ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายบุญฤทธิ์ คงเรือง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นายเชาวรัตน์ ทองญวน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายกวีพจน์ มัชฉากิจ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 37 ราย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 20/06/2560