สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ต้อนรับนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายไชยยศ สอนถม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ที่ออกติดตาม สอบถาม และตรวจเยี่ยมเกษตรกรตามโครงการข้าวอินทรีย์และโครงการข้าวหอมมะลิครบวงจร ปี 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 09/06/2560