หัวข้อคำถาม : Apple ที่ได้ GAP ของประเทศไทย
เนื้อหา : ขอทราบแหล่งปลูก apple ที่ได้การรับรอง GAP ในประเทศไทย\r\nและรายชื่อเกษรกรที่ปลูก apple