ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับกิจกรรมผลิตและเผยแพร่แอนิเมชั่นความรู้ทางการเกษตรผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย จำนวน 20 เรื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับกิจกรรมผลิตและเผยแพร่แอนิเมชั่นความรู้ทางการเกษตรผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย จำนวน 20 เรื่อง ภายในวงเงิน 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 12/01/2564