ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

สอบถามเพิ่มเติม

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 1

กองการเจ้าหน้าที่ 

โทร. 02-5793690

Update Date : วันที่ข่าว : 12/06/2560