ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างเหมาพิมพ์วารสารส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2 เดือนต่อฉบับ รวม 5 ฉบับ ฉบับละ 2,600 เล่ม รวมทั้งสิ้น 13,000 เล่ม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างเหมาพิมพ์วารสารส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2 เดือนต่อฉบับ รวม 5 ฉบับ ฉบับละ 2,600 เล่ม รวมทั้งสิ้น 13,000 เล่ม ภายในวงเงิน 520,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 22/01/2564