ประกวดเกษตรตำบลดีเด่น อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

นที่ 5 กรกฎาคม 2561 นางบุปผาพรรณ ไฃยฤกษ์ เกษตรอำเภอสิงหนคร ให้การต้อนรับนายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา และนายอนุชา ยาอีด หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามการปลูกเมล่อนของ นายสุภิเชษฐ์  ชุมทอง Young Smart  Farmer อำเภอสิงหนคร ณ หมู่ที่ 1 ตำบลชิงโค และติดตามการจัดกิจกรรมอบรมเกษตรกรตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ของชุมชนกลุ่มทำนาชิงโค และ ชุมชนชิงโค ซึ่งจัดโดยนางประไพ บุญญโส จพง.การเกษตรชำนาญงาน ณ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 06/07/2560