การเปิดเผยราคากลาง : โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 จังหวัดชลบุรี : สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)

 

1. ชื่อโครงการโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี  2560  จังหวัดชลบุรี

                     - หน่วยงานเจ้าของโครงการ                   สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  30  มกราคม  2561

    เป็นเงิน  100,000  บาท   ราคา/หน่วย  (ถ้ามี).................บาท

-จ้างทำป้ายฐานเรียนรู้  ขนาด 60 cm. x 120 cm.  จำนวน  2 ป้าย  

-บอร์ด  3  ช่อง  (หน้าหลัง) พับเก็บได้ มีล้อเลื่อน  จำนวน 1 บอร์ด

-บอร์ดจัดนิทรรศการ 4 ช่อง ขนาด 60 cm. x 120 cm.  จำนวน 3 บอร์ด  

-บอร์ดคณะกรรมการ ศพก. ขนาด 120 cm. x 240 cm. จำนวน 1 บอร์ด

-บอร์ดเครือข่ายสมาชิก ศพก. ขนาด 120 cm. x 240 cm. ( อะคริลิค )   จำนวน 1 บอร์ด

-โฟมบอร์ด ขนาด 120cm. x 240 cm.  จำนวน  6  บอร์ด

4. แหล่งที่มาของราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)

4.1  ป้ายฐานเรียนรู้

   - ร้านMaster Piak Art & Design 7/17 ถ.สุรศักดิ์ 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

       - ร้านฤกษ์รุ่งโรจน์       294/22  ม.1  ถ.บ้านค่าย – บ้านบึง  ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

       - ร้าน Ten Sticker & Sign          49/11 ม.2  ต.หนองบัว  อ.บ้านค่าย  จ.ระยอง  21120

4.2   บอร์ด  3  ช่อง 

   - ร้าน Master Piak Art & Design 7/17 ถ.สุรศักดิ์ 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

       - ร้านฤกษ์รุ่งโรจน์       294/22  ม.1  ถ.บ้านค่าย – บ้านบึง  ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

       - ร้าน Ten Sticker & Sign          49/11 ม.2  ต.หนองบัว  อ.บ้านค่าย  จ.ระยอง  21120

       4.3   บอร์ด ขนาด 120cm. x240cm.

   - ร้าน Master Piak Art & Design 7/17 ถ.สุรศักดิ์ 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

- ร้านฤกษ์รุ่งโรจน์ 294/22  ม.1  ถ.บ้านค่าย – บ้านบึง  ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

- ร้าน Ten Sticker & Sign          49/11 ม.2  ต.หนองบัว  อ.บ้านค่าย  จ.ระยอง  21120

       4.4โฟมบอร์ด

   - ร้าน Master Piak Art & Design 7/17 ถ.สุรศักดิ์ 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

        - ร้านฤกษ์รุ่งโรจน์      294/22  ม.1  ถ.บ้านค่าย – บ้านบึง  ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

        - ร้าน Ten Sticker & Sign          49/11 ม.2  ต.หนองบัว  อ.บ้านค่าย  จ.ระยอง  21120

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ทุกคน

5.1 นายสมหมาย  ทับขัน     เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

5.๒ นางสาววารุณี   พิมพ์แพทย์      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

5.๓ นายทวีป  แก้วประณีต            เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 16/02/2561