พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เข้าเยี่ยมชมการแสดงผลการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมโครงการ “เราคือ...ครอบครัวเดียวกัน”

วันที่ 7 มีนาคม 2561

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เข้าเยี่ยมชมการแสดงผลการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมโครงการ “เราคือ...ครอบครัวเดียวกัน”

             พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เข้าเยี่ยมชมการแสดงผลการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมโครงการ “เราคือ...ครอบครัวเดียวกัน” โดยมี นายประยูร  สุวรรณคำ      เกษตรจังหวัดมหาสารคาม ให้การต้อนรับและได้นำเสนอรายละเอียดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการสร้างความเข็มแข็ง  ให้แก่เกษตรกรและชุมชน ด้วยการน้อมนำหลักทฤษฎีและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานไว้ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ  การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่ายเป็นกลไกในการดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม  ได้คัดเลือก ศพก. ที่มีกิจกรรมเด่น  ของจังหวัดและได้รับรางวัลมานำเสนอการผลิตสินค้าเกษตรด้วย ณ ลานข้าง  หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

 
วิเศษ  สิทธิเสือ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

 

Update Date : วันที่ข่าว : 07/03/2561