จังหวัดขอนแก่นจัดงานวันสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ปี 2560/61

วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561  ณ บ้านขนวน หมู่ที่ 9 ตำบลขนวน  อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ อำเภอหนองนาคำ และสำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ จัดงานวันสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ปี 2560/61 ภายใต้มาตรการจัดการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 60 ที่ได้อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามนโยบายของรัฐ “ตลาดนำการผลิต” เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ กระจายผลผลิตให้ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ ให้เกษตรกรมีรายได้และมีอาชีพในช่วงฤดูแล้งหลังการทำนาซึ่งรัฐบาลสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ รายละไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 2,000 บาท เป็นค่าเตรียมดินค่าปัจจัยการผลิต ฯลฯ โดยโอนจ่ายผ่านบัญชี ธ.ก.ส. ทั้งนี้มีเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 14 อำเภอ ได้แก่ อำเภอชุมแพ น้ำพอง บ้านฝาง บ้านแฮด บ้านไผ่ ภูผาม่าน ภูเวียง มัญจาคีรี สีชมพู อุบลรัตน์ เมืองขอนแก่น เวียงเก่า แวงน้อย และหนองนาคำ สำนักงานเกษตรอำเภอได้ดำเนินการรับสมัคร ตรวจสอบ ยืนยัน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับจังหวัด จำนวน 999 ราย 1,130 แปลง 4,827.75 ไร่ คิดเป็นเงินที่รัฐบาลสนับสนุน 9,655,400 บาท คาดการณ์ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 1,000-1,500 กิโลกรัม/ไร่ (เมล็ด) ผลผลิตรวมที่ออกสู่ตลาด จำนวน 5,800 ตัน (เมล็ด) โดยมีเอกชนในท้องถิ่นรับซื้อกิโลกรัมละ 9 บาท ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน และได้รับความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้จาก ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น และได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอหนองนาคำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน บริษัทห้างร้าน ที่ร่วมจัดงานและสถานที่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอำเภอหนองนาคำ จำนวน 250 คน นอกจากนี้ ยังมีการประกวดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการแข่งขันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นตัวอย่างและเผยแพร่ผลงานให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้เรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 18/04/2561