หัวข้อคำถาม : หนังสือรับรองที่ดินทำกิน
เนื้อหา : การออกหนังสือรับรองที่ดินทำกินนั้น โดยมีผู้ใหญ่บ้านรับรองว่าที่ทำกินดังกล่าวผู้ครองครองได้มีการทำการเกษตรจริงและสามารถรับรองว่าผู้ครอบครองเป็นเกษตรกร ควรใช้หนังสือรับรองแบบใด