สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่นจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย และหน่วยงานภาคี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560 เกษตรกรเข้าร่วมงาน 200 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสนอวิธีปฏิบัติของเกษตรกรต้นแบบในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และการบริหารจัดการความเสี่ยง แบ่งเป็นสถานี 6 สถานี คือ 1.ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตข้าว 2.การปรับปรุงดิน 3.ปศุสัตว์  4.ประมง 5.การบริหารจัดการศัตรูพืช 6.การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีสื่อมวลชนร่วมทำข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 18/05/2560