นายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙ ม.ค.๖๑

Update Date : วันที่ข่าว : 08/01/2561