ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า) ของกรมส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

สอบถามเพิ่มเติม

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 1 กองการเจ้าหน้าที่

โทร. 02-5793699

Update Date : วันที่ข่าว : 26/05/2560