วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การออกแบบจัดการฟาร์มและการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การออกแบบจัดการฟาร์มและการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรมืออาชีพ โดยมีเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมพิชชาพรเฮ้าส์  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี       นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 20/05/2562