การเปิดเผยราคากลาง โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562

    เป็นเงิน 225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ....... บาท

    1. ปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 จำนวน 5,000 กิโลกรัมๆ ละ 13 บาท เป็นเงิน 65,000 บาท

     2. ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟสสูตร 18-46-0 จำนวน 4,750 กิโลกรัมๆ ละ 19 บาท เป็นเงิน 90,250 บาท

     3. ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ สูตร 0-0-60 จำนวน 4,650 กิโลกรัมๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 69,750 บาท

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    5.1 ร้านประเสริฐโชคการเกษตร โดยนางสาวประภาพร  แซ่เตียว 3-2006-00656-18-0

          เลขที่ 58 หมู่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 

    5.2 ร้านพชรการเกษตร โดยนางสาววิเชียร  วงษ์ชะอุ่ม 3-2006-00204-42-4

          เลขที่ 1หมู่ 2 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

    5.3 ร้านศูนย์สาธิตการตลาดตำบลหัวถนน โดยนางสาวลำเพยวิเศษ 3-2006-00319-76-1

           เลขที่ 38 หมู่ 5 ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี                 

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

    6.1 นางสาวดาวใจ  ดอกไม้คลี่                นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

    6.2 นายระพีภัทร์  เสริมสุขจิระโชติ          นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

    6.3 นางนิชาพัฒน์  เสียงบัณฑิตกุล           นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 04/03/2562