ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า)

รายละเอียด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 1 โทร. 02-5793690

Update Date : วันที่ข่าว : 18/05/2560