กจ.ขอนแก่นร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับโครงการที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561   เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าหัวหน้ากลุ่มและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้รับผิดชอบงานธุรการระดับอำเภอ 26 อำเภอ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับโครงการที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 20/04/2561