คัดเลือกสินค้าเกษตร

14 มิถุนายน 2562    นางบุปผาพรรณ ไชยฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร มอบหมายให้ นางสาวภัทรวดี จินดาพันธ์ นวส.ชำนาญการและนางสาวส.พรเทวี พลกล้า นวส.ชำนาญการ ร่วมกิจกรรมคัดเลือกเพื่อออกร้านจำหน่ายสินค้าและไปศึกษาดูงานต่างประเทศ โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปี 2562  จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม "กลุ่มจังหวัดภาคใต้ขายแดน" ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณากลุ่มเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 กลุ่ม

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 14/06/2562