ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ ๒ กิจกรรมการจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ ๒