การเปิดเผยราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง จังหวัดชลบุรี ปี 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง จังหวัดชลบุรี ปี 2561
                    - หน่วยงานเจ้าของโครงการ       สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    4,332,500    บาท 

                  (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   29  มิถุนายน  2561
     เป็นเงิน    4,300,784    บาท        ราคา/หน่วย (ถ้ามี)          -          บาท
 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    4.1 แสงตะวัน ตำบลวัดสุวรรณ์  อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

    4.2 พันธุ์ทวีมอลล์ http://www.pwcmallonline.com

    4.3 บริษัท เอสที-เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด จังหวัดนครปฐม

    4.4 บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จังหวัดจันทบุรี

 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

    5.1 นายธนิต  ภิญญากรณ์           หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

    5.2 นางสาวชลัยกร  วิมลรัตน์        นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

    5.3 นางสาวพัทธนันท์  ระวังทรัพย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 17/07/2561