกระดับเขต 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 14/06/2560