การเปิดเผยราคากลาง : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง : สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง
                    - หน่วยงานเจ้าของโครงการ       สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    625,400    บาท 

                  (หกแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   21  สิงหาคม  2561
     เป็นเงิน    619,950    บาท        ราคา/หน่วย (ถ้ามี)          -          บาท
 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    4.1 Right Brain Creation

    4.2 ที แม็กซ์ ดีไซน์

    4.3 กรีนอาร์ท

   

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

    5.1 นายธนิต  ภิญญากรณ์           หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

    5.2 นางสาวชลัยกร  วิมลรัตน์        นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

    5.3 นางสาวพัทธนันท์  ระวังทรัพย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ


 

 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 27/08/2561