วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คำรับรองและ รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวกับ CIO
วิสัยทัศน์ และนโยบายด้าน ICT
นโยบายการบริหารจัดการด้าน ICT
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน ICT
การบริหารงานด้าน ICT
ข่าวสารจาก CIO
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลยุทธศาสตร์
ข้อมูลแผนแม่บท
ข้อมูลแผนปฏิบัติการ
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2556-2559
คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2560-2564
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ว่าด้วยการรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการต่อทะเบียน ของวิสาหกิจชุมชน
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2554
ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ปี 2562)
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน (SMCE)
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แบบฟอร์มต่างๆ ในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
แผนปฎิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี 63-65
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร (ศพก.) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๖๔ ประจำวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรคแอนแทรคโนสพริก
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๖๖ ประจำวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง (ภาคใต้)
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๖๘ ประจำวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๖๕ ประจำวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรคใบจุดสีน้ำตาล
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๖๗ ประจำวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรคใบขาวอ้อย
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๗๑ ประจำวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรคโคนเน่าพืชผัก
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๗๒ ประจำวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรคลำต้นไหม้หน่อไม้ฝรั่ง
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๗๓ ประจำวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรคเน่าเละพืชผัก
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๗๔ ประจำวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรคราน้ำค้างข้าวโพด
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๗๖ ประจำวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรคโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๗๘ ประจำวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรคเน่าเละในกล้วยไม้
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๗๙ ประจำวันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ อาการมังคุดเนื้อแก้ว ยางไหล
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๘๐ ประจำวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรคแอนแทรคโนส หรือโรคหอมเลื้อย
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๘๑ ประจำวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรคโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๘๓ ประจำวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ หนอนกระทู้กล้า
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๘๔ ประจำวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรคใบจุดวงมะเขือเทศ
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๘๖ ประจำวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรคแอนแทรคโนสองุ่น
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๘๗ ประจำวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ หนอนเจาะผลทุเรียน (ภาคใต้)
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๘๘ ประจำวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั๊กแตนไฮโรไกลฟัส
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๗๐ ประจำวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรคราแป้งเงาะ
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๗๕ ประจำวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรครากเน่าโคนเน่าไม้ผล
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๗๗ ประจำวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรคกาบใบแห้ง
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๘๙ ประจำวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Brown planthopper)
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๙๐ ประจำวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผีเสื้อมวนหวาน (Fruit Piercing Moths)
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๘๒ ประจำวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ หนอนเจาะขั้วผลเงาะ
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๙๑ ประจำวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรคไหม้ข้าว (ระยะกล้า - แตกกอ)
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๙๒ ประจำวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั๊กแตนไฮโรไกลฟัส (Larger Rice Grasshopper)
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๙๓ ประจำวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรคไหม้ข้าว (ระยะกล้า - แตกกอ)
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๙๔ ประจำวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรคใบขาวอ้อย
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๘๕ ประจำวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรคลำต้นเน่าหรือโคนเน่าขาว
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๙๕ ประจำวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรคแคงเกอร์มะนาว (Canker)
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๙๔ ประจำวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรคใบขาวอ้อย
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๙๒ ประจำวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั๊กแตนไฮโรไกลฟัส (Larger Rice Grasshopper)
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๙๐ ประจำวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผีเสื้อมวนหวาน (Fruit Piercing Moths)
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๘๖ ประจำวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรคแอนแทรคโนสองุ่น
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๘๗ ประจำวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ หนอนเจาะผลทุเรียน (ภาคใต้)
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๘๘ ประจำวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั๊กแตนไฮโรไกลฟัส
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๙๖ ประจำวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั๊กแตนไผ่ (Yellow-spined bamboo locust)
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๘๓ ประจำวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ หนอนกระทู้กล้า (rice seedling armyworm)
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๙๗ ประจำวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรคเน่าดำ หรือโรคเน่าเข้าไส้กล้วยไม้ (Black rot or Phytophthora rot)
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๙๘ ประจำวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรคขอบใบแห้ง
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๘๔ ประจำวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรคใบจุดวงมะเขือเทศ
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๗๘ ประจำวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรคเน่าเละในกล้วยไม้
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๗๙ ประจำวันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ อาการมังคุดเนื้อแก้ว ยางไหล
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๘๑ ประจำวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรคโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๗๓ ประจำวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรคเน่าเละพืชผัก
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๗๔ ประจำวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรคราน้ำค้างข้าวโพด
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๗๖ ประจำวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรคโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๗๑ ประจำวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรคโคนเน่าพืชผัก
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๖๖ ประจำวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง (ภาคใต้)
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๖๗ ประจำวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรคใบขาวอ้อย
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๙๙ ประจำวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพลี้ยกระโดดหลังขาว
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๐๐ ประจำวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๐๑ ประจำวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผีเสื้อมวนหวาน (ภาคใต้)
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๐๒ ประจำวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรคลำต้นไหม้หน่อไม้ฝรั่ง
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๐๓ ประจำวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั๊กแตนไผ่
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๘๐ ประจำวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรคแอนแทรคโนส หรือโรคหอมเลื้อย
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๗๕ ประจำวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรครากเน่าโคนเน่าไม้ผล
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๖๙ ประจำวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรคใบจุดสีน้ำตาล
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๗๐ ประจำวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรคราแป้งเงาะ
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๖๕ ประจำวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรคใบจุดสีน้ำตาล
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๐๔ ประจำวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หนอนกออ้อย (Sugarcane Borer)
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๐๕ ประจำวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพลี้ยจักจั่นมะม่วง
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๐๖ ประจำวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรคยอดและดอกเน่าในพริก
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๐๘ ประจำวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรครากเน่าโคนเน่ามันสำปะหลัง
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๑๐ ประจำวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรคเหี่ยวหรือแง่งเน่าในขิง ข่า ขมิ้น
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๐๗ ประจำวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรคใบขีดโปร่งแสงข้าว
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๐๙ ประจำวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรครากเน่าโคนเน่าไม้ผล
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๑๒ ประจำวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรครากเน่าโคนเน่าไม้ผล
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๑๓ ประจำวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ หนอนชอนใบส้ม (Citrus Leafminer)
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๑๔ ประจำวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรคดอกเน่าดาวเรือง
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๑๕ ประจำวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๑๖ ประจำวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ หนอนกระทู้กล้า (Cutworm)
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๑๗ ประจำวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ โรคใบไหม้แผลเล็กข้าวโพด
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๑๘ ประจำวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ โรคใบจุดพืชผัก
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๑๙ ประจำวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ โรคโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๒๐ ประจำวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ โรคไหม้ข้าว (ระยะกล้า - แตกกอ)
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๒๑ ประจำวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ หนอนกระทู้กล้า
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๒๒ ประจำวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ไรสี่ขามะพร้าว (Coconut mite)
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๒๓ ประจำวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ โรคขอบใบแห้ง (Bacterial Leaf Blight Disease)
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๒๔ ประจำวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ หนอนเจาะดอกมะลิ (Jasmine flower borer)
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูยืนต้น วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐๓
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๒๖ ประจำวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ หนอนกระทู้หอม
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๒๗ ประจำวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๒๘ ประจำวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน (Durian Psyllids)
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๒๙ ประจำวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ โรคโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๓๐ ประจำวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๓๑ ประจำวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โรคเมล็ดด่าง (Dirty Panicle Disease)
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๓๒ ประจำวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โรคโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๓๓ ประจำวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โรครากขาวยางพารา
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๓๔ ประจำวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ แมลงบั่ว
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๓๕ ประจำวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ แมลงบั่ว
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๓๘ ประจำวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ โรคไหม้ข้าว (ระยะออกรวง)
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๔๐ ประจำวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรคไหม้ข้าว (ระยะตั้งท้อง - ออกรวง)
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๔๑ ประจำวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรคราน้ำค้างพืชผัก (Downy Mildew Disease)
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๔๒ ประจำวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แมลงบั่ว
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๔๓ ประจำวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๔๔ ประจำวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หนอนเจาะดอกทานตะวัน
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๒๕ ประจำวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ โรคใบไหม้สตรอเบอรี่
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๓๖ ประจำวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ โรครากเน่าโคนเน่าไม้ผล
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๓๗ ประจำวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ โรคราสีชมพู
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้นวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๑๕ ฑฤศจิกายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๔๖ ประจำวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๔๗ ประจำวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรครากเน่าโคนเน่าไม้ผล
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๔๘ ประจำวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรคไหม้ข้าว
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๔๙ ประจำวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรคราแป้งขาวกุหลาบ (Powdery Mildew Disease)
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๓๙ ประจำวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรครากเน่าโคนเน่าไม้ผล
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๕๑ ประจำวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรคราน้ำค้างในองุ่น (Downy mildew)
ฉบับที่ ๑๕ ประจำวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพลี้ยไฟ (Cotton Thrips)
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๕๒ ประจำวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๕๓ ประจำวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ หนอนปลอกเล็กศัตรูมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๕๔ ประจำวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรคไหม้ข้าว
ฉบับที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๕๖ ประจำวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ แมลงนูนหลวง
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๕๐ ประจำวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพด (Northern Corn Leaf Blight)
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๕๕ ประจำวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรคใบจุดสีน้ำตาล
โรคใบจุดสีน้ำตาล (Brown Spot Disease)
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๐ ประจำวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ โรคไหม้ข้าว (ระยะกล้า)
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๗ ประจำวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ หนอนเจาะผลทุเรียน (ภาคตะวันออก)
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๘ ประจำวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ หนอนใยผัก (Diamondback moth)
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๒ ประจำวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรคใบจุดสีน้ำตาล
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๓ ประจำวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๔ ประจำวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๖ ประจำวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรคเหี่ยวสับปะรด
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๗ ประจำวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แมลงวันผลไม้
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๘ ประจำวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒๐ ประจำวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรคใบจุดสีม่วงหอม
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒๒ ประจำวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ด้วงหมัดผัก
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒๔ ประจำวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๙ ประจำวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ โรคราแปงเงาะ ภาคตะวันออก
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๑ ประจำวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไรแดงมันสำปะหลัง
ฉบับที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๕ ประจำวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพลี้ยไฟ (Cotton Thrips)
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๙ ประจำวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒๑ ประจำวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ โรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพด
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒๓ ประจำวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒๔ ประจำวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เพลี้ยไฟ
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ื ๓ มกราคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรไม้ยืนต้น วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตพืชไร่ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒๖ ประจำวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ โรคแอนแทรคโนสมะม่วง
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒๗ ประจำวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ หนอนกระทู้ผัก
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒๘ ประจำวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ แมลงดําหนามมะพร้าว
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒๙ ประจำวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓๐ ประจำวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ โรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓๒ ประจำวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เพลี้ยไฟพริก
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓๑ ประจำวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ หนอนเจาะขั้วผลเงาะ
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓๓ ประจำวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓๔ ประจำวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ โรคไหม้ข้าว (ระยะกล้า)
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓๕ ประจำวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓๖ ประจำวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ แมลงดำหนามมะพร้าว (coconut hispine beetle)
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓๗ ประจำวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓๘ ประจำวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ โรคไหม้ข้าว (ระยะกล้า)
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๔๐ ประจำวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ แมลงวันผลไม้
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๔๑ ประจำวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๔๒ ประจำวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรคแอนแทรคโนสพริก
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๔๓ ประจำวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรคเหี่ยวหรือแง่งขิงเน่า
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๔๔ ประจำวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จักจั่น (Cicada)
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๔๕ ประจำวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรคโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๔๖ ประจำวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรคไหม้ข้าว (ระยะกล้า)
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๔๗ ประจำวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรครากเน่าโคนเน่าไม้ผล
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๔๘ ประจำวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรคขอบใบแห้ง (Bacterial Leaf Blight Disease)
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๔๙ ประจำวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๕๐ ประจำวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรคใบด่างมันสำปะหลัง
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๕๑ ประจำวันที่ ๖ มิภุนายน ๒๕๖๑ แมลงดำหนามมะพร้าว
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๕๒ ประจำวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรคไหม้ข้าว
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๕๓ ประจำวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั๊กแตนไผ่
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๕๔ ประจำวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรคไหม้ข้าว
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓๙ ประจำวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ โรครากเน่าโคนเน่าไม้ผล
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๕๕ ประจำวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรคโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๕๖ ประจำวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ หนอนใยผัก
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๕๗ ประจำวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ หนู (Rat)
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๕๘ ประจำวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๕๙ ประจำวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ด้วงแรดมะพร้าว
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๖๐ ประจำวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ หนอนหัวดำมะพร้าว
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๖๑ ประจำวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๖๒ ประจำวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หนอนกออ้อย
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๖๓ ประจำวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จักจั่น (อ้อย)
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๖๔ ประจำวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ โรครากขาวยางพารา
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๖๗ ประจำวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรคขอบใบแห้ง
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๖๕ ประจำวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๖๖ ประจำวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรคใบขีดโปร่งแสง
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๖๘ ประจำวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ด้วงแรดมะพร้าว
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๖๙ ประจำวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรคโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๖๓ ประจำวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผีเสื้อมวนหวาน
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๗๐ ประจำวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรคดอกสนิม หรือจุดสนิม
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๗๒ ประจำวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรคใบขีดโปร่งแสงข้าว
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๗๖ ประจำวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ หนอนชอนใบส้ม
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๗๔ ประจำวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ แมลงหล่า
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๗๓ ประจำวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แมลงหล่า
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๗๗ ประจำวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ หนอนห่อใบข้าว
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๗๘ ประจำวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๘๐ ประจำวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ฉบับที่ ๑๖ ฉบับที่ ๗๙ ประจำวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ แมลงนูนหลวง
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๘๑ ประจำวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพด
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๘๒ ประจำวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชไร่ วันที่ 2 มกราคม 2562
ร่วมงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “สถานการณ์และแนวโน้มมาตรฐานโลกที่ไทยต้องเผชิญหน้า”
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1
ห้อง OR
ลงพท.พิษณุโลก
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หารือร่วมกับ ผู้บริหาร DEP
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๗๕ ประจำวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรคกาบใบแห้ง
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๘๓ ประจำวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรคพุ่มไม้กวาด (Witches’ broom)
รองดาเรศร์
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแถลงข่าวงานสัมมนา “Agri Forum 2018”
เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทดสอบการใช้บัตรเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือภัยแล้ง การปรับเปลี่ยนการเกษตรโดยใช้ Agri-Map
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง”สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยื่ยมชมและพบปะเกษตรกรกลุ่ม young smart farmer และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองหนองคาย จ.หนองคาย จากนั้นได้เยี่ยมชม กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรเกษตรอินทรีย์ วังบัวแดง อ.ปะโค จ.หนองคาย
บรรยายเรื่อง”ความเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรความท้าทายที่รอการพิสูจน์”
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมต.กษ. เป็นประธานการสัมมนาการเชื่อมโยงระบบส่งเสริมการเกษตรกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครบรอบ 125 ปี (1เมษายน)
วันที่ 8 ธันวาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมในพิธีด้วย
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร และมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาราชการอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก)ระดับประเทศ ครั้งที่4
ประชุมคณะทำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาศัตรูพืชระบาด ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาราชการอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 ผ่านระบบ VDO Conference ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2 อาคาร 1
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระราชวังดุสิต
วันที่ 21 ตุลาคม 2561 กรมส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 51 ปี
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.40 น.สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการนี้นายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาราชการอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จด้วย
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายประสงค์ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง
การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานและการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมในแนวเขตกันชนรอบผืนป่าอนุรักษ์
ประชุมหารือการส่งเสริมการปลูกพืชในพื้นที่ชลประทาน ต.พวา อ.แก่งหางแมว
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีการผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วรร่วมอย่างยั่งยืน
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ.พระวิหารหลวงวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ต.ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม vdo conference เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมด้วยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
พลเอก ปัฐมพงษ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเขาย้อย โดยมี นายสำราญ สารบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะให้การต้อนรับ
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง
วันที่ 24 กันยายน 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตเนื่องในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 17กันยายน 2561 เวลา 14.30น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรบรรยายพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร”การส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าเพื่อรองรับนโยบายตลาดนำการผลิต” ณ โรงแรมเอเชียพัทยา
วันที่17 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมภายใต้โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ)
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมชี้แจงการบริหารจัดการน้ำ เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปี ในพื้นที่ลุ่มต่ำ (แก้มลิงธรรมชาติ) ปี 2560 แก้ปัญหาฤดูน้ำหลากซึ่งได้รับผลกระทบเป็นประจำทุกปี ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหา จะเริ่มฤดูเพาะปลูก
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นพยานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ระหว่างนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา พร้อมประกาศปิดโครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ณ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
วันที่ 5 กันยายน 2561 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม “ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 8 ดำเนินการจัดระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร
นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
นายสมชาย ชาญรณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดงานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวหนอนหัวดำ ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ในวันที่ 5 พ.ค. 2560 ณ ศูนย์บริการท่องเที่ยวอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
2 กันยายน 2561 18.00 คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณจากกรมส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกรแปลงใหญ่ young smart farmer และผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ ที่ร่วมนำสินค้าจัดแสดงและจำหน่ายแก่ประชาชนผู้ร่วมงานเกษตรสร้างชาติในครั้งนี้
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แถลงข่าวการทำประกันภัยพืชผล โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดกลังฤดูทำนาและรับมอบซอฟต์แวร์จากสมาคมประกันภัยวินาศภัยไทย สำหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูล ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะเยื่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรม ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล”เราทำความดีด้วยหัวใจ”และเดินรณรงค์ “คน รัก คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ณ ทำเนียบรัฐบาล
กรมส่งเสริมการเกษตร นำโดยนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมทำพิธีเคลื่อนย้ายคันไถไปในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ไปยัง ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 9 (ชั้น 2) อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบนโยบายให้แก่ข้าราชการที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตร
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลและฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมหารือกับสมาคมพืชสวน เรื่องการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนในงานวันนัดพบสื่อ (Meet the Press) พร้อมเปิดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2562 ภายใต้สโลแกน Smart & Strong Together ขับเคลื่อนงาน 5 ด้าน
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 -20 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอบิน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ
นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง
นายรัตน สวามีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติ์ ในการประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมให้การต้อนรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด Kumamoto ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 22 ธันวาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ รุ่นที่2 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการสัมมนาบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานภาคี ครั้งที่ 1/2561 พร้อมรับฟังความก้าวหน้าการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน“สินค้าดี วิถีเกษตรไทย” เป็นการจัดงานเพื่อแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขต และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงาน "เดอะมอลล์ พฤกษาสยาม" ครั้งที่ 18 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เฝ้ารับเสด็จและถวายของที่ระลึก ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
นายสำราญ สาราบรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงนโยบายคณะทำงานด้านการเกษตรของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อส่งเสริมการเข้าตลาดของสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
วันที่ 30 มกราคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยตรีดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม คณะทำงานเพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีปล่อยสัตว์น้ำโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร ณ โรงเรียนวัดคลองเปรมประชากร จังหวัดปทุมธานี
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการรณรงค์โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ภายใต้สโลแกน เกษตรกรไทย ร่วมใจหยุดเผาในไร่นา ในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือและการขยายเครือข่ายปลอดการเผาใน
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้การจัดการตลาดแบบหมุนเวียนของ Young Smart Farmer ครั้งที่ 2
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมพร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านการเกษตร ของนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นี้ ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ต่อมา อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจเยี่ยมการตรวจผลการดำเนินการของนายกรัฐมนตรีและคณะ จากนั้นร่วมประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดจันทบุรี ในการเตรียมความพร้อมดังกล่าว และจัดทำประเด็นในการนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
นายรัตนะ สวามีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรและโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงานผลสำเร็จจากการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ติดตามการตรวจราชการด้านการส่งเสริมการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จำกัด
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะสื่อมวลชนร่วมดูกระบวนการผลิตผลไม้คุณภาพ (ทุเรียนและมังคุด) การคัดเลอกผลไม้คุณภาพ และการส่งออก รวมทั้งการดูวิธีการประมูลมังคุด ณ อำเภอเขาคิชฌกูฎ และ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารระดับสูงร่วมในงาน ณ กรมส่งเสริมการเกษตร
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บันทึกเทปรายการ คัดข่าวเด่น ประเด็น
เกษตรฯ จัดให้บริการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หนุนใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตหน่อไม้ฝรั่ง รณรงค์ลดการเผา ลดต้นทุน ลดหมอกควันที่ ศพก. ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
เริ่มแล้ว! งานสินค้าดี ผลงานเด่น 8 จังหวัด เกษตรอีสานใต้
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การผสมปุ๋ยเคมีใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยถูกต้องตามความอุดมสมบูรณ์ของดินและความต้องการของพืช
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลัง พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) รวมพลังไม่ซื้อไม่ขายสินค้าเกษตรด้อยคุณภาพภาคตะวันออก และงานประชาสัมพันธ์ผลไม้คุณภาพดีเอกลักษณ์ภาคตะวันออก ปี 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี จากการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตผลไม้ในภาคตะวันออกปี 2562 จะมีผลผลิตรวม ทั้ง 4 ชนิด
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารระดับสูงร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานดครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรมมารวยการืเด้น กรุงเทพฯ
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมชี้แจงผลการดำเนินการป้อนกันกำจัดหนอนหัวดำ เป็นไรตามขั้นตอนของระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
วันนี้ (15 มี.ค. 62) นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานและสักขีพยานในการลงนามพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ สู่ตลาดนาการผลิตและพิธีเปิดโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ วิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูร่วมใจพัฒนา ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูร่วมใจพัฒนา
\" นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การจัดการและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ \" ในวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอาสาสมัคร เฝ้าระวังการเผาใน 4 พื้นที่ ได้แก่ ป่าไม้ เกษตรกรรม ชุมชน และริมทาง โดยใช้ 5 มาตรการ
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรปากแรต ที่มีการรวมตัวเพื่อแปรรูปเห็ดหอบเป็นอาหาร จังหวัดราชบุรี
นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะสื่อมวลชนดูงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยเอ๋ย...ดอนคา จ.ราชบุรี
นายสำราญ สารบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่3 เป็นประธานการประชุมแนวทางการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาประชารัฐ ที่ห้องประชุมกรมส่งเสิมการเกษตร อาคาร1 ชั้น5 โดยนายรัตนะ สวามีชัย รอง.คนที่4 เข้าร่วมรับฟังร่วมกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมการค้าพืชไร่ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมการค้าเมล็ดพันธู์ไทย บ.กรุงเทพโปรดิวส์จำกัด บ.แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ฯลคฯเพื่อพิจารณาปัญหาอุปสรรคและหาข้อสรุปร่วมในการดำเนินโครงการฯดังกล่าวในปี60
วันที่ 26 เมษายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยคประเทศไทย 4.0 (Creative Innovation Camp for Agri-Food Startup under Thailand 4.0) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
กรมส่งเสริมการเกษตร แจงสิทธิ์รับความช่วยเหลือพืชหลังนา ชวนปลูกพืชใช้น้ำน้อย ตลาดต้องการ รายได้ดีกว่าข้าว นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2562 เห็นชอบการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 กรมส่งเสริมการเกษตร จึงจัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำ ได้แก่ ค่าสูบน้ำ และการบริหารจัดการศัตรูพืชซึ่งสูงกว่าฤดูกาลปกติ ในอัตราไร่ละ 600 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ หรือไม่เกิน 9,000 บาท เพื่อลดภาระค่าครองชีพ ควบคู่กับสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร รักษาศักยภาพการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านการเกษตร ศึกษาและการส่งเสริมงานด้านเยาวชนเกษตรที่ดำเนินงานมายาวนานกว่า ๑ ทศวรรษ และสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มยุวเกษตรกร
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานค่ายเยาวชน (4-H Summer camp 2017 )
วันนี้ 12 มิ.ย. 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด รับสมัครเกษตรกรที่ต้องใช้ สารจำกัดวัชพืช ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และสารกำจัดศัตรูพืช คลอร์ไพริฟอส เพียงสมัครเองได้ที่ http:// chem.doae.go.th หรือผ่าน แอพพลิเคชั่น FARMBOOK ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ทุกวันตามเวลาราชการ เกษตรกรเลือกวันและวิธีการอบรมได้เองตามความสมัครใจ และเข้าทดสอบตามวันเวลาที่เลือก เกษตรกรที่สอบผ่านจึงจะได้รับสิทธิ์ซื้อสาร
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แล้งฝนทิ้งช่วง ปี 2562 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 สำนักงานเกษตรจังหวัดต่าง ๆ และคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานการณ์แล้งฝนทิ้งช่วง ปี 2562 (War Room) ร่วมประชุม เพื่อให้รับทราบสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน และการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีประเด็นดังนี้
นที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและร่วมบูรณาการหน่วยงานในการช่วยกันแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายวุฒิชัย ชินวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และนายอาณัติ หุ่นหลา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเกษตรชลประทาน ร่วมคณะเดินทางในครั้งนี้ สำหรับพื้นที่ตรวจราชการแต่ละจุด
กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนเกษตรกรจังหวัดยะลาพัฒนาทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน GAP เน้นรวมกลุ่มแปลงใหญ่สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง พร้อมกำหนดแนวทางพัฒนาและบริหารจัดการทุเรียนทั้งระบบสร้างเสถียรภาพด้านราคาในภาคใต้ตอนล่าง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรระดับประเทศ ประจำปี 2560
นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่และยุวเกษตรกรสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมทั้งปิดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสิมการเกษตร และผู้บริหารเข้าร่วมในงาน ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี)
สื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โชว์โมเดลมังคุด ลานสกา ต้นแบบการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ฟื้นเศรษฐกิจชุมชน
วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับและนายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์รายงานสถานการณ์การปลูกพืชในน้ำที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตร ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่รวมประมาณ 6,450,000 ล้านไร่ โดยมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 5,060,063 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 78.28 ของพื้นที่จังหวัด มีประชากร 1,591,905 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธี สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถ.ศูนย์ราชการ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส ใน “งานวันลองกอง” ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี เพื่อการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 9101 ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกตรอย่างยั่งยืน
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายชนินทร์ รุ่งแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ที่ปรึกษา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและการค้าปลีกผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมูลพร้อมมะม่วงสดไปประเทศจีน พร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานการเกษตรต่างประเทศ และสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
เกษตรร่วมแก้ไขสถานการณ์หมอกควันต่อเนื่อง รณรงค์เกษตรกรใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากไร่นา ฟื้นฟูดิน ช่วยสร้างมูลค่า ลดมลพิษ
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและต้อนรับ "เกษตรก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี"
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ พื้นที่จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาดไม้ผลเพื่อการส่งออก ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ จังหวัดพิษณุโลก
รัฐมนตรีเกษตรฯ จับมือ ก.มหาดไทย พร้อมสั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้ในช่วงฤดูฝน เฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมเดิม พร้อมปล่อยคาราวานเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำ และเครื่องมือต่างๆ ไปประจำพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม หวังรับมือได้ไม่ซ้ำรอยภาคเหนือและอีสาน
รัฐมนตรีเกษตรฯ ร่วมแสดงความยินดี กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานสถาปนาครบรอบ 52 ปี ประกาศนโยบายขับเคลื่อนงาน 6 ด้าน มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร เน้นใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยสร้างรายได้ พร้อมจัดกิจกรรมทางศาสนาและสาธารณกุศล นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2510 และได้ปฏิบัติงานอยู่เคียงคู่กับพี่น้องเกษตรกรมาด้วยความมุ่งมั่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 52 ปี จึงได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณอาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดแสดงนวัตกรรมการเกษตร
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ณ อำเภอเมืองและอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
นายรัตนะ สวามีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการ 9101 ตามรอยพ่อฯ
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและเป็นประธานเปิดงาน “โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์” ณ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำรวม 4 ล้านตัว แบ่งเป็น พันธุ์ปลา จำนวน 3 ล้านตัว และพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1 ล้านตัว รวมทั้งได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ผู้นำชุมชน เพื่อนำไปปล่อยในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ รอบอ่างเก็บน้ำฯ เป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการและพบปะกับกลุ่มแม่บ้านแปรรูปสัตว์น้ำดีเด่นของจังหวัด โดยมีผู้บริหารและข้าราชการกรมประมงร่วมให้การต้อนรับ
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมมือ ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม ตามโครงการพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1,500 คน จะร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อกำจัดวัชพืช ขยะสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ำในลำคลอง ในเขตพื้นที่ จ.ปทุมธานี พัฒนาคลองสามวา กรุงเทพฯ
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานแถลงข่าว \"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2562\"
นายรัตนะ สวามีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เกษตร ในโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ
กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
นายกชูวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จ.ศรีสะเกษ หวังดันเป็นต้นแบบแปลงใหญ่ข้าวเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสร้างความเข้าใจโครงการและพัฒนาความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ หลักสูตร \"การปฎิบัติงานโครงการไม้ผลและวิชาการพัฒนาคุณภาพไม้ผลครบวงจร\" พร้อมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพไม้ผลภาคตะวันออกให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรใน 9 จังหวัดภาคตะวันออก รวม 70 คน ณ โรงแรม เพลย์ พลา บีช ระยอง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นเพิ่มทักษะให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาคุณภาพผลไม้เศรษฐกิจภาคตะวันออกอย่างครบวงจร และสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน 3 โครงการ
จากการที่มีพื้นที่เกษตรและบ้านเรือนราษฎรในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโพดุล ภาวะฝนทิ้งช่วง และภาวะฝนแล้ง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย หลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอขอรับเงินชดเชยตามระเบียบ พร้อมส่งมอบปัจจัยการผลิตสนับสนุนฟื้นฟูพื้นที่เกษตรหลังน้ำลด
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “Thailand Rubber Expo” โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม) นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เอกอัครราชฑูต โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงาน ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กล่าวในการเปิดสัมมนา เชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานผลิตขยายพันธ์ุพืช ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสีมการเกษตร ณ เทศบาลตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ประเด็นการจัดงาน"งานเกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี" ณ ห้องรับรองชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดแสดงนวัตกรรมการเกษตร ที่ห้องประชุมกรมฯ 4/1-4/2 เพื่อพิจารณาการวางผัง รูปแบบ รายละเอียดการจัดแสดงนวัตกรรมการเกษตร ในงานเกษตรไทยก้าวหน้าฯ
วันที่ 7 มกราคม 2563 นายทวี มาสขาว เข้ารับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เกษตรฯ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในงาน Field Day ปี 2563 จังหวัดพะเยา
การอบรมการป้องกันและฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย กรมส่งเสริมการเกษตร
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานคณะกรรมการจัดแสดงนวัตกรรมการเกษตร ได้ดูพื้นที่ วางแผนเตรียมการจัดแสดงนวัตกรรมการเกษตร ที่สวนลุมพินี ในงานเกษตรไทยก้าวหน้าฯ
นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr. Chang, Kai-Yao เป็นตัวแทนในโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรระหว่างประเทศไทย-ไต้หวัน
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี2560
พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสังเกตการณ์ ในการประชุม เชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ศพก. อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
โอกาสของเกษตรกรไทยในตลาดออนไลน์
เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 63 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในขุมชนบ้านดงน้อย ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการตลาดผลผลิตทางการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการสนับสนุนด้านการตลาดผลผลิตทางการเกษตรร่วมกับโครงการสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม
นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์และสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวฯ
นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ เป็นประธานพิธีเปิด การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4 ปี 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าพบปะพูดคุยให้ขวัญและกำลังใจแก่คณะที่เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 2560
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุม ผ่านระบบ Web Conference เพื่อเตรียมความพร้อมและรับข้อสั่งการ จาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงฯ ในสถานการณ์การระบาดโรค COVID-19
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเปิดงาน
วันที่ 14 กันยายน 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน
วันที่ 14 กันยายน 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานการสัมมนาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 2/2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันโอชา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการแสดงผลงานการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีนำทีมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมประชุมทางไกล ศูนย์ประสานงานโควิด-19 กระทรวงเกษตรฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
พวกเราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน เพียงช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19
สวัสดีปีใหม่ ส่งสุขทั่วไทย ปัดทุกข์ทิ้งไป จิตใจเบิกบาน ปีนี้ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันอวยพรผ่านออนไลน์ สุขสันต์วันสงกรานต์ จากใจ คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 20 เมษายน 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในประเด็น “ตลาดเกษตรกรออนไลน์” โดยจะออกอากาศในรายการ “เช้าชวนคุย” วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 06.30 – 07.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HD
วันที่ 14 กันยายน 2560 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านนาน้ำซำ
นที่ 15 กันยายน 2560 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะเกษตรกรจากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ จำนวน 800 ราย เข้าวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการเปิดงานรวมพลคนแปลงใหญ่และ ศพก. ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สู่การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
ขอส่งกำลังใจให้พี่น้อง กสก. ทุกคนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ให้บริการเกษตรกร
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกิจกรรม
วันที่ 21 ตุลาคม 2560 นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 50 ปี เพื่อร่วมระลึกถึงวันแห่งความภาคภูมิใจของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน "วันปฏิบัติการกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ)
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมการแถลงข่าว เราทำได้ we can do it การจำหน่ายสินค้ามังคุดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุดจันทบุรี ระหว่าง 22-24 พ.ค 63 โซน G เพื่อเตรียมขับเคลื่อนแนวคิด\"เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด\"
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2562 ทั้ง 6 แหล่ง
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับกระทรวงครั้งที่ 2/2560
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยระดับเขต จังหวัด และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 21.00 - 22.00 น.นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์รายการ เดินหน้าปฏิรูป ช่วงคนไทยต้องรู้ การบริหารการจัดการสินค้าเกษตรในช่วง COVID-19
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุกศูนย์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับเขต และเจ้าหน้าที่จากกอง/สำนัก เข้าร่วมการสัมมนา ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงาน ด้านวิชาการของผู้บริหารและบุคลากร ให้สามารถบริหารจัดการศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ
ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านส่งเสริมการผลิต บันทึกเทปสัมภาษณ์ รายการเช้าชวนคุย ของ ช่อง 9 MCOT HD ประเด็น\"การบริหารจัดการสินค้าเกษตรในยุค COVID-19\" ณ ห้องประชุม 7 กรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2563 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร สนทนารายการเช้าชวนคุย ช่วงเวลา 06.30-07.30 น. ทางช่อง 9 MCOT HD ประเด็นการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ช่วงโควิด-19
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในช่วงโควิด-19 และแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในการส่งออกสินค้าไทยไปต่างประเทศ
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมการทดสอบการจัดทำผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ตามนโยบายเกษตร 4.0 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ลาดชันและไม่มีเอกสารสิทธิ์ ประชุมและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพของนายสมาน โกษาจันทร์ เกษตรกรต้นแบบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเป็นหนึ่งในโครงการแปลงใหญ่หัวขบวนของกระทรวงเกษตรฯ และมีจุดทดสอบการสำรวจและจัดทำผังแปลงบนพื้นที่ลาดชัน ณ พื้นที่หมู่ 2 ตำบลซุพทรา อำเมือชนแดน จังหวัดเพชรบุรณ์
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาแอปพลิชั่น DOAE Farmbook ร่วมกับเกษตรจังหวัดนครปฐม เกษตรอำเภอนครชัยศรี ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกร ณ วัดลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
“เฉลิมชัย” ชูธงยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ปฏิรูปภาคเกษตรรับมือปี 2564 พร้อมขอบคุณประชาชนมอบตำแหน่งรัฐมนตรีดีเด่นและโหวตให้กระทรวงเกษตรมีผลงานอันดับ 1
เกษตรฯ เตรียมจัดส่งเมล็ดพันธุ์ผักกว่า 300,000 ชุด แก่ผู้ลงทะเบียนโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควิด-19 ทั่วประเทศ
เกษตรฯ เตรียมจัดส่งเมล็ดพันธุ์ผักกว่า 300,000 ชุด แก่ผู้ลงทะเบียนโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควิด-19 ทั่วประเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ ปัญญาภิวัฒน์ สานพลังพัฒนากำลังคน หวังสร้างผู้นำภาคเกษตรยุคใหม่
กรมส่งเสริมการเกษตรชวนท่องเที่ยวงาน “ดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว ครั้งที่ 2” รับลมหนาว จ.เชียงใหม่
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1
ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน “ ปีงบประมาณ 2561
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสาน แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ระวังโรคไหม้ข้าว ระยะคอรวง หมั่นสำรวจแปลง รู้ทันก่อนเกิดโรค
เกษตรฯ เผยผลการจ่ายเงินเยียวยาชาวสวนลำไย
กรมส่งเสริมการเกษตรคัดสรรสินค้าคุณภาพร่วมจำหน่ายในงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานคัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” หนุนนโยบายตลาดนำการเกษตร
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2561
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็น ประธานเปิดการสัมมนาการใช้ชีวภัณฑ์ และแนวทางการยกระดับมาตรฐานชีวภัณฑ์
กรมส่งเสริมการเกษตรเผย 12 มาตรการรับมือสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2563/64
กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ 3 หน่วยงาน ใช้นวัตกรรมปิดจุดอ่อน ทุเรียนด้อยคุณภาพ ตอบโจทย์ ก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่
เปิดแคมเปญเทศกาลปีใหม่ “ส่งของขวัญปีใหม่ @ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ชวนซื้อสินค้าเกษตรเป็นของขวัญ
กรมส่งเสริมการเกษตร เน้นเชิงรุก ลุยส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ปี 64
กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีดูแลรักษาต้นไม้ผลในช่วงฤดูแล้ง
สั่ง จนท.เกษตรฯ เตรียมฟื้นฟูสวนไม้ผลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในภาคใต้
กรมส่งเสริมการเกษตรชวนเกษตรกรเร่งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564
เกษตรฯ เผยผลประชุม “Fruit Board” ครั้งที่ 2 เตรียมเสนอ ครม. ขอขยายเวลาจ่ายเงินเยียวยาชาวสวนลำไย ปี 2563 เพิ่มเติม
เกษตรฯ ปลุกใจ “เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจหยุดเผา”
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตร
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงาน “รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน” ณ กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช)
กรมส่งเสริมการเกษตร ก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่
เกษตรฯ เผยสถานการณ์ผลิตไม้ผล ปี 2564 และแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ช่วง COVID-19
ว่าที่ ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตรเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561
นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม ว่าที่ ร.ต.ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และหัวหน้าส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดแพร่
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดำ) ฯ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธาน
กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีรับมือ “น้ำเค็มรุก” เข้าสวน
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนธันวาคม 2560
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ ที่ไร่ทหารสานประชา ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนและเตรียมป้องกันผลผลิตเสียหายช่วง 1 – 4 มี.ค. นี้
กระทรวงพาณิชย์ จับมือ กระทรวงเกษตรฯ การบินไทย เปิดตัวส่งออก “มะม่วงน้ำดอกไม้” ประเดิมล็อตแรกไปเกาหลีใต้
กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” พัฒนาเกษตรกรจัดการระบบโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่ เน้นบริการจัดส่งสินค้าเกษตรรวดเร็ว และปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (อธส.) และนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (รธส.) ให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมคารวะของสมาคมการเกษตรเยอรมันนี (German Agricultural Society : DLG)
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางตรวจราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการและการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรลดการเผาในพื้นที่เกษตร พร้อมจับมือภาคี ส่งเสริมสร้างทางเลือกอื่น
เกษตรฯ ระดมทุกจังหวัดจัดงาน Field Day เตรียมพร้อมเกษตรกรก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564
กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือเนคเทค ธกส. และหน่วยงานพันธมิตร เผยแพร่พิมพ์เขียวระบบเกษตรอัจฉริยะ “HandySense” พร้อมร่วมผลักดันให้เกษตรกรเข้าถึง หวังช่วยพัฒนาการผลิต และคุณภาพสินค้า ยกระดับความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน
เกษตรฯ ยกทัพผลไม้บุกห้างกลางกรุงในงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก”
กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงาน “รั้วรังผึ้ง…ป้องกันช้างป่า” ส่งเสริมเลี้ยงผึ้งเพิ่มรายได้และป้องกันช้างป่ารุกพื้นที่เพาะปลูก
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2561
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมหารือกับสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อรับฟังแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 ช่วงบ่ายได้ประชุมหารือเรื่องการใช้เทคโนโลยีการบริหารภาคการเกษตรร่วมกับสำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส เป็นประธานประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การจัดงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 ครั้งที่ 1/2561
อธิบดีเกษตรฯ สั่งการ จนท.สำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน
เกษตรฯ ตั้งคณะทำงานร่วมขับเคลื่อนพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าผลไม้ตอบโจทย์ตลาดนำการผลิต
กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 129 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมชูนิทรรศการผลสำเร็จเกษตรแปลงใหญ่ และแปลงใหญ่มะม่วง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานในการเกษตร ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ โดยมีทุกภาคส่วนเข้าร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่
เกษตรฯ จับมือไอคอนสยามเปิดงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก”
กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ทดแทนข้าวนาปรัง
เกษตรฯ จับมือไอคอนสยามเปิดงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก”
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากที่มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าด้วยหย่อมความกดอากาศต่ำที่พัดผ่านปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีคลื่นลมแรงบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ประมาณ 60-70 % ของพื้นที่
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยที่ได้มาตรฐานและผลิตภัณฑ์มีศักยภาพส่งออก ในงานมหกรรมโลก World Expo 2020 Dubai ระหว่างวันที่ 9 – 16 มีนาคม 2565 ณ ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ ภายใต้แนวคิด “Digital for Agri – Dev”
วันที่ 26 มกราคม 2561 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมหารือกับผู้แทนสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรอำเภอพนมสารคาม และคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในการต้อนรับคณะรัฐมนตรีในวันที่ 5 กุมภาพันธ์
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นประจำทุกปี โดยหนึ่งในสาเหตุสำคัญมาจากการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตชลประทานภาคกลาง อันเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควร
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565 จะเป็นช่วงที่ทุเรียนภาคตะวันออกจะเริ่มให้ผลผลิตออกสู่ตลาด คาดว่าผลผลิตทุเรียนของจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งมีเนื้อที่ปลูกทั้งหมด 448,206 ไร่ โดยเป็นเนื้อที่ให้ผลแล้ว 319,852 ไร่ จะมีผลผลิตประมาณ 744,549 ตัน แบ่งเป็น จันทบุรี 508,876 ตัน ตราด 90,328 ตัน และระยอง 145,345ตัน (ข้อมูลวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565) เพิ่มขึ้นจากปี 2564
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ ลงพื้นที่ดูแปลงผักตัวอย่างในโครงการแปลงใหญ่ผัก ตำบลหนองยาว และโรงเพาะเห็ดฟางของวิสาหกิจชุมชนเห็ดฟาง
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปทางการเกษตรบ้านสันกอเก็ต อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ปัจจุบัน มีสมาชิก 67 คน แปรรูปผลิตภัณฑ์เด่นที่ตลาดยอมรับ ได้แก่ กล้วยฉาบ ลำไยอบแห้ง ข้าวแตนน้ำลำไย-น้ำแตงโม-ธัญพืชและข้าวเกรียบสมุนไพร สร้างรายได้แก่สมาชิก 35,000 บาท/เดือ
การประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการและต้อนรับ งานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า โครงการเตรียมความพร้อมทหาร กองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการมา ตั้งแต่ปี 2562 ภายใต้ความร่วมมือในการทำงานกับกรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาชีพให้ทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ สำหรับในปี 2565 จะเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ทหารกองประจำการที่เป็นลูกหลานเกษตรกร ทหารกองประจำการที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการแต่ไม่ได้เป็นลูกหลานเกษตรกร และข้าราชการทหาร ที่กำกับดูแล รวมจำนวน 200 นาย
ส.ค.ส.พระราชทาน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่นำเสนอพื้นที่เกษตรผสมผสานตามแนวทางทฤษฎีใหม
นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า
กรมส่งเสริมการเกษตร จัดแสดงและชวนชิมสินค้าเกษตรกรคุณภาพ ในงาน World Expo 2020 Dubai หวังสร้างโอกาสปักหมุด เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดภูมิภาคตะวันออกกลาง
นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกมะยงชิดในจังหวัดรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่ เพื่อพัฒนาตามหลักการของระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส่งผลให้ปัจจุบันจังหวัดนครนายกมีแปลงใหญ่มะยงชิด จำนวนทั้งสิ้น 6 แปลง เกษตรกรสมาชิก 283 ราย พื้นที่ 1,389.25 ไร่ ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า แปลงใหญ่มะยงชิดทั้งหมด สามารถลดต้นทุนและได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกแปลง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนแปลงใหญ่มะยงชิดทั้งหมด
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ขณะนี้เป็นต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน ซึ่งมีปัจจัยด้านราคาเป็นแรงจูงใจทำให้เกษตรกรบางรายกระทำความผิด เร่งตัดทุเรียนจำหน่ายก่อน ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนไม่ถึงเกณฑ์
ว่าที่รต.ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน นาแปลงใหญ่ ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรพร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักแปลงใหญ่ปลอดภัยสูง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในช่วงระหว่างนี้เรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนกันยายน เป็นช่วงที่ผลไม้ภาคตะวันออกให้ผลผลิต ผลไม้สำคัญหลายชนิดโดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และเงาะ ปีนี้ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คาดว่าผลผลิตทุเรียนปีนี้อยู่ที่ประมาณ 744,549 ตัน มังคุด 210,864 ตัน และเงาะ 210,646 ตัน สาเหตุเนื่องมาจากหลากหลายปัจจัย ทั้งสภาพอากาศที่เหมาะสม จำหน่ายได้ราคาดีตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา
นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมกองขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2561
งานแถลงข่าวการจัดงาน"งานวิสาหกิจชุมชน แฟร์ 2018"
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2561
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ประเทศไทยอยู่ในเขต “Bean Belt” ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกกาแฟและมีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม สามารถปลูกกาแฟได้ทั้งพันธุ์อาราบิก้า ในพื้นที่ภาคเหนือ และพันธุ์โรบัสต้าในพื้นที่ภาคใต้ ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้มีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่เน้นการบริหารจัดการร่วมกัน รวมกันผลิต และรวมกันจำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีความห่วงใยในเรื่องคุณภาพของทุเรียนในภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่และกำลังให้ผลผลิตอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะการเร่งตัดทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ในช่วงต้นฤดูกาลเพื่อจำหน่ายทำกำไร ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อราคาทุเรียนทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่การจัดงานวันดอกทุเรียนบานสะพรั่ง
กรมส่งเสริมการเกษตร รับฟังการชี้แจงนโยบาย รมต.เกษตรฯ ในพื้นที่ภาคเหนือ
นาย ประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer นับเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยที่มีทิศทางแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เป็นการเตรียมพร้อมกับการสร้างบุคลากรด้านการเกษตรรุ่นใหม่ให้มีความทันสมัย และทำการเกษตร
เปิดงานวิสาหกิจชุมชน แฟร์ 2018
ส่งเสริมเกษตรฯ ลุยขับเคลื่อนนโยบายเกษตรภาคใต้
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายสำคัญในการพัฒนาภาคเกษตร โดยจัดทำโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่มีการบริหารจัดการร่วมกัน โดยให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และ การใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร (Motor Pool) เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ถือเป็นแหล่งปลูกกระเทียมที่สำคัญของประเทศ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะที่อำเภอน้ำปาด ซึ่งเป็นแหล่งปลูกปลูกกระเทียมพันธุ์ไทยแท้ที่เกษตรกรเรียกว่า พันธุ์ดอ หรือที่ผู้บริโภคต่างรู้จักในชื่อ กระเทียมน้ำปาด โดยมีคุณสมบัติเด่น คือ หัวกระเทียมเป็นสีชมพูอมม่วง มีค่าสารอินทรีย์กำมะถันสูงถึง 1.543 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในประเทศ
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงาน
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแพปลาชุมชน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรให้มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบด้านองค์ความรู้ ในการทำการเกษตร รวมถึงสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรแห่งอนาคต ซึ่งเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF) เป็นกำลังที่สำคัญของประเทศในการพัฒนาการเกษตรที่ผมให้ความสำคัญในการปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรมาโดยตลอด
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เป็นโครงการที่มุ่งเป้าหมายไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเกษตรอย่างยั่งยืน และมีการดำเนินการทั่วประเทศ ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมข้าราชการหลักสูตร
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่แปลงใหญ่ข้าวโพด ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ นายธนวรรษ เทียนสิน อัคราชทูต (ฝ่ายการเกษตร)สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม และนายพลกฤษณ์ อุ้ยตา อัคราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายการเกษตร) ประจำสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงมอสโก เข้าเยี่ยมคารวะ
วันที่ 12 มีนาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดบ้าน My little farm ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร ปี 9
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการเปิดงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ประจำปี 2561
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตัวสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร กระจายเสียงในระบบ A.M. ความถี่ 1386 KHz. กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ ซึ่งกลับมาออกอากาศทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงอีกครั้ง หลังจากต้องหยุดออกอากาศไปนานกว่า 5 ปี เนื่องจากเหตุขัดข้องทางเทคนิค เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับเกษตรกรและพี่น้องประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านการเกษตร และเป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลให้มีความรู้ความสามารถด้านการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างดีเยี่ยม
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสุราษณ์ธานี
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมและงานแสดงผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบ 50 ปี
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ได้อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ วงเงิน 1,329.22 ล้านบาท โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทุกจังหวัด ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2565 ผ่านกิจกรรมต่างๆ
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงฤดูกาลผลไม้ในขณะนี้ ทำให้มีผลผลิตผลไม้หลายชนิดออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากพร้อมๆ กัน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เข้าไปส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาด และสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพดี และปลอดภัยต่อผู้บริโภค พร้อมทั้งได้จัดทำแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตและตลาดสินค้าเกษตรตั้งแต่ระดับพื้นที่ คือในระดับอำเภอ จนถึงระดับประเทศ ตามแผนบริหารจัดการไม้ผลแบบเบ็ดเสร็จ ปี 2564 – 2566 (ระยะปานกลาง)
ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห่วงใยเกษตรกรจึงกำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร จากปัญหาราคาปุ๋ยเคมีที่มีการปรับตัวสูงขึ้นมาก โดยมีสาเหตุจากหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร เช่น สภาพอากาศทั่วโลกส่วนใหญ่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น หลายประเทศใช้ปุ๋ยเคมีทำการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารมากขึ้น ประเทศผู้ผลิตและส่งออกปุ๋ยเคมีรายใหญ่ของโลก เช่น จีน รัสเซีย และเบลารุส ชะลอหรือห้ามส่งออกปุ๋ยเคมีเพื่อความมั่นคงทางอาหารและภาวะสงคราม ซึ่งจีน รัสเซีย และเบลารุส เป็นแหล่งนำเข้าปุ๋ยเคมีของไทยลำดับที่ 1, 3 และ 10 ตามลำดับ
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับรายงานความเสียหายจากเหตุวาตภัย ด้านพืช ในพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคตะวันออก เมื่อช่วงวันที่ 28 -29 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา
รองดาเรศร์ ประชุมคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลงานกสก. ณ ห้องOR
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคารวะจากคณะผู้แทนจากสมาคมการเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG International GmbH)
"มีเทศน์ มีทอร์ค"ครั้งที่ 3 โดย พระครูวาทีพัชรโสภณ(พระครูปลัดราชันย์ อริโย)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางไปยังโลตัส สาขารามอินทรา เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการ “รับซื้อผลไม้ฤดูกาล ตรงจากเกษตรกร” ภายใต้กิจกรรม “มะม่วงและผองเพื่อน ปี 2 ” โดยมี นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืนและกฎหมาย บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ชิสเทม จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมจุดจำหน่ายผลผลิตมะม่วง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสวนของเกษตรกรในภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดสระแก้ว และฉะเชิงเทรา เป็นต้น
กสก. ลงพื้นที่ อ. ชนแดน ขับเคลื่อนระบบเกษตร 4.0 ภายใต้โครงการ Precision Farming แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร่วมกับสมาคมการเกษตรแห่งเยอรมัน
นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัด “งานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 51 ปี 2565” ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2565 ตั้งแต่ 09.00 – 21.00 น. ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาด เปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงได้ขายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง และเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทราในการจําหน่ายผลผลิต เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงที่มีรสชาติดีเยี่ยมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. ซึ่งมีการจัดพิธีลงนามภายในงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022) ภายใต้แนวคิด : ปลดล็อคความเป็นเจ้าของงานวิจัย สร้างศักยภาพไทยไร้ขีดจำกัด โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เป็นสักขีพยาน ณ มิตรทาวน์ Hall1-2 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร
นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงผลสำเร็จของโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ในงานแถลงข่าว “OSS เคสดี ต้องมีโชว์” ว่า ผลการดำเนินการของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่ได้เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีในการทำการเกษตรสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเกษตรกรจำนวน 108,036 ราย จาก 394 ศูนย์ ใน 63 จังหวัด พื้นที่ 1.3 ล้านไร่ ได้รับประโยชน์ ปริมาณการใช้ปุ๋ยลดลง 59,047.37 ตัน คิดเป็นร้อยละ 49 สามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยในพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 36.91 คิดเป็นมูลค่ามากถึง 244 ล้านบาท และเพิ่มผลผลิตได้จริง โดยผลผลิตของเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และเกิดการจ้างงานในธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ประมาณ 2,600 คน ทั้งนี้ ในด้านการให้บริการเชิงธุรกิจ ศดปช. ทั้ง 394 แห่ง ได้จดทะเบียนผู้ขายปุ๋ย เพื่อให้สามารถจำหน่ายปุ๋ยให้กับเกษตรกรทั่วไปได้ ได้ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน มีเกษตรกรใช้บริการ จำนวน 114,041 ราย มีการจำหน่ายแม่ปุ๋ย 82,109 กระสอบ และมีการให้บริการผสมปุ๋ยรวม 4,099,909 กิโลกรัม
นายชยุทกฤดิ นนทแก้ว เกษตรจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง และสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด กำหนดจัดงาน“เทศกาลชิมทุเรียนดี ชะนีเกาะช้าง (GI)” ประจำปี 2565 ขึ้น ระหว่างวันที่ 12 -17 เมษายน 2565 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การจำหน่ายผลผลิตทุเรียนชะนีเกาะช้าง ผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป ผลิตภัณฑ์โอทอป การประกวดทุเรียนชะนีเกาะช้าง การประกวดมะพร้าวน้ำหอม การประกวดมะพร้าวผลใหญ่ การประกวดทุเรียนผลใหญ่ นอกจากยังมีกิจกรรมการปั่นจักรยาน ของชมรมจักรยานจังหวัดตราด รวมถึงการจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน และอาหารเครื่องดื่ม โดยมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น.โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
วันนี้ (8 เมษายน 2565) ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดตัวโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายกระท่อมพันธุ์ดี แจกจ่ายกระท่อมพันธุ์ดี รวมแล้วกว่า 2 แสนต้น ให้เกษตรกร ผ่านศูนย์ขยายพันธุ์พืช ของกรมส่งสริมการเกษตร ทั้ง 10 ศูนย์ ทั่วประเทศ หวังให้เป็นพืชสมุนไพรใช้ในครัวเรือน
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้เกียรติบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างนวัตกรรมทางการเกษตร”
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่
ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2561
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ ปี 2565นี้ รัฐบาลได้กำหนดให้มีมาตรการจัดกิจกรรม “ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ รับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม” เพื่อให้การเฉลิมฉลองปีใหม่ตามประเพณีไทยดำเนินไปได้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ เพื่อนสนิทมิตรสหาย จัดกิจกรรมรวมกลุ่มในครอบครัว เช่น รดน้ำดำหัวได้ ซึ่งจะมีการซื้อหาของกินของใช้เพื่อนำไปมอบให้กับญาติมิตร รวมถึงใช้ในกิจกรรมทางศาสนาด้วย
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 126 ปี
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัวกิจกรรม 50 ปี เกษตราภิวัฒน์ 5 ทศวรรษ พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเจตนารมณ์ “50 ปี เกษตราภิวัฒน์ 5 ทศวรรษพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดไปจนถึงเดือนตุลาคม 2561 ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมให้บริการฝึกอาชีพ 50 ศูนย์ 50 อาชีพ กิจกรรมสร้างสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น กิจกรรม 50 แหล่งท่องเที่ยวต้องชม กิจกรรมการจัดงานรณรงค์เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) การจัดงานเกษตรสร้างชาติ และกิจกรรมสืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์พิเศษทำนอง สิงคาลวณิช อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงมีพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โดยเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา นำโดย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 6 – 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร จัดขึ้น ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้นำคณะกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาที่กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 19 ตำบลดอยหล่อ
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติราชการจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ในวันที่ 4 เมษายน 2561
กรมส่งเสริมการเกษตร นำที่ปรึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน และความสำเร็จ ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ แปลงใหญ่กาแฟเทพเสด็จ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดให้มีการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ขึ้น เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการดำเนินงานของทั้งสองเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม สามารถใช้ ศพก. เป็นฐานเรียนรู้และเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ ตลอดจนเป็นที่บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่จะเข้าเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ได้อย่างแท้จริง โดยมีที่ปรึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และ ศพก. ระดับประเทศ รวม 20 คน เข้าประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากรเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมาธิการการเกษตร และสหกรณ์ วุฒิสภา เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมฯ ด้วย
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงมีพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โดยเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย ผอ.สสก. 4 จ.ขอนแก่น และเกษตรจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและตรวจสถานที่โครงการก่อสร้างอาคาร “สืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนบ้านควนลังงา
นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมหารือร่วมกับทีมผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็นการส่งเสริมการปลูกพืชใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
GISBlog
ข้อมูลโรงงานแปรรูปสับปะรด ภาคตะวันตก
สื่อเกษตรครบวงจร
ปลูก“อินทผาลัม”3ไร่ที่ทุ่งกุลาฯขายผลสด-แปรรูปทำเงินงาม!
สถิติการปลูกพืชภาคตะวันตก
การวาดแปลงด้วย QGIS 2.16
ข้อมูลศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการส่งออกไปยังต่างประเทศ
ทำเนียบ เกษตรกร/บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2553-59
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม"งานเกษตรสร้างชาติ"
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาและให้นโยบายการปฏิรูปภาคเกษตรเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ
ข้อมูลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ภาคตะวันตก
การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร 8 จังหวัดภาตตะวันตก
กระดาษเย็บมุมตราสัญลักษณ์ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร
ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร
แปรรูปต๋าว
น้ำตาลจาก
น้ำตาลโตนดเมืองเพชรบุรี
ถั่วลิสงคั่วทราย
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปยังสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบายการปฏิบัติงานในพื้นที่ การแก้ไขปัญหาที่ดินของกรมส่งเสริมการเกษตร
การทำน้ำตาลมะพร้าว
การจัดการโรคและแมลงศัตรูทุเรียน
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน กองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี"
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 3/2561 และให้แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายและงานตามภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จ.ชัยนาท ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการประชาสัมพันธ์ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (กตน.)
ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ เป็นประธานเปิดศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ของเครือข่าย Young Smart Farmer ภาคกลาง จ.จังหวัดลพบุรี
นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561/62
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหา ป้องกันและกำจัดโรคพืช จังหวัดเลย
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ ๒ กิจกรรมการจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ ๒
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ๒๕๖๒)
ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเพื่อดูงานตามนโยบาย ต่อ-เติม-แต่ง ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ๒๕๖๒) (เพิ่มเติม)(สพท.)
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลหลัก ปี 2563 ระยะเวลา 6 เดือน
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำระบบ Big Data ด้านการจำหน่ายสินค้าบนตลาดออนไลน์ (e-Marketplace) สำหรับเกษตรกร (Farmer e-Marketplace)
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเกษตรกรกลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี 2563 จำนวน 6 เดือน
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมางานเกษตราสร้างชาติ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สพท.)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี 2563 จำนวน 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลหลัก ปี 2563 ระยะเวลา 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างศึกษาดูงานต่างประเทศภายใต้การฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ประจำปี 2563 (หลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง) (สพท.)
จัดงานล้านนา 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดนิทรรศการงาน 1st Asean Coffee Industry Development Conference 2018
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามและเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น
แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงาน Tea Festival & International Tea Symposium 2020
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ ปี 2563 จำนวน 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง จำหน่ายพัสดุ จำนวน 46 รายการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ ปี 2563
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 กลุ่ม 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
application ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 กลุ่ม 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
กรมส่งเสริมการเกษตร กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการการพัฒนาวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรสัญจร ครั้งที่3/2561
นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมซ้อมใหญ่ งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การแก้ไข และป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กจากภาคเกษตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลหลัก ปี ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทั้งระบบ
ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การแก้ไข และป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก จากการเผาภาคการเกษตร
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ กลุ่ม ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลไม้จากเมียนมา
ประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลไม้จากเมียนมา
ประกาศแผนเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจ้างเหมาผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมแอนิเมชั่นความรู้ทางการเกษตรผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย จำนวน 20 เรื่อง ภายใต้โครงการผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2563
นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดนครราชสีมา
ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าว
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 กลุ่ม รวม 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศแผนเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจ้างเหมาผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมผลิตสื่อและเผยแพร่สารคดีความรู้ทางการเกษตรผ่านสื่อวิทยุ จำนวน 20 เรื่อง ภายใต้โครงการผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2563 (สพท.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับการจ้างเหมาผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมสารคดีความรู้ทางการเกษตรทางโทรทัศน์ จำนวน 30 เรื่อง (สพท.)
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
Field Day ปาล์มน้ำมัน ฉลองครบ 50 ปี กสก.จ.สตูล
ร่างประกาศเอกสารประกวดการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 9 รายการ
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง งานจ้างทำระบบยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ที่รองรับการให้ผู้ใช้งานลงชื่อเข้าใช้งานระบบ (Login) ครั้งเดียว (Single Sign-on)
ร่างขอบเขตของงานการจ้างทำระบบยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ที่รองรับการให้ผู้ใช้งานลงชื่อเข้าใช้งานระบบ (login) ครั้งเดียว (Single Sign-On)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 กลุ่ม รวม 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมส่งเสริมการเกษตร ทำพิธีบวงสรวงเคลื่อนย้ายคันไถ ไปในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ประกาศวิจารณ์รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 กลุ่ม รวม 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 1,000 เครื่อง
ประกาศวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 1000 เครื่อง
นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปยังโอโซนฟาร์ม เพื่อขับเคลื่อนการตลาดแบบ e-Market ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กับกลุ่ม Young Smart Farmer (YSF) จังหวัดเชียงราย
ข้อปฏิบัติในวันรายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการ ระหร่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 (ห้อง 7)
เลื่อนการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ร่างประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2563)
ลั่นฆ้องเปิดงานรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.พังโคน จ.สกลนคร
นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานก่อสร้างตลาดเกษตรกร (ถาวร)
กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนอากาศร้อนและแล้งระวังหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาด
ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด
ประกาศวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 1,000 เครื่อง
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย
กรมส่งเสริมการเกษตร ปรับแผน 4 ด้าน ปฏิบัติงานออนไลน์ มั่นใจให้บริการ
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศวิจารณ์ ปรับปรุงร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 กลุ่ม รวม 9 รายการ
ประกาศวิจารณ์ ร่างขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบการประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร (Home & House Care) ณ โรงเเรมทีเค พาเลซ เเอน คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเสวนา “เกษตรอัจฉริยะพร้อมหรือยังสำหรับการเกษตรไทย”
ท่องเที่ยวเกษตรพืชสวนเชียงใหม่
ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบการประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน จำนวน 1 ระบบ
ขอยกเลิกประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สพท.)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง การปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทย
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม โครงการผลิตและขยายพันธุ์พืช ประกอบด้วยการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 20 รายการ และปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 รายการ รวมจำนวน 21 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ กลุ่ม ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้นับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 กลุ่ม รวม 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขอให้หน่วยงานดำเนินการประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์ เรื่อง ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานหารือร่วม กพวศ.
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ นายพีรวิช สุวรรณประเทศ เอกอัครราชทูตไทย ณ บันดาร์เสรีกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานหารือร่วม สพท. เรื่อง เร่งรัดงานของกองและมอบนโยบาย
ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน
รายงานประจำปี ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมการเกษตร
สถานการณ์การนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของออสเตรเลียปี 2562
\"สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ประจำเดือนเมษายน 2563\"
\"ภาวะความเคลื่อนไหวทางด้านเกษตรและด้านประมง ประจำเดือนเมษายน 2563\"
งานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ IIT สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน และ การตอบแบบสำรวจ EIT สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
USDA ประเมินความมั่นคงด้านอาหารของโลกหลังวิกฤษโควิด - 19
นายประสงค์​ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดตามสรุปผลสถานการณ์การระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว(ภาพรวมในระดับจังหวัด)
ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2561
“เฉลิมชัย” ชูธงยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ปฏิรูปภาคเกษตรรับมือปี 2564 พร้อมขอบคุณประชาชนมอบตำแหน่งรัฐมนตรีดีเด่นและโหวตให้กระทรวงเกษตรมีผลงานอันดับ 1
ข่าวการเกษตรที่น่าสนใจในสหรัฐฯ ประจำเดือนมกราคม 2564
นายประสงค์​ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่อ. เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดตามสรุปผลโครงการป้องกันและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว(ระดับอำเภอ)
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายและภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่6 จังหวัดเชียงใหม่
กฎระเบียบด้านการผลิตกัญชงภายในประเทศของสหรัฐอเมริกา (Establishment of a Domestic Hemp Production Program)
บทวิเคราะห์แนวโน้มตลาดข้าวในสหรัฐอเมริกา
ผลการสัมมนาออนไลน์ (Webinar) สำหรับทูตเกษตร หัวข้อ The Food and Agriculture Climate Alliance
ดร.ดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมพีธีเปิดงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการ ร่วมลงขันชวนกันไปทำนา
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม Israel –UAE International Water and Food Security Conference (WAFOS 2021) ครั้งที่ 1
ขอเชิญเข้าร่วมเวทีหารือสาธารณะอิ่ม...ดี...มีสุข : ผักจะเป็นวาระแห่งชาติได้อย่างไร?
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามงานและตรวจเยี่ยมพร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานโครงการพระราชดำริให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่6 จังหวัดเชียงใหม่
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ เกษตรคือประเทศไทย ก้าวไกลไปด้วยกันทั้งประเทศ “เกษตรกรอยู่ที่ไหน เราอยู่ที่นั่น” ในโอกาสครบ 3 ปี เว็บไซต์เกษตรก้าวไกล
ผลการประชุมการร่วมขยายตลาดสินค้าและบริการในต่างประเทศ
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2565
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและสายอากาศ ระบบ เอ เอ็ม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) (สพท.)
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมแมลงวันผลไม้ เพื่อกำหนดรูปแบบการส่งเสริมการจัดการแมลงวันผลไม้ในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นมาตรฐานสากล
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานประชุมหารือการจัดงาน Agri Forum 2018 “The Power of Agri Innovation” กับบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสท.)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2565
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและเจรจาธุรกิจในงาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ณ อาณาจักรเนเธอร์แลนด์
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กรมส่งเสริมการเกษตร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
กรมส่งเสริมการเกษตรโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศการจำหน่ายพัสดุ จำนวน 30 รายการ ในวันที่ 22 เมษายน 2565
รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) และภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA)
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาติดตามความก้าวหน้าโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ)
ราคาขายปลีกผลไม้จากร้านแฟรนไชส์ขายผลไม้และซุปเปอร์มาร์เก็ตในกรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 16 - 30 เมษายน 2565
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง อัตราค่าบริการของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ National Workshop on Advanced Greenhouse Horticulture ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 – 15.10 น.
ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการสัมมนากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2/2561
นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุม ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับมอบแนวทางการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานในส่วนภูมิภาค
ขอส่งรายงานสถานการณ์การค้าภาคการเกษตรในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเดือนเมษายน 2565
ขอส่งสรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ประจำเดือนเมษายน 2565
นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบรายสินค้า (Mr.รายสินค้า) ครั้งที่ 5/2561
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร GPA และตลาดเกษตรกร ณ มาร์เก็ตวิลเลท หัวหิน
นายสมชาย ชานญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย YSF และเวทีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตร ระดับเขต ปี 2561
นายเสมอ หาริวร
นายชาศร สาริโพธิ์
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าศาลา
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงงานอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอยพัฒนา
นายวีนัด สำราญวงศ์
นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์
จ่าสิบโทสุทิน ทองเอ็ม
นางวีรา จินะใจ
นางหนูเจียม กอมะณี
นางกัลยา โสภารัตน์
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ประชุมคอนเฟอเร้นซ์ สั่งเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสให้เกษตรกร ขยายเวลารับสมัครการฝึกอบรมการพัฒนาการเกษตร ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย จนถึง 6 ก.ค. 61 นี้
นางสุมลทา อิ่มสำราญ
ตอนที่ 2 ตลาดเกษตรกรต่างจากตลาดอื่นอย่างไร
ตอนที่ 3 สินค้าและคุณภาพสินค้าในตลาดเกษตรกร
ตอนที่ 4 การจัดการตลาดเกษตรกร
ตอนที่ 1 มารู้จักด้วงแรดมะพร้าว !!
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
กรมส่งเสริมการเกษตร บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน Agritechnica Asia 2018
ตอนที่ 2 การจัดการแหล่งขยายพันธุ์และ ด้วงแรดมะพร้าวตัวเต็มวัย
ตอนที่ 3 เชื้อราเขียว ผู้ช่วยจากธรรมชาติ
ตอนที่ 4 เชื้อราเขียว หาได้จากไหน ??
ตอนที่ 5 มาร่วมมือกำจัดศัตรูพืชตัวฉกาจให้หมดไป
ตอนที่ 1 ปรับและเปลี่ยน สู่ทางเลือกใหม่
ตอนที่ 2 เปลี่ยนการผลิตพืชโดยใช้หลักโซนนิ่ง
ตอนที่ 3 เกษตรผสมผสานลดผลกระทบในการผลิต
ตอนที่ 4 เปลี่ยนชนิดพืชให้เข้ากับสถานการณ์น้ำ
ตอนที่ 5 ใช้หลักโซนนิ่งมีผลดีอย่างไร ?
ตอนที่ 1 ประโยชน์จากการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ตอนที่ 2 การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนมีประโยชน์อย่างไร
ตอนที่ 3 วิสาหกิจชุมชนกับหน้าที่ทางภาษีอากร
ตอนที่ 4 การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสู่ SMART PRODUCT
ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานสินค้าเกษตรและการตลาดสากล ครั้งที่ 1
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมนิทรรศการงานส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางตรวจเยี่ยม ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม
ตอนที่ 5 วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยววิถีเกษตร
ตอนที่ 1 กองทุนในกลุ่มเกษตรกร
ตอนที่ 2 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ตอนที่ 3 Smart Farmer และ Young Smart Farmer
ตอนที่ 4 แม่บ้านเกษตรกรกับความมั่นคงด้านอาหาร
ตอนที่ 5 5 ยุวเกษตรกรไทย
ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ตอนที่ 1
ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ตอนที่ 2
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยรางโพธิ์ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนฯ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ลุงสำรอง เกษตรกรดีเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาดไม้ผลเพื่อการส่งออก ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
ส่งเสริมพืชปลอดภัยจากสารพิษ
ไร่นาสวนผสมประจวบฯ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
สับปะรดประจวบคีรีขันธ์
การเขียนบทความคุณทำได้
เฮริโคเนียกาญจนบุรี
ฟาร์มตัวอย่างราชบุรี
ฟาร์มตัวอย่างราชบุรี
เกษตรอินทรีย์สุพรรณบุรี
ล่องเรือเรียบคลองมหาสวัสดิ์
มะพร้าวน้ำหอม
พริกกะเหรี่ยง
แก้วมังกร
กล้วยอบม้วน
กล้วยเบรคแตก
หมู่บ้านเห็ดอินทรีย์
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น
นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และแนวโน้มการผลิต การตลาดลำไย ปี 2561 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
หน่อไม้ฝรั่ง
ผักปลอดสารพิษ
เกษตรสร้างชาติ : กล้วยหอมทองบ้านลาด ของดีเพชรบุรี ปลอดสารเคมีส่งออก
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดงานวันรณรงค์การปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ เพื่อควบคุมหนอนกออ้อย
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดงานวันรณรงค์การปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ เพื่อควบคุมหนอนกออ้อย
สารคดีเกษตรมิติใหม่ ปี 2560 : แปลงใหญ่มันสำปะหลัง จ.กาญจนบุรี 29 มิ.ย. 2560
สารคดีเกษตรมิติใหม่ ปี 2560 : แปลงใหญ่สับปะรด จ.ราชบุรี 3 ก.ค. 2560
สารคดีเกษตรมิติใหม่ ปี 2560 : แปลงใหญ่พืชผักปลอดภัยภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ 6 ก.ค. 2560
สารคดีเกษตรมิติใหม่ ปี 2560 : แปลงใหญ่ส้มโอ จ.สมุทรสงคราม 11 ก.ค. 2560
สารคดีเกษตรมิติใหม่ ปี 2560 : แปลงใหญ่โคเนื้อ จ.อุทัยธานี 13 ก.ค. 2560
สารคดีเกษตรมิติใหม่ ปี 2560 : แปลงใหญ่แพะเนื้อ จ.ราชบุรี 20 ก.ค. 2560
สารคดีเกษตรมิติใหม่ ปี 2560 : แปลงใหญ่ข้าว จ. เชียงใหม่ 25 ก.ค. 60
นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง ณ คลองดำเนินสะดวก
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร
dtac smart farmer – การเกษตรเชิงพาณิชย์
เกษตรเชิงพาณิชย์
แนะนำการใช้งาน Mobile Application “DOAE Smartcheck”
การเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า
กระบวนการจัดตั้งกลุ่ม 3ก. และการจัดตั้งกองทุนเพื่อการเกษตร
นายประสงค์​ ประไพ​ตระกูล​ รองอธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ เปิดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ปี 2561 ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ Advance
นายประสงค​์​ ประไพ​ตระกูล​ พร้อมด้วย นางดาเรศร์ กิตติโยภาส​ รองอธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร เป็นประธานเปิดงานโครงการจิตอาสา '​เราทำความดีด้วยหัวใจ'​ กรมส่งเสริมการเกษตร​ ​
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนกับงานอารักขาพืช
นายประสงค์ ​ประไพ​ตระกูล​ รองอธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาพัฒนาเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ระดับประเทศ
นายสำราญ สาราบรรณ์. รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหาแนวทางการเตรียมการบริหารจัดการและสถานการณ์การผลิตลำไย ปี 2561
50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร
แนะนำกรมส่งเสริมการเกษตร
การปลูกมะพร้าวน้ำหอม
แปลงพันธุ์อ้อยสะอาดเพื่อป้องกันโรคใบขาวอ้อย
ศพก. กับการขับเคลื่อนนโยบายการเกษตร
แนะนำ “ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)”
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ความมั่นคงด้านอาหาร
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
การผลิตผักไร้ดินอย่างง่ายในครัวเรือน
กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561
ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับยุวเกษตรกรจากไต้หวัน ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรระหว่างประเทศไทย-ไต้หวัน
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ในโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลการเกษตรของประเทศไทย
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานภาคี ครั้งที่ 3/2561
ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรมาตรฐานสินค้าเกษตรและการตลาดสากล โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หารือร่วมกับนายวทัญญู วิสุทธิโกศล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทโฮมโปร โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของ Home Pro ทั่วประเทศ
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมแม่บ้านเกษตรกรและความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ณ บริเวณลานจอดรถ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ Advance
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 7)
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมบรรยายในหัวข้อการส่งออกและการพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออก ให้กับนักส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ ( future doae )
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรแถลงข่าวการจัดงานเกษตรสร้างชาติ
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดงานยิ่งใหญ่ระดับโลก Agritechnica Asia และงาน Horti Asia 22 - 24 สิงหาคม 2561 ณ ไบเทค บางนา
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา” นับเป็นครั้งแรก ของการรวมทีม 5 เสือ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ 33 จังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่จะได้มีโอกาส พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกัน ถึงแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรตามพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ที่ว่า “ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลก รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูลความรู้ ความเข้าใจในวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานท่องเที่ยววิถีเกษตรของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยว ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ณ โรงแรมเอส บางกอก นวมินทร์ กทม.
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นเกียนติในงานการฝึกหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทั้ง 50 ศูนย์ซึ่งรับผิดชอบงานวิจัยมีความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการ และวิธีวิจัยเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ร่วมถึงสร้างเครือข่ายนักวิจัยและตอบสนองต่อบทบาทภารกิจของหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (งาน กพร.)
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core team ระดับเขตและจังหวัด ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อชี้แจงความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการให้มีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคคลเป้าหมายในการสัมมนาคือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรระดับเขต/จังหวัด จำนวน 137 คน
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 เพื่อแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันตามนโยบาย Big Data อันนำไปสู่การบูรณาการและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีความทันสมัยและพัฒนาได้ตรงต่อความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตรผ่านระบบ Video Conference และถ่ายทอดสดทาง ssnet ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะ เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางในการบูรณาการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล อาทิ ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ข้อมูลภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือนระดับตำบล (รต.) และนำไปวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล Big data ด้านการเกษตร ซึ่งจะทำให้ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่และสร้างฐานข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นเอกภาพ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร เป็นประธานการต้อนรับคณะผู้แทนภาครัฐจากเมืองจูหม่าเตี้ยน มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และภาคเอกชนจากบริษัทที่มีการแปรรูปผลิตภุณท์ภาคการเกษตร ที่มาเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8 (2018 ASEAN (Bangkok) Import & Export Commodities Fair) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางความร่วมมือด้านการเกษตรไทย และทิศทางการนำเข้า/ส่งออกสินค้าการเกา๖รระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือและดูงานการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่เพื่อดำเนินความร่วมมือทางวิชาการกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมกับคณะผู้แทนของเยอรมนี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแผนงานและแนวทางการดำเนินความร่วมมือโครงการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่โดยใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของเยอรมัน ในการนี้ฝ่ายเยอรมันได้เชิญคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเดินทางเยี่ยมชมการพัฒนาการเกษตร ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสำราญ. สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บันทึกเทป รายการเดินหน้าประเทศไทย ในประเด็น เดินหน้าตลาดนำการผลิต ในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดย มี ภาคเอกชน และเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูรวมใจพัฒนา ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะออกอากาศในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 นี้ ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง หลังเคารพธงชาติ
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวาระครบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานกิจกรรม อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษทำนอง กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าและตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป โดยพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาสร้างความเข้าใจการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ เพื่อชี้แจงโครงการและงบประมาณการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ 2562 รวมถึงการสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนของสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต และกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 110 คน เข้าร่วมการสัมมนา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมส่งเสริมการเกษตร ถวายวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมส่งเสริมการเกษตร ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ พระวิหารหลวงวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดย ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานอัญเชิญผ้ากฐินพระราชทาน และมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาราชการอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคและปวารณาถวายจตุปัจจัยเป็นพระราชกุศลเพื่อบำรุงและบูรณะพระอารามหลวง รวมทั้งมอบทุนการศึกษาบำรุงโรงเรียนจำนวน 3 โรงเรียน
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำข้อมูล วางแผนและส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้แทนจากกรมชลประทาน กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และคณะทำงานเข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล หารือและกำหนดแผนควบคุมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2561/62 ในพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศ ณ อาคารสืบสานงานโครงการพระราชดำริด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นายสำราญ สาราบรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 7/2561 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เกษตรจังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการของส่วนราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ณ. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา
9 พ.ย.2561 9.00 นายสำราญ สาราบรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตรในการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับพืช (GAP พืช)ครั้งที่ 1/2561 ณ.ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุมเพื่อเตรียมการและกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนาฤดูทำนา โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุม ซึ่งเป็นการหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนายุวเกษตรกร ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สามารถเชื่อมโยงกระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานและนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
วันที่ 19 กันยายน 2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา Year End Conference ประจำ 2561 โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน ทั้งนี้ยังให้เกรียติมอบโล่รางวัลแก่สำนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นอีกด้วย ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
วันที่ 16 กันยายน 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงานเปิดสัมมนา "สานพลังเครือข่ายศพก. แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิรูปภาคเกษตร" ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธี เพื่อผสานความคิดระหว่าง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เกษตรกรในระบบแปลงใหญ่ และ Young Smart Farmer หาแนวทางรองรับการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยมีเกษตรกรร่วมสัมมนากว่า 3,000 คน
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมกองขยายพันธุ์พืชสัญจร ครั้งที่ 4/2561 รับฟังรายงานสถานการณ์การดำเนินโครงการปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืช โดยเร่งให้แต่ละศูนย์ดำเนินการให้ทันเวลาตามกำหนด ส่วนในเรื่องการพัฒนาแปลงแม่พันธ์ุพืช ให้แต่ละศูนย์ฯตรวจสอบแม่พันธ์ุให้ชัดเจน ทั้งแหล่งที่มา คุณภาพ และให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ เน้นความต้องการของเกษตรกรเพื่อวางแผนการผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อดำเนินการปรับปรุงศูนย์ฯ แล้วเสร็จ ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร กทม.
2 กันยายน 2561 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมงานเกษตรสร้างชาติสวนลุมพีนี กรุงเทพมหานคร 15.00 เยี่ยมชมนิทรรศการ 50ปี ประวัติความเป็นมากรมส่งเสริมการเกษตร กิจกรรมฝึกอาชีพ บูธจัดแสดงให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน เยี่ยมชมบูธสินค้าจากเกษตรกร แปลงใหญ่ + YSF จากทั่วประเทศ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยื่ยมชมและพบปะเกษตรกรกลุ่ม young smart farmer และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองหนองคาย จ.หนองคาย จากนั้นได้เยี่ยมชม กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรเกษตรอินทรีย์ วังบัวแดง อ.ปะโค จ.หนองคาย
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการไตรภาคีข้าวอย่างยั่งยืน โดยมี 3 ภาคส่วน ได้แก่ ราชการ เอกชน และเกษตรกร เข้าร่วมหารือ เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืนในกลุ่มพืชข้าว ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การหาวิธีการทำนาที่เหมาะสม การสนับสนุนความรู้แก่เกษตรกร ตลอดจนพัฒนาแหล่งโรงสีให้มีความพร้อมในการรับซื้อผลผลิต ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ชมแปลงปลูกข้าวโพด และร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงนำร่อง พร้อมเยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ และพบปะกับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ 5 เสือ ให้การต้อนรับ ณ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
วันนี้ (9 มกราคม 2562) นายสำราญ​ สารา​บรรณ์​ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร​ และคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายอาคารเกษตรสิริสุข ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย หมู่ที่ 9 ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร
นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “ตามรอยตำนานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง”และมอบใบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ทำประโยชน์ด้านงานวิจัยและพัฒนาการผลิตกาแฟอะราบิกา มอบต้นกล้ากาแฟอะราบิกา พันธุ์เชียงใหม่ 80 แก่กลุ่มเกษตรกร เยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมทั้งเปิดการแข่งขันแข่งรถสามล้อดอย โดยมีดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ ในฐานะหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมในพื้นที่สูง โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรปลูกถั่วลิสง ตำบลนาเลียง อ.นาแก แนะเกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิต...สร้างเครือข่ายช่องทางการตลาด
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ จ.นครพนม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เพื่อเยี่ยมกลุ่มแปลงใหญ่แตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม นครพนม แนะเกษตรกรรวมกลุ่มผลิต สร้างคุณภาพในการผลิตแปรรูปเพิ่มมูลค่า
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรปลูกถั่วลิสงบ้านห้วยไห ตำบลบ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 โดนร่วมแนะเกษตรกรใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงมากขึ้น
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่แจ่ม เมื่อวันที่ วันที่ 13 มกราคม 2562
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมให้ข้อแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา10.35 น. นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการแม่แจ่มโมเดลการบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืนครบวงจรด้วยกลไกประชารัฐ ฯลฯ ในการนี้นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้นำกิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยบ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง ตำบลช่างเคิ่ง
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ของเกษตรกรต้นแบบ นายเนตร ใจเที่ยง
ลงเยี่ยมชาวปากพนัง ให้กำลัง พร้อมจัดแผนฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากปาบึก
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 20.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสนทนาและให้สัมภาษณ์สด ประเด็น \\\\\\\\\\\\\\\\
ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ณ บริเวณท้องสนามหลวง (วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 )
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “ปันน้ำใจ สู่สังคม” ส่งมอบกล่อง UHT ในโครงการกล่องวิเศษ จำนวน 12,146 ชิ้น ให้กับ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด เพื่อนำมารีไซเคิลเป็นโต๊ะนักเรียนโดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ลานอเนกประสงค์หน้าศาสตราจารย์พิเศษทำนอง สิงคาลวณิช กรมส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อวางหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ในทุกระดับ อย่างรอบคอบและรัดกุม และสนับสนุนการสร้างนักส่งเสริมการเกษตรให้สามารถทำงานตามบทบาทหน้าที่ บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาเกษตรกร อีกทั้งสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บุคคลและหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นได้รับการยกย่อง เผยแพร่เกียรติคุณ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 13.30 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมการพิรจารณาคัดเลือก ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพิรจารณาองค์ประกอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก ณ.ห้องประชุม4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 14.30 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อร่วมพิจารณาความเสี่ยงและพิจารณาหนทางป้องกันแก้ไขความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการทำงาน และเป็นไปอย่างราบลื่น ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 23 มกราคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลักด้านการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร อันมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและศักยภาพของชุมชน และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรต่อไป
วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ แปลงสาธิตของนายสงคราม สุดจอม หมู่ที่ 5 บ้านเปือย ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการเกษตรหารือแนวทางเกี่ยวกับการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน AGRITECNICA ASIA and Horti ASIA 2020 กับผู้แทนของสมาคมการเกษตรแห่งเยอรมัน และผู้แทนจาก VNU Exhibitions Asia Pacific Co., Ltd. โดยงาน AGRITECNICA ASIA เป็นงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับงาน Horti ASIA เป็นงานแสดงสินค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือ พร้อมด้วย นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 และผู้แทนกอง/สำนัก
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยคณะคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อสรุปผลการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2561
วันที่ 29 มกราคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผลไม้เพื่อจำหน่ายผ่านระบบตลาดออนไลน์(e-market) ณ ห้องประชุม 2 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม \"การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่\" ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
เมื่อเวลา 14.30 น. (30 มกราคม 2562) นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เดินทางตรวจติดตามและเตรียมความพร้อมกิจกรรม จัดนิทรรศการการเกษตรและการประกวดพริกบางช้างและผักในภาชนะ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 31 มกราคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร
วันนี้ (1 กุมภาพันธ์​ 2562) เวลา 9.00 น. นายสำราญ​ สารา​บรรณ์​ อธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ ว่าที่​ร้อยตรี​สม​สวย​ ปัญญา​สิทธิ์​ รองอธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ นางดาเรศร์​ กิตติโยภาส​ รองอธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ พร้อมคณะ​ผู้บริหาร​และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร​ รับ ร่วมพิธีรับพระราชทาน ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2562 ณ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือข้อเสนอความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับบริษัทสยามคูโบต้า ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ณ ่อนุสาวรีย์ 3 บูรพาจารย์ หน้าสถาบันเกษตราธิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมจัดทำแผนการผลิตและตลาดสินค้าเกษตร พร้อมด้วย นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร ร่วมวางแผนและให้ข้อมูลครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ชั้น 5 อาคารเบญจสิริกิติ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับ Mr.Willem Schoustra ที่ปรึกษาด้านการเกษตรประจำประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ห้องรับรอง กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหารือการเข้าร่วมงาน The International Horticultural Expo \'Expo 2022 Floriade Almere\' ณ เมือง Almere ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ จังหวัดยโสธร รองรับการเป็นมหานครแห่งเกษตรอินทรีย์ และแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์สำหรับประชาชน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร /หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ พร้อมด้วยนายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียง ติดตามการดำเนินงานขั้นตอนกระบวนการแปรรูปถั่วลิสง พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงปลูกถั่วลิสง และแตงโมอินทรีย์ ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว ทั้งนี้ยังได้ติดตามการดำเนินงานเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ บ้านปลาอีด ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร ภาพ/ข่าว สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
นายสำราญ. สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร อาคารเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยที่ประชุมพิจารณาแนวทางแผนบริหารจัดการผลไม้ ได้แก่ ภาคตะวันออก (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) และภาคเหนือ (ลิ้นจี่) เพื่อหาข้อสรุปและจะนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ประมาณเดือน มีนาคม 2562 ต่อไป
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา​ฯ สยาม​บรม​ราช​กุมารี เสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด​งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2562 ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดย นายสำราญ​ สารา​บรรณ์​ อธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ พร้อมคณะ​ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ
ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการกำหนดตำแหน่งและกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานในส่วนของราชการ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งในที่ประชุมพิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน) ระหว่างอำเภอภายในจังหวัด จำนวน 13 ตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนสับเปลี่ยนกันภายในจังหวัด จำนวน 2 ตำแหน่ง
ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการสรุปประเด็น มีทักษะด้านการคิดย่างเป็นระบบ สามารถจับประเด็นได้ชัดเจน ลำดับความสำคัญของข้อมูลได้ดี เกิดความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้อย่างถูกต้องและชัดเจน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาและบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปี 2562 ณ แปลงเรียนรู้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา หมู่ที่ 6 ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ชุดป้องกันในการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช จำนวน 1,000 ชุด จากสมาคมอารักขาพืชไทย โดยมี ดร.เสาวลักษณ์ พรกุลวัฒน์ นายกสมาคมอารักขาพืชไทยเป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ในการนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย นำอุปกรณ์ชุดป้องกันเหล่านี้ไปมอบให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรมีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อไป
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2563 คณะที่ 3.4 ครั้งที่1/2563(แผนการบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐาน)โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม ณ.ห้องประชุม 134 -135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางดาเรศร์ กิตติโยภาศ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ครั้งที่1/2562 เพื่อรายงานความก้าวหน้าเเละเตรียมความพร้อมของแต่ละคณะทำงาน ณ.ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกลุ่มฝึกอบรม สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดการฝึกอบรม การสื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ รุ่นที่3/2562 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น.
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าพบหารือกับ ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเตรียมการและกำหนดประเด็นการร่วมกันพัฒนาโมเดลพยากรณ์สภาพภูมิอากาศเพื่อแจ้งเตือนภาวะเสี่ยง และแนะนำภาวะเหมาะสมสำหรับกิจกรรมการเกษตรแก่เกษตรกร
กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนาพัฒนาความรู้และศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดการธุรกิจเกษตร หลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายตลาดเกษตรกร โดยใช้นวัตกรรมทางด้านการเกษตรและการตลาด ระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จ.ตราด เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ แนวคิดและแนวทางการดําเนินงานในการพัฒนาเครือข่ายตลาดเกษตรกร ให้มีเครือข่ายมากขึ้น ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในการจําหน่ายสินค้าการเกษตร ผ่านตลาดเกษตรกรอย่างเป็นระบบ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และกําหนดแนวทางการเชื่อมโยงพัฒนาเครือข่ายตลาดเกษตรกรได้อย่างมีเสถียรภาพ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 2/2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางดาเรศร์ กิตติโยภาศ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหารือแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562
ขับเคลื่อนงานดิจิทัลเริ่มต้นที่ตัวเรา กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมุ่งมั่นในการติดตามงานการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัล เพื่อพัฒนาระบบงานด้วยระบบดิจิทัลให้แก่เจ้าหน้าที่ให้ก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0
เตรียมการ การจัดงาน The 3rd Asia 4-H Network Conference
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำนอกเขตชลประทานในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งมีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการปลูกข้าวรอบที่ 2 (นาปรัง) กรมส่งเสริมการเกษตร วางแผนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงใน 11 จังหวัด
คณะผู้แทนจากมณฑลอานฮุย และเจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีความโดดเด่นด้าน Smart Farm จนสามารถแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรในประเทศได้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำการเกษตรโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี กับกรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินตามนโยบายตลาดนำการผลิต จับมือหน่วยงานภาคี 3 ภาคส่วน คือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร ขับเคลื่อนโครงการไตรภาคีข้าวอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่ผลิตข้าวให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการตลาด
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาการเตรียมดินครั้งที่ 3/2562
เกษตรฯ ชูตลาดนำการผลิต หนุนปลูกข้าวโพดหลังนา ชาวนครสวรรค์มั่นใจรายได้แน่นอน
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุม Web Conference รับมอบนโยบายด้านการเกษตร โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเตรียมมาตรการรับมือภัยแล้งและมอบนโยบายด้านการเกษตร ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองนายกฉัตรชัยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ดำเนินสะดวก
เกษตรฯ เฟ้นหาเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่น เตรียมเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับกรมวังและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 12 มีนาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการหารือความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสยามคูโบต้า ณ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อส่งเสริมการทำการเกษตรด้วยเครื่องจักร เพื่อพัฒนาให้เกิดการทำน้อยได้มาก ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาเกษตรไทยอย่างยั่งยืน
คณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรจาก Northern Territory ออสเตรเลียศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ไทย นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้การต้อนรับ Ms. Ilona Catherine STOBUTZKI อัครทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร สถานเอกอัครทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย และคณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรจาก Northern Territory Farmer Association เครือรัฐออสเตรเลีย จำนวน 10 คน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 12 มีนาคม 2562 ช่วงบ่าย นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เชิญแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ตึกสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น.นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย ได้ต้อนรับนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร จังหวัดเชียงราย ณ บูทนิทรรศการ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย บริเวณสนามหน้าศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้มี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย คณะเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมด้วย
วันนี้ (18 มี.ค 62) นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามการเยียวยาผู้ประสบภัยปาบึก ซึ่งขณะนี้สามารถจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ใน 8 จังหวัด เกษตรกร 14,201 ราย พื้นที่ 32,802.21 ไร่ วงเงินการช่วยเหลือรวม 54,189,592 บาท โดย พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 13,461 ราย พื้นที่ 31,508 ไร่ วงเงินการช่วยเหลือรวม 52,010,659.50 บาท
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเสวนาในหัวข้อ \"เทคโนโลยีสำหรับเกษตรอัจฉริยะ: Smart Tech to Smart Farm\" เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเสวนา
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา จัดทำข้อมูลแจ้งเตือนเกษตรกรงดเผาในพื้นที่การเกษตร จากการคาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยาล่วงหน้าทุกสัปดาห์ ในช่วงวันที่ 15 -22 มีนาคม 2562
วันที่ 20 มีนาคม 2562 ช่วงบ่าย นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการหารือร่วมกับชมรมสื่อเกษตรดิจิทัลและเอสเอ็มอีไทย เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบน้ำในหน้าแล้งให้กับเกษตรกร
วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานในฐานะประเทศไทยในงาน The International Horticultural Exhibition 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในงานประกอบด้วยนิทรรศการถาวร นิทรรศการด้านการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งการจัดกิจกรรม สัปดาห์ประเทศไทย (Thailand week) และ รวมทั้งการเตรียมให้ข้อมูลด้านต่างๆ อาทิ การดูแลรักษาสวนไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล ณ Thailand pavillion
ว่าที่ร้อยตรีสมสวย​ ปัญญาสิทธิ์​ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร​ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมหารือการเตรียมการจัด 3 กิจกรรม ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้แก่ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่​เฉลิมพระเกียรติ​ฯ โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และงาน Beijing Expo 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน​ เพื่อดำเนินการทุกกิจกรรมอย่างสมพระเกียรติ ทั้งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ มุมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร และการแสดงเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการคัดเลือก ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง การยางแห่งประเทศไทย กรมปศุสัตว์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อร่วมกันคัดเลือก ต้นแบบวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm) 6 ภูมิภาค ตามแผนปฏิบัติการที่ได้วางแผนไว้
วันที่ 22 มีนาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 เพื่อหารือประเด็นการเผยแพร่ข่าวสารของกรมส่งเสริมการเกษตรในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 และสร้างความเข้าใจต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 27 มีนาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหารือแนวทางการพัฒนากระบวนการทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตรโดยอาศัยเทคโนโลยี การบูรณาการข้อมูลร่วมกัน
กรมส่งเสริมการเกษตร มั่นใจลดผลกระทบต่อเกษตรกรจากการขาดแคลนน้ำในช่วงแล้งสำเร็จ เผยปรับพื้นที่ปลูกพืชหลากหลายแทนนาปรังแล้ว นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำมี 11 จังหวัด
นางดาเรศร์​ กิตติโยภาส​ รองอธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ และคณะเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม นวนคร จ.ปทุมธานี ศึกษาดูงานเกษตรอัจฉริยะ ด้านการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งสัญญาณ​จ่ายน้ำ ด้วยการตั้งเวลา เมื่อหมดเวลาระบบน้ำจะปิดเอง สามารถลดจำนวนท่อในแปลงที่ต้องติดก๊อกน้ำทุกแปลงได้
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 127 ปี ในวันที่ 1 เมษายน โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 49 ปี 2562 ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ภายในงานมีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตร เช่น มะม่วง มะพร้าว ไข่ไก่ และปลากัด โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกิจกรรมการตำส้มตำมะม่วง(ลีลา) และเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นจุดถ่ายภาพ check-in นิทรรศการ จุดจำหน่ายผลผลิตมะม่วง และจุดจำหน่ายสินค้าจาก วิสาหกิจชุมชน ศพก. และแปลงใหญ่
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา จังหวัดตาก โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ ณ บ้านดงยาง ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
นางดาเรศร์​ กิตติโยภาส​ รองอธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ ร่วมประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช​อันเนื่องมาจาก​พระราชดำริ​ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา​ฯ สยาม​บรม​ราช​กุมารี​ (อพ.สธ.) ณ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​อีสาน (มทร.อีสาน) ร่วมกับหน่วยงานร่วมฉลองพระราชดำริต่าง ๆ จาก​กระทรวง​เกษตรและสหกรณ์​ และกระทรวงอื่น ๆ
วันที่ 27 มีนาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขต เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้มีความรู้ความชำนาญและทักษะในการบริหารจัดการองค์กรการผลิตอาหารที่ปลอดภัย เข้าถึงแหล่งทุน เพื่อยกระดับธุรกิจชุมชน สร้างเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีการบรรยายเสวนาเพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร การแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมกว่า 40 บูท
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (9 ศูนย์) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
วันที่ 9 เมษายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร ครั้งที่ 1/2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนาการทำการเกษตรตั้งแต่การผลิตจนถึงการจำหน่ายออกสู่ตลาดให้มีศักยภาพ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
วันนี้ (28 มี.ค. 62) นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวในการอบรมความรู้การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ภายใต้โครงการรณรงค์ตามแผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ว่า “การรณรงค์ตามแผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมส่งเสริมการเกษตร นอกจากมีการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ให้ตระหนักถึงปัญหาสำคัญ ยังมีกิจกรรมมอบกล่องนมที่ใช้แล้ว ให้กับ บริษัท อำพลฟูดส์ จำกัด
กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่เกษตรกร วางแผนใช้ ศดปช.-ศพก.-แปลงใหญ่ นำร่อง นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อยกระดับความรู้ด้านดินและปุ๋ยให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำชับให้เกษตรจังหวัดลงพื้นที่ให้ควบคุม กำกับดูแล รวมทั้งเข้มงวด ไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่การเกษตร ในความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด และเร่งสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผา ผ่านเวทีการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ รวมทั้งการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ที่ทุกจังหวัด จัดอยู่ขณะนี้ พร้อมทั้งให้มีการถ่ายทอดเรื่องของ เทคโนโลยีจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
วันที่ 3 เมษายน 2562 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่อนาคตกรมส่งเสริมการเกษตร (DOAE) โดยได้มีการรายงานผลโครงการศึกษาวิจัยงานส่งเสริมการเกษตร 5 โครงการ
วันที่ 10 เมษายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานปริมาณการผลิตของสินค้าการเกษตรและประมง
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นฤดูกาลของมะม่วง ซึ่งขณะนี้หลายแห่งอยู่ในระยะติดผลมะม่วง ผลผลิตกำลังเจริญเติบโต และเริ่มทยอย เก็บเกี่ยวได้ในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม สำหรับแหล่งปลูกมะม่วงในบางพื้นที่ที่อยู่ในระยะออกดอกหรือติดผลอ่อน กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำให้เกษตรกรเฝ้าระวังการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟพริก
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับเยาวชนในโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับต่างประเทศ ประจำปี 2562 กิจกรรมแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกร เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกับประเทศญี่ปุ่น
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้เริ่มดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ในพื้นที่ 37 จังหวัด ซึ่งนอกจากจะมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นแบบอย่างสำหรับเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ที่ตลาดมีความต้องการ ตามนโยบายตลาดนำการผลิต แล้ว ยังช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าข้าว ราคารับซื้อสูง และตลาดในประเทศยังต้องการผลผลิตอีกจำนวนมาก
การเกษตรปลอดภัยที่ยั่งยืน เริ่มต้นที่ทุกคน \"ส่งเสริมการเกษตรแบบมีส่วนร่วม จุดเริ่มต้นวิถีเกษตรปลอดภัยที่ยั่งยืน\" คือผลงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือของนักส่งเสริมการเกษตร นักวิจัยท้องถิ่น และเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมกำหนดประเด็นประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ปี 2562 ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ร่วมกำหนดแผนการปฏิบัติงานในแต่ละกอง สำนัก เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้แทน กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมงานสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัลและรับมอบรางวัลในการประกวดหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018 )
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ช่วงบ่าย นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ กรณีศึกษาองค์การที่นำดิจิทัลมาประยุกต์ในงานภาครัฐ ณ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562 รุ่นที่ 13
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พาทีมนักวิจัยจาก University of the Philippines Los Baños และ Philippine Council for Agriculture and Fisheries ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มแปลงใหญ่หัวเขา1และ2 เพื่อเป็นตัวอย่างการศึกษาเกี่ยวกับการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อยกระดับการทำการเกษตรอย่างเป็นระบบ
วันที่ 24 เมษายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม \"การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่\" ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกำหนดการระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2562
เมื่อวันที่ 19 เม.ย 62 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อม พื้นที่จัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล แปลงหมายเลข 44 ม.5 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี โดย เป็นแปลงนำร่องในการบริหารจัดการแบบวิสาหกิจแปลงใหญ่ (mega farm) เป็นแปลงผสมผสาน ภายในงานมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ \"การผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการค้าครบวงจร\" ระหว่าง สหกรณ์การเกษตรไทรทอง จำกัด กับ สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด โดย กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้ามาช่วยปรับระบบส่งเสริมการเกษตรและมาวางเป้าหมายการทำงานร่วมกับเกษตรกร เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ต่อไป
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2562 โดยมีคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมประชุม เพื่อรับฟังการชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการวางแผนการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในประเด็นต่างๆ
วันที่ 23 เมษายน 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 3 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการนำเสนอ (ร่าง) โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่อย่างครบวงจร เพื่อให้เกิดบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งพัฒนาต้นแบบการทำงานส่งเสริมการเกษตรที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
เกษตรฯนำโดยกรมส่งเสริมการเกษตรเสริมทัพท่องเที่ยวฯ พาณิชย์ฯ กรมศิลปากร และหน่วยงานต่างๆร่วมจัดงานแสดงพืชสวนระหว่างประเทศ ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 7 ตุลาคม 2019 ณ เมืองหยางซิง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน มุ่งส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป และบริการต่างๆของไทยที่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้อย่างยั่งยืน
วันที่ 23 เมษายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมลงพื้นที่เพื่อศึกษาศักยภาพในการพัฒนาโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm) ต่อไปในอนาคต
วันที่ 26 เมษายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) เพื่อขับเคลื่อน ศพก. ครั้งที่ 2/2562 พร้อมทั้งมอบแนวทางการทำงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอเข้ารับฟังแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก (แห่งใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วันพุธที่ 23 เมษายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน จังหวัดจันทบุรี โดยเยี่ยมชมสวนเจริญชัย แหล่งท่องเที่ยวเชิญเกษตร ที่ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ชม ชิมผลไม้สดๆจากสวนเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชน แหล่งเรียนรู้การทำเกษตรไม้ผล แหล่งถ่ายทอดความรู้ชันโรง ผ่านกลไกแปลงใหญ่ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
วันที่ 26 เมษายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2562 เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรให้มีความก้าวหน้า สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรรับมือพายุฤดูร้อน 26-28 เม.ย.นี้ แนะทยอยเก็บผลผลิตและติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากประกาศเตือนของ กรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ที่คาดว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า ซึ่งจะส่งผลกระทบตั้งแต่วันที่ 26-28 เมษายน 2562 นั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตร โดยในวันที่ 26 เมษายน 2562 พายุฤดูร้อน จะเริ่มแผ่เข้ามาปกคลุมจังหวัด
จังหวัดหนองบัวลำภูจัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี2561/62 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2,484 ราย มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด 17,388 ไร่ ซึ่งในวันที่ 19 เมษายน 2562 ได้เก็บเกี่ยวไปแล้วกว่า 5,000 ไร่
กรมส่งเสริมการเกษตร MOU สวทช รับมอบ สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ 102 สถานี วางเป้านำข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ และลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการการเกษตร
วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 11.30 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับฟังบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพันเสาและสหกรณ์กรีนมาร์เก็ตพันเสา ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มดังกล่าวได้เริ่มรวมกลุ่มกัน ตั้งแต่ ปี 2547 เป็นกลุ่มเกษตรกรทำนาพันเสา ต่อมาปี 2555 ได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมมาดำเนินการผลิตผักปลอดภัยและผักอินทรีย์ ภายใต้ชื่อ \"กลุ่มผักพันเสา\" สร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมการคัดแยกและกิจกรรมแพ็คผักภายในโรงคัดและบรรจุผักที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน GAP พร้อมทั้งห้องเย็นเพื่อรวบรวมผลผลิตก่อนส่งจำหน่าย
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยววิถีเกษตรและการพัฒนาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร
วันที่ 5 มิถุนายน ช่วงเช้า นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หารือร่วมกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหาแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อเชื่อมโยงกับภาคการเกษตร
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีส่งเสริมการเกษตร ร่วมเสวนาวิชาการในงาน ASEAN Sustainable Energy Week จัดโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับปัญหาฝุ่นควันที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไก ศดปช. 882 ศูนย์ ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการด้านดินและปุ๋ยของชุมชน
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 แนวทางการขับเคลื่อนแปลงใหญ่หลังปีที่ 3
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุมประเมินผลความก้าวหน้าและปฏิบัติงานศูนย์ขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 7/2562 และตรวจเยี่ยมติดตามงานกองขยายพันธุ์พืช ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ และผู้แทนเกษตรกรจาก 8 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมประชุม
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ประกอบด้วย พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานเอกชนที่มีบทบาทขับเคลื่อนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร
นายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไมัภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคอื่น ๆ ปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยผู้แทนคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ และผู้แทนเกษตรกรเข้าร่วมประชุม เมื่อวันทึ่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมพบปะเกษตรกรแปลงใหญ่ในงาน รวมพลคนแปลงใหญ่ ซึ่งมี Smart Farmer และ Young Smart Famer บางส่วนเข้าร่วมงานด้วย หลังจากนั้นได้เดินทางเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ เช่น สินค้าข้าว ผักปลอดภัย ปลานิล โคเนื้อ โคนม แพะเนื้อ มะม่วง ฝรั่ง จิ้งหรีดและไม้ดอกไม้ประดับ
กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมพัฒนาบุคลากร สู่ Smart DOAE ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ของรัฐบาล เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยต่อเนื่อง นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ ควบคู่คุณธรรมนำการเปลี่ยนแปลง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และร่างคู่มือการจดทะเบียนนิติบุคคลของวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเป็นนิติบุคคล ต่อเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าจัดเวทีชุมชน เพื่อสร้างความพร้อมในพื้นที่นำร่องทั้ง 6 แห่งแล้ว
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้สินและติดตามเร่งรัดลูกหนี้ ที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามงานและประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้หลายแขนง ทั้งทางด้านปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน การปลูกข้าว และพืชสวน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่112 บ้านโป่งไฮ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย คือหนึ่งในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่มีการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารปลอดภัย ครบ 5 หมู่และถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้นักเรียนยังได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางการเกษตรเพื่อสั่งสมเป็นความรู้สำหรับถ่ายทอดสู่ชุมชนต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้าน การปลูกผัก ผลไม้ เพาะเห็ด ทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น
โครงการพระราชดำริ ณ บ้านน้ำเกี๋ยง ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีต้นชาอัสสัม (ชาเมี่ยง)อยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้สนับสนุนการแปรรูปชาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด เป็นอาชีพเสริมให้กับชาวบ้าน โดยชาที่โครงการแห่งนี้มีการปลูกแบบออร์แกนิคตั้งแต่เริ่มปลูก เก็บเกี่ยว ไปจนถึงกระบวนการแปรรูป ทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในความปลอดภัยและได้รับคุณประโยชน์จากชาคุณภาพอย่างแท้จริง ในอนาคตหากมีการวางแผนการปลูกที่ดีและมีมาตรฐานในการผลิตที่มีคุณภาพและความหลากหลายมากขึ้น ก็จะทำให้ชาวบ้านสามรถผลิตชาที่มีคุณภาพสร้างเป็นอาชีพหลักต่อไปในอนาคต
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมในการประชุมและลงพื้นที่ติดตามการนำลำไยไปจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยในช่วงเช้ารับฟังสถานการณ์การผลิตลำไยจังหวัดลำพูน และการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จากนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินการสินค้าเกษตรออนไลน์ จากนั้น รับฟังบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการผลิตลำไยคุณภาพเพื่อจำหน่ายลำไยร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จากนางสาวกังสดาล ชัยยศ เกษตรอำเภอเมืองลำพูน ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ช่วงบ่าย นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนเดินทางลงพื้นที่ติดตามแปลงใหญ่ลำไยของนายชูชาติ รวมไทย ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยคุณภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ณ ศพก. เครือข่าย หมู่ที่ 7 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และการเชื่อมโยงการตลาดร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จ.ลำพูน โดยพืชเด่นของศูนย์ฯ คือ สตรอว์เบอร์รี่ เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจ.เชียงใหม่ และสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมการดำเนินงานภายในอาคารเกษตรสิริสุข ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย จังหวัดสระแก้ว เพื่อมห้คำแนะนำแก่คุณครูและเด็กนักเรียนในโครงการเกษตรเพื่อาหารกลางวัน ถึงความสำคัญของการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อใช้บริโภค รวมถึงแนวทางการใช้งานอาคารเกษตรสิริสุขอย่างถูกต้อง โดยทุกขั้นตอนต้องมีความสะอาดได้มาตรฐาน นอกจากนั้นยังได้แวะเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่อ้อย จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้คำแนะนำด้านการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อทดแทนการเผาอ้อย
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อม นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดี และ นายสุพิศ จิตรภักดี ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 รุดช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทำให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๒ คน คือนายไพศาล จุ่งสกุล และนางสุมล จุ่งสกุล (สามี-ภรรยา) ถูกลอบทำร้ายเสียชีวิตระหว่างขับรถจักรยานยนต์บนถนน เส้นทางฮูรูปาเร๊ะ-จุฬาภรณ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมทีเคพาเลซแอนด์คอนเวนชั่น ซึ่งมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2562 เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้บริหาร และทำห้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีการพัฒนาก้าวทันยุคสมัย
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) พร้อมด้วย พล.ต. รภิต ประทุมชัย ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 13,14,17,22,23,26,38, 45 ผู้แทนทหารเรือ และทหารอากาศ ณ ห้องประชุม สม. ชั้น 3 ภายในศาลาว่าการกลาโหม
เทศกาลข้าวเชียงราย ประจำปี 2562 เชิญพบกับสินค้าข้าวคุณภาพ ที่มาทั้งในรูปแบบข้าวสารและสินค้าแปรรูป กว่า 20 ร้าน งานมีวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2562 ที่ The Market Bangkok
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ครั้งที่ 2/2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาผลพยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ปีเพาะปลูก 2562/63 และการปรับปรุงคำนิยามข้าวและการบริหารจัดการข้อมูลเอกภาพข้าว
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กองขยายพันธุ์พืชได้จัดงานเปิดบ้านกองขยายพันธุ์พืช ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี โดย กรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกทัพ พืชพันธุ์ดี ท้องถิ่น ของศูนย์ทั้ง10ศูนย์ฯ ทั่วประเทศ เปิดตัวแก่สื่อมวลชน มุ่งลดต้นทุน สร้างรายได้ ตอบสนองความต้องการเกษตรกรไทย
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตลาดเกษตรกรของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และการก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อพัฒนาให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยอาศัยเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมต้นทุเรียนพันธุ์ทองบางสะพานอายุกว่า 35 ปี ของนายธวัชชัย เทศรำลึก และร่วมปลูกต้นทุเรียนพันธุ์ทองบางสะพาน ซึ่งผ่านการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการแล้ว โดยมีจุดเด่นคือ สีเหลืองทอง เม็ดเล็ก รสชาติมันอมหวาน คุณภาพดีมากกว่าพันธุ์หมอนทอง
ว่าที่ ร.ต. ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดตลาดเกษตรกร (ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร) จังหวัดลำปาง สำหรับตลาดเกษตรกรของจ.ลำปาง มีสโลแกน เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย มุ่งหวังให้เกษตรกรได้เรียนรู้การบริหารจัดการแบบเกษตรอย่างเป็นระบบ และเป็นมืออาชีพ ได้เรียนรู้การทำงานจริง
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการหารือแนวทางการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมการตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -12 กรกฎาคม 2562 เพื่อสร้างโอกาสให้ YSF ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และ บริษัท ซันสวีท จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมมือกันส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2540 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รวมถึงพัฒนาส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเพื่อให้มีคุณภาพและผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นภายใต้โครงการ Smart Farm โดยภายในงานเต็มไปด้วยความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรสำหรับการปลูกข้าวโพดหวาน อย่างเช่น การสาธิตการให้น้ำแบบฟาร์มอัจฉริยะ กระบวนการผลิตให้มีคุณภาพเกรด A การเพิ่มน้ำหนักฝักต่อต้น การใช้เครื่องเก็บเกี่ยว การปรับปรุงพันธุ์ การวางแผนการปลูกให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี เป็นต้น
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านโนนเขวา ความสำเร็จของการทำเกษตรแบบ ‘ตลาดนำการผลิต’ โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา เป็นกลุ่มเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ถูกต้อง และส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชทดแทนสารเคมี ทำให้ปรับวิธีการผลิตผักโดยใช้ชีวภัณฑ์และการจัดการแปลงปลูกผักโดยใช้หลักการ IPM แทนการใช้สารเคมี
12 ก.ค.2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิด \"ตลาดเกษตรกร จ.ราชบุรี\" (ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร) ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี ภายใต้สโลแกน \"เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย\" จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยโดยเกษตรกรผู้ผลิต
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังให้การต้อนรับและขอบคุณ ทางผู้บริหารของ The Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI) นาย Muhammed Faheem ตำแหน่ง Integrated Crop Management Advisor ซึ่ง CABI ที่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร และเป็นผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินงานโปรแกรม Plantwise โดยมี การสร้างคลังความรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาสุขภาพพืช ที่รวบรวมจากประเทศสมาชิกกว่า 30ประเทศ หรือ Plantwise knowledge bank ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรด้านการวินิจฉัยและอาการผิดปกติของพืชให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพิจารณาประเด็นเนื้อหาในการขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 และแผนประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2562) รวมทั้งแจ้งเตือนการรายงานผลตามตัวชี้วัดของกรมฯ โดยมีคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร เลขานุการกรม ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1 - 6 ผู้แทนสำนัก ผู้แทนกองต่าง ๆ และกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมด้วย
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2562 ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะ ทัศนคติที่ดีและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร โดยมุ่งเน้นพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค 4.0
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย ติดตามสถานการณ์ โรคใบด่างมันสำปะหลัง หนอนกระทู้ลายจุด และเรื่องจำกัดการใช้สารเคมีทางการเกษตร แนะให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อก้าวให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิด “ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตร” อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ณ บริเวณศูนย์บริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนส้มและเมล่อนของเกษตรกรตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ณ สวนส้มเจ้าจอมขวัญ ของนางสาวฤดี พวงจำปา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาช่วยให้ความรู้ด้านวิชาการเพิ่มเติมแก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาชุมชนแบบพื้นที่องค์รวม ร่วมกับ เบทาโกร กรุ๊ป นำโดย คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร (Betagro Group) ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.45 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้สัมภาษณ์สด รายการ Biz Power ทางช่อง Nation TV ในประเด็น “ยุวเกษตรกร” พร้อมพูดถึงงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศประจำปี 2562 รวมถึงกิจกรรมภายในงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนายุวเกษตรกร โดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและโรงเรียนทหารการสัตว์ อ.เมือง จ.นครนายก
กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมความพร้อมครั้งสุดท้าย ก่อนวันจริง “งานชุมนุมยุวเกษตรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562” ในวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ. นครนายก โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประสานงานเลขานุการ งานชุมนุมยุวเกษตรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรฯ
วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2562 นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้าข้าว ครั้งที่ 1/2562 โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะศึกษาดูงานและติดตามสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเกษตรกรได้ร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ๆด้หารือร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อหารือแนวทางการพัฒนากานใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำผิวดินสำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง รวมทั้งพื้นที่แปลงใหญ่และพื้นที่ทั่วไป เช่น พื้นที่ปลูกพืชผัก พืชสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ พืชไร่ และไม้ผล โดยจะมีการใช้แผนที่น้ำบาดาลวิเคราะห์หาพื้นดำเนินการที่มีความเหมาะสมต่อการเข้าร่วมโครงการต่อไป
วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรทำนาที่ประสบภัยแล้งและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่หนอนกระทู้ลายจุดเข้าทำลาย ในพื้นที่ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา และมอบแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่บ้านม่อนทานตะวัน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่เขาหัวโล้น รวมถึงพื้นที่ทำการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเก็บข้อมูลและเร่งหาวิธีแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จากนั้นเยี่ยมชมเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านกองแล สวนมัลเบอรร์รี่ เลอกองแล ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการปรับแผนการจัดสรรน้ำเพื่อกิจกรรมการใช้น้ำต่าง ๆ และปริมาณน้ำต้นฤดูแล้ง ปี 2562/63
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตร กับ กรมส่งเสริมการเกษตร ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเกษตรจังหวัดและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการในสังกัด 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน เพื่อรับทราบข้อราชการเร่งด่วนและนำไปขับเคลื่อนงานในพื้นที่ต่อไป
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร หรือ ตลาดเกษตรกรถาวร จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เพื่อยกระดับตลาดเกษตรกรที่มีอยู่เดิม และสร้างโอกาสให้เกษตรกรให้ฝึกการขายอย่างเป็นระบบ เรียนรู้การขายจริง พบปะผู้บริโภคโดยตรง และเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่สำคัญ ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การผลิต ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค จนถึงการตั้งราคาขายที่เหมาะสม
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการติดตามสถานการณ์แล้งฝนทิ้งช่วง เพื่อหารือมาตรการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งเนื่องจากฝนทิ้งช่วง และจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานการณ์แล้งฝนทิ้งช่วงปี 2562 โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเร่งให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอสำรวจผลกระทบจากภัยแล้ง เพื่อเตรียมมาตรการเยียวยาเกษตรกร และเตรียมวางแผนการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำและการดูแลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบต่อไป
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษครและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากภัยแล้ง ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134-135) โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ รวมทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กรมอุตุนิยมวิทยา ผู้แทนทุกเหล่าทัพ และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกข้าวพันธุ์ กข 79 และทรงหว่านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 5/2562 เพื่อหารือความคืบหน้าการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความทันสมันและพัฒนาตามทันยุคสมัย
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ประเทศ (Thailand Week) ในงาน Beijing Expo 2019 ณ Thailand Pavilion (บ้านไทย) เมืองเหยียนชิง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมจัดงานให้เกียรติเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร และมหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 -29 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น. ภายในงานกับ ผัก-ผลไม้ ทั้งแบบสดและแปรรูป ข้าว สินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น ที่เป็นเกษตรอินทรีย์และมีมาตรฐานอาหารปลอดภัยทั้งหมดกว่า 50 ร้าน ภายใต้แนวคิด \" สินค้าเกษตรคุณภาพได้มาตรฐาน จากเกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย\" โดยมุ่งหวังให้ตลาดเกษตรกรนี้เป็นศูนย์กลางแหล่งค้าปลีก/ ส่ง สินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดกาญจนบุรี
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมชี้แจงนโยบาย \"โครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่\" โดยความร่วมมือระหว่างมณฑลทหารบกที่ 14 จ. ชลบุรี กับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ. ระยอง เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านการเกษตรให้กับทหารที่กำลังจะปลดประจำการ สู่การพัฒนาเป็น YSF ณ มณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี จ. ชลบุรี
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสัมมนา เรื่อง \"ปัญหาภัยแล้ง : มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร\" ณ อาคารสุขประพฤติ โดยมีคณะกรรมการวิชาการวุฒิสภา และตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมสัมมนา ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแก่เกษตรกรชาวกรุงเทพที่ วัดมะพร้าวเตี้ย เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมหารือกับกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายการใช้กัญชาในทางการแพทย์ นำโดยนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน หลักสูตร “การสร้างความเข้าใจพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562” เพื่อเพิ่มความรู้และสร้างเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ดังกล่าว ให้สามารถช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนได้อย่างถูกต้องต่อไป ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ปี 2562 พร้อมมอบเกรียติบัติแก่จังหวัดที่มีการจัดทำผลงานสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงาน ศดปช. ดีเด่น และชมนิทรรศการแนวทางสู่ความสำเร็จการขับเคลื่อน ศดปช. ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดความรู้การผลิตการขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จ.มหาสารคาม โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร และร้อยเอ็ด
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ หน่วยงานภาคี อาทิ กรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง จัดงานเสวนา “รวมพลังแปลงใหญ่ สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง” แสดงศักยภาพการบูรณาการการทำงานและระบบฐานข้อมูลแปลงใหญ่ที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ต่อเกษตรกร และชมสินค้าจาก 10 กลุ่มสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ฟณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในพระราชวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคล กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ 28 กรกฏาคม – 3 สิงหาคม 2562 โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุม อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณารูปแบบและรายละเอียดเนื้อหาต้นฉบับรายงานประจำปี 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งทางโรงพิมพ์ได้ออกแบบไว้
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามงานและมอบแนวทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี โดยในภาคเช้า ลงพื้นที่ดูงานสวนชนาภัทร ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ของคุณเมจิรา สงวนชม (YSF) โดยได้นำต้นหม่อนมาปลูกเพื่อเป็นไม้ขุดล้อม ต่อมาเมื่อไม้สามารถให้ผลผลิตได้ จึงนำมาแปรรูปให้มีความหลากหลาย เกิดเป็นสินค้าติดตลาดสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังขายกิ่งพันธุ์ที่ปักชำเองอีกด้วย ในภาคบ่าย ลงพื้นที่ดูงานวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์บ้านดงบัง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี แหล่งผลิตสมุนไพรเกษตรอินทรีย์รายแรกของเมืองไทย ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. (IFOAM) และได้ส่งสมุนไพรจำนวน 15 ชนิดให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยา
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและร่วมประชุมกับหน่วยงานภาคี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลทุเรียนป่าละอู ครั้งที่ 6 ที่ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 6 - 14 สิงหาคม 2562 เพื่อจำหน่ายทุเรียนป่าละอู ซึ่งเป็นสินค้าเกษตร GI ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โชว์สุดเจ๋ง เปิดบ้านศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช รวมพลเกษตรกรรุ่นใหม่ทั่วภาคใต้
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2562 ครั้งที่ 3 และบรรยายพิเศษ เรื่อง \"การพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ\" ณ โรงแรมโรยัลเพนนินซูลา จังหวัดเชียงใหม่
13 สิงหาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อนุญาตให้ชมรมคนรักแม่กลอง พบและชี้แจงเรื่อง มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารช่างที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมรับเสด็จ
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร เป็นประธานต้อนรับคณะผู้แทนภาครัฐและผู้ประกอบการจากเมืองผานโจว สาธารณะรัฐประชาชนจีน ซึ่งขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางด้านการเกษตรไทย - จีน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตขยายพันธุ์พืชพร้อมเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จ.สุพรรณบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกล่าวรายงาน พร้อมแนะนำบทบาท ภารกิจ หน้าที่ของศูนย์ฯ ในการเป็นแหล่งเรียนรู้พืชพันธ์ุดีเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการคนไทยหัวใจเกษตร ในประเด็น รวมพลังแปลงใหญ่ สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง ณ สตูดิโอกันตนา บางใหญ่ โดยจะออกอากาศ ใันเช้าวันที่ 23 สิงหาคม 2562 รายการคนไทยหัวใจเกษตร ทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HD
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้ากรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ณ มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน\"สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ\" ครั้งที่ 13 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากส่วนกลาง สำนักส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 1 - 6 และจากสำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ
วันที่ 17 ส.ค. 62 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ณ ห้องศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตัวแทนผู้ประกอบการ ตัวแทนเกษตรกรโดยสมาคมชาวนา และกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมประชุม
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2562 พร้อมมอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล แก่วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2562 จำนวน 6 กลุ่ม ณ ภูวิว รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานเผยแพร่ยูสเคสอุตุนิยมวิทยา 2562 ณ กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร โดยการจัดงานมีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานจัดทำยูสเคสกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้เผยแพร่ผลงานที่มีการประยุกต์ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำยูสเคสกับหน่วยงานอื่นๆ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้นำเสนอยูสเคส เรื่อง\"การใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในงานส่งเสริมการเกษตร\"
กรมส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับ Datum Dr. Abdul Aziz S.A. Kadir ประธาน Confexhub Group พร้อมคณะ ซึ่งมาให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและนิทรรศการ Agriculture 4.0 Conference and Exhibition และเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมแสดงผลงานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในปัจจุบัน โดยจะจัดเป็นบูธขนาดมาตรฐานสำหรับหน่วยงาน จำนวน 1 บูธ (3x3ม.) ซึ่งไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 19 - 20 ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท20 กรุงเทพฯ
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีและเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีภารกิจในการผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี เพื่อให้บริการตามความต้องการของเกษตรกรใน 4 สาย การผลิต
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรอนุญาตให้ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เข้าพบ เพื่อขอคำแนะนำด้านวิชาการพืชสวน และเทคนิคต่างๆ สำหรับการเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2569 และขอความอนุเคราะห์ในการประสานงานให้คณะของ สสปน. เข้าศึกษาดูงานพื้นที่จัดงาน Beijing Expo 2019 เขตเหยียนชิง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งข้อมูลจากการศึกษาดูงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมนำเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดงานของประเทศไทยต่อที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ในเดือนมีนาคม 2563 ต่อไป
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการอบรมเกษตรกรตามมาตรการจำกัดสารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอไพริฟอส ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับ สมาคมอารักขาพืชไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตรและสมาคมการค้านวัตกรรมเกษตรไทย เรื่องการอบรมและการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม และให้แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ในการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (9 จังหวัดภาคกลาง) ณ โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional workshop : RW) ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเด่นของหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดแคมเปญรณรงค์ 3 ปฏิบัติการ กำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ลุย 47 จังหวัด พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่จัดงานรณรงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง สำหรับโรคใบด่างมันสำปะหลัง
วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการสัมมนาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าวโพดและมันสำปะหลัง ในหัวข้อ \"การมีส่วนร่วมของเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาข้าวโพดและมันสำปะหลัง\" ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ห้องราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การขึ้นทะเบียนเกษตรกรถือเป็นหน้าที่ที่เกษตรกรทุกคนควรถือปฏิบัติ โดยเกษตรกรแจ้งความประสงค์ขอปรับปรุงข้อมูลการทำการเกษตร หรือขึ้นทะเบียนใหม่ ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง ตามที่ตั้งแปลงปลูกพืชของตัวเอง หากเกษตรกร และที่สำคัญเกษตรกรจะต้องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามกรอบระยะเวลาการปลูกพืช
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2562 พร้อมทั้งการศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2561 และมอบนโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร
พร้อมแล้ว 7 โมง เช้า พบกับ นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ที่รายการ เช้าชวนคุย MCOT HD ในประเด็นการจัดงาน เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 จัดระหว่าง 19-22 กันยายน 2562 ตั้งแต่ 10.00 - 21.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ 3 เมืองทองธานี
วันนี้รายการคลื่นมหานคร วิทยุกทม.เอเอ็ม873 มีการถ่ายทอดบทสัมภาษณ์นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เวลา13.00 -14.00 น. ประเด็นการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39 โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ 2 ปี/ครั้ง ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก
วันที่ 3 กันยายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมแนวทางขับเคลื่อน Big Data และ Smart Government ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดจสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional workshop : RW) ครั้งที่ 2/2562 พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความพร้อมสู่การเป็น Smart Agriculture Thailand ซึ่งการสัมมนาฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเด่นของหน่วยงาน
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมการพัฒนาโลจิสติกส์การเกษตร และ ประชุมแนวทางการขับเคลื่อน Big Data และ Smart Government ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
วันที่ 16 กันยายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการปรับโครงสร้างหนี้สินและติตามเร่งรัดลูกหนี้ที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามน้ำตามสถานการณ์น้ำเขตพื้นที่จ. ขอนแก่นและจ.อุดรธานี โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมคณะเดินทาง
วันที่ 16 กันยายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับอุปนายกสมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทยและคณะเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมด้วย Mr. Nicholas James Birsa Miss Amaris Daniels ยุวเกษตรกรจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมาอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ภายใต้การดูแลของสมาคมฯ
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ปี 2562 และเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 นครศรีธรรมราช เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี รวมทั้งแนะนำศูนย์ขยายพันธุ์พืช แก่หน่วยงานภายนอก มีกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายพันธุ์พืช
วันที่ 20 กันยายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท Topcon Corporation และ บริษัท Shanghai Zuoanxiuhul Electronic Technology จำกัด ภายใต้โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 22 กันยายน 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย
วันที่ 3 กันยายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์และถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี และเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัด พิษณุโลก
วันที่ 16 กันยายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมงานสัมมนาบุคลากรภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ ร่วมขยับขับเคลื่อน ภาครัฐเพื่อประชาชน
วันที่ 22 กันยายน 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม \"โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย\" และรับฟังรายงานสถานการณ์อุทกภัยจากพื้นที่ 9 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลและคาจิกิ ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 7 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน
วันที่ 17 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ประธานการจัดประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศัตรูมันสำปะหลัง ร่วมกับจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชในระดับอำเภอและระดับจังหวัด ในจังหวัดเขตภาคตะวันออก ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
วันที่ 23 กันยายน 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่บ้านป่ากุดหวาย ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ต้นพันธุ์มะละกอ แค มะเขือพวง หญ้าเลี้ยงสัตว์ และเชื้อราไตรโคเดอร์มา รวมทั้งมอบอาหารกลางวันพร้อมรับประทาน จำนวน 500 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัยภายหลังจากที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำพิธีปล่อยคาราวานโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้วในช่วงเช้า
วันที่ 18 กันยายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการสัมมนากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสร้างความเข้าใจก่อนปฏิบัติหน้าที่จริง
เมื่อเวลาวันที่ 23 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการเกษตรอาหารกลางวัน และผลการดำเนินงานของนักเรียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนโคกศิลา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 19 กันยายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการรูปแบบนิติบุคคล
เกษตรเปิดตัวโครงการจิตอาสา พร้อมปฏิบัติงานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม 21 จังหวัด
วันที่ 24 กันยายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบโลกิสติกส์การเกษตร ครั้งที่ 4/2562 และร่วมประชุมการแนวทางการขับเคลื่อน Big Data และ GovTech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังการเปิดงานสัมมนา Year End Conference ประจำปี พ.ศ.2562 ณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี
วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานสัมมนาและรับฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ โดยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้เน้นย้ำในส่วนของแผนปฏิบัติการโลกิสติกส์การเกษตรที่มีคุณภาพและการสร้างศูนย์บริการให้กับประชาชนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในด้านต่างๆได้อย่างครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลจากระบบ Big data
วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบแนวทางการปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2563 ในการประชุมกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้แทนในนามกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 47 ปี วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง เข้าสักการะศาลพระภูมิและศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมส่งเสริมการเกษตร จากนั้นเดินทางเข้าสักการะคันไถที่ใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ต่อจากนั้นได้เข้าสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนแรก เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 19 ณ.อาคาร 1 และ อาคาร 3 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการเตรียมงานการจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2562 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริการเกษตร พร้อมด้วยนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมเรื่องการช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในเขตภาคอีสานใต้ร่วมกับเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธ รัอยเอ็ด ศูนย์ขยายพันธุ์พืชในเขตภาคอีสาน
วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้กำลังใจและมอบพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืช และเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า พร้อมให้คำแนะนำในการปลูกผักแบบยกแคร่ให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัย จำนวน 250 ราย โดยมีนายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอตาลสุม รายงานภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอตาลสุม
วันที่ 4ตุลาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อมอบพันธุ์พืชจำนวน 7,000 ชุด และเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า จำนวน 250 ชุด ให้กับช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย จำนวน 250 ราย
วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนการจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะที่จุดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานและสำรวจพื้นที่แปลงนาและโรงสี เครื่องมื่อเครื่องจักรในการดำเนินงาน โรงเรือนปลูกผักร่วมกับนายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน เจ้าของแปลง
วันที่ 4ตุลาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อมอบพันธุ์พืชจำนวน 7,000 ชุด และเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า จำนวน 250 ชุด ให้กับช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย จำนวน 250 ราย
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมเยียนการทำกิจกรรมปลูกผักหวานป่าและไผ่ ที่บ้านอิ่วเมี่ยน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาโลจิสติกส์การเกษตร และการประชุมแนวทางการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำเสนอการดำเนินการ Gateway สินค้าเกษตรมาตรฐาน สำหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมหารือกับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center - ADPC) เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านแอปพลิเคชั่นดาวเทียมสำหรับวางแผนการเกษตรในประเทศไทย ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรมีความพร้อมในด้านข้อมูลการเพาะปลูกของเกษตรกรทั่วประเทศจากฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการอัพเดททุกปี และมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไป
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัลครอบครัวชาวนาตัวอย่าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะผู้จัดทำโครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 นำครอบครัวชาวนาตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 4 ครอบครัว เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่รางวัล ในโอกาสนี้ นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย
นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งมีการพัฒนาเรื่อยมาจนเกิดเป็นสมาคมชาวสวนกล้วยไม้ไทย สมาคมผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย และสหกรณ์ผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย จำกัด
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมการดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง รับฟังสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง และการชี้แจงการดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง
กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ สวก. สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย และ NIDA หารือแนวทางการนำงานวิจัยด้านนวัตกรรมเกษตรไปใช้ประโยชน์ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการนำงานวิจัยด้านนวัตกรรมการเกษตรไปใช้ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์และใช้ได้จริงกับเกษตรกร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โดยเน้นงานวิจัย 3 ด้านหลัก
กรมสมเด็จพระเทพ เสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
นายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง อ. มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ รวมไปถึง สมาคมโรงแป้งมันสำปะหลังไทย และสมาคมผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคเหนือ รวมไปถึงกรมวิชาการเกษตร โดยภายในงานให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังร่วมกันกำจัดต้นอย่างถูกวิธี รวมถึงการปล่อยโดรนฉีดพ่นกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ และปล่อยแมลงช้างปีกใส ศัตรูธรรมชาติ เพื่อป้องกันแมลงหวี่ขาวยาสูบกลับมาทำลายซ้ำ รวมถึงการให้เกษตรกรในพื้นที่ตระหนักถึงมหันตภัยร้ายแรงของโรคใบด่างมันสำปะหลัง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมคณะทำงานความร่วมมือการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ พบปะ เกษตรกรแปลงใหญ่ผัก บางท่าข้าม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ครั้งที่ 1/2562 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพิจารณาข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน สถานการณ์น้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการผลิตและการตลาดพืชฤดูแล้ง ปี2562/63 และวางแผนดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตพืชหลากหลายในฤดูนาปรัง เพื่อลดผลผลิตข้าวนาปรังที่จะออกสู่ตลาดในฤดูแล้ง
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ปี 2562 ประสบความสำเร็จด้วยดีจากความร่วมมือของมณฑลทหารบกร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร โดยมีทหารกองประจำการเข้าร่วมอบรมในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562 รวมทั้งสิ้น 208 ราย เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้เพียง 200 ราย
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 ให้กับเกษตรกรชาวนาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่แปลงใหญ่ผัก ต.บางท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามความก้าวหน้า พร้อมชื่นชมผลสำเร็จ จากการดำเนินเกษตรแปลงใหญ่ ใช้ตลาดนำการเกษตร จนสามารถมีรายได้มั่นคง เกษตรกรรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ปี 2562 - 2563 พร้อมทั้งแนะให้เกษตรกรเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกชุกภาคใต้
วันที่ 22 ตุลาคม 2562 นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมคารวะ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และขอรับทราบนโยบายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ รวมทั้งหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรเเห่งชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2562 ณ กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ โดยมี นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งกำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยในปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดกิจกรรมงานวันเกษตรแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด \"นวัตกรรมเกษตรไทยยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา\"
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ณ ท้องสนามหลวง เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
กรมส่งเสริมการเกษตรคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ให้การต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัด ผู้ติดตาม และเจ้าหน้าที่ธนาคาร จำนวน 20 คน จากราชอาณาจักรภูฏาน ที่เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำแนวคิดและความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในประเทศภูฏานต่อไป
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุม แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 จำนวน 5 โครงการ โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,ถั่วเขียว) ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสัมมนาในหัวข้อ “ทรานส์ฟอร์มเกษตรไทย ส่งออกก้าวไกลตลาดโลก” ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ โดยนำเสนอฐานข้อมูลเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรดูแลในชื่อ ‘ทะเบียนเกษตรกร’ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งยังตอบรับการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัลผ่านการพัฒนาแอพพลิเคชัน Farmbook ซึ่งเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่เกษตรกรสามารถทำได้เองที่บ้านผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เดินหน้าโครงการ \"เมืองหลวงเกษตรปลอดภัย\" Uthaithani model โดยให้จังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย สอดรับนโยบายยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว รับฟังรายงานสรุปสถานการณ์จากเกษตรจังหวัดสุรินทร์ พบว่า มีการระบาดในแปลงนาข้าว พันธุ์ กข.15 สาเหตุเกิดจากเกษตรกรเร่งใส่ปุ๋ยยูเรีย (ปุ๋ยไนโตรเจน) ภายหลังจากที่มีฝนตกลงมา เพื่อหวังจะให้ต้นข้าวฟื้นตัวเร็ว จึงทำให้เกิดการระบาดขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ สำโรงทาบ และอำเภอปราสาท ขณะนี้จังหวัดสุรินทร์ได้ประกาศเขตประสบภัยพิบัติแล้ว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งดำเนินการให้การช่วยเหลือต่อไป
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และลงพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และจุดรับเสด็จสวนป่าวังจันทร์
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นกลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขนาดเล็ก ตามพื้นที่สวนที่อยู่ใกล้เคียงกัน ให้มีสมาชิกประมาณ ๓๐ - ๔๐ สวนต่อกลุ่ม เพื่อร่วมกันพัฒนากลุ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเข้าไปเป็นพี่เลี้ยง ร่วมพัฒนาการปลูกกล้วยไม้ ขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้แล้ว ๖๐ กลุ่มในพื้นที่ ๗ จังหวัด
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการจัดงานเพื่อเตรียมจัดงานระดับโลก The 3rd Asia 4-H Network Conference ณ ห้องประชุมการส่งเสริมการเกษตร โดยการจัดงานดังกล่าวจะจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด \"Great Bonding of Youth Power สัมพันธภาพที่ยิ่งใหญ่ของพลังยุวเกษตรกร\" ระหว่างวันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
เกษตรฯ หารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมี 3 ชนิด กสก.เตรียมนำเครื่องจักรช่วยกำจัดวัชพืช
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน “Digital Government Awards 2019” กรมส่งเสริมการเกษตร โดย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้ารับมอบรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ในงาน “Digital Government Awards 2019” จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของ รมว.กษ. รมช.กษ. และการประชุม ครม.สัญจร ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) 11-12 พฤศจิกายน 2562
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันยุวเกษตรกรโลก ‪ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562‬ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายใต้แนวคิด “ยุวเกษตรไทยก้าวตามรอยเท้าพ่อ (Thai 4H ; Following in the footsteps of the king)” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของยุวเกษตรกร และมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลอง “วันยุวเกษตรกร โลก” พร้อมกับประเทศสมาชิกที่มีการดำเนินงานยุวเกษตรกร (4-H) ทั่วโลก
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรต้อนรับ Mr. Nie Chang Cheng นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก เมืองบายานเนอร์ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตรจากเมืองบายานเนอร์ จำนวน 5 คน เข้าเยี่ยมคารวะและแลกเปลี่ยนแนวทางการผลักดันสินค้าเกษตรไทยสู่เมืองบายานเนอร์ในอนาคต ณ ห้องประชุม 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562 โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้บริหาร ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ วัดบัวงาม (พระอารามหลวง) ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในโอกาสนี้ได้มอบเงินบำรุงโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 1 แห่ง และโรงเรียนในความอุปถัมภ์ 1 แห่ง โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 2,117,921 บาท
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ช่วงเช้า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางตรวจราชการและพบปะเกษตรกรที่วัดอินทาราม อ.ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ครั้งนี้เป็นร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม ตามโครงการพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานพันธมิตรและเกษตรกรจิตอาสา รวมกว่า 1,500 คน ร่วมกันกำจัดวัชพืช ขยะสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ำ และพัฒนาคลองสามวา ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี โดยมีเกษตรจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้สรุปผลการดำเนินงาน โดยจังหวัดอุดรธานีมีแปลงใหญ่ทั้งหมด 113 แปลง ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าว มันสำปะหลัง ประมง ผัก ปศุสัตว์ ยางพารา กล้วย ไม้ดอกไม้ประดับ และที่ประสบความสำเร็จคือแปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้ที่มีความโดดเด่นและสามารถส่งออกจำหน่ายไปยังต่างประเทศกว่า 40% รวมทั้งมีการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ เช่น อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ยางพารา และมีเครือข่ายเกษตรกร Young Smart Farmer กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการทหารพันธ์ุดี ณ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ภายในโครงการฯ ประกอบด้วย แปลงฝึกหัดปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 และข้าวเหนียวพันธุ์ธัญสิริน การปรับปรุงดินพื้นที่แปลงนาและแปลงผัก การปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม พร้อมพระราชทานปลานิลจิตรลดา จำนวน 90,000 ตัว ลงสู่สระน้ำโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จากนั้นเสด็จไปยัง ฟาร์มทดลองเลี้ยงเป็ดและไก่ ภายในพื้นที่โครงการฯ ทอดพระเนตรการทดลองเลี้ยงเป็ดเทศ และไก่พื้นบ้าน และทรงปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 พร้อมพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจำนวน 150 ชุด ได้แก่ บวบหอม 50 ชุด มะละกอแขกดำ 50 ชุด และน้ำเต้าหยดน้ำ 50 ชุด จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรและเกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์ข้าว และทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีโดยเกษตรเครือข่าย พร้อมพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ทหารพันธุ์ดี
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน \"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง\"
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการเข้าร่วมจัดงาน Expo 2022 Floriade Almere ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในปี 2565 ที่ ราชอาณาจักรเนเธอแลนด์ ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา14.00 น.นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) ของนายจันทร์ ศรีดี ตั้งอยู่เลขที่ 127 หมู่ 3 บ้านกล้วย ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดงาน The 3rd Asia 4-H network conference ณ โรงแรม ฮอไรซั่น วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท และเตรียมพร้อมในการต้อนรับคณะยุวเกษตรกร จาก 8 ประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย กว่า 86 คน ที่เจ้าร่วมการประชุมนานาชาติครั้งนี้
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน \"วันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 3\" พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการร่วมลงนาม MOU ระหว่าง บริษัท ข้าว ซี.พี.จำกัด หรือ ข้าวตราฉัตรกับคู่ค้าพันธมิตร และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมในพิธี ณ หจก.จันทร์กระจ่างพืชผล 2009 อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ ในการประชุม เรื่อง เตรียมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานที่เน้นการพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง และการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ได้กำหนดตัวชี้วัดให้ทุกตำบลมีการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันนี้ (28 พ.ย. 62) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ศพก. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น กทม.
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจติดตามระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ทั่วไป (พืชผัก) ที่บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยได้เยี่ยมชมแปลงผัก พร้อมเยี่ยมชมศูนย์รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรเพื่อชมการคัดบรรจุผัก และพบปะพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรทำสวน บ้านโนนเขวา
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรประจำปี2563 ณ ห้องช้างกระโรงแรมเชียงใหม่ออคิดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมชม I love flower farm พร้อมพูดคุยกับ น.ส.ณวิสาร์ มูลทา เกษตรกรรุ่นใหม่ พร้อมทั้งหลักการตลาดนำการผลิต ที่สอดคล้องกับ นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งให้คำแนะนำในการเข้าร่วมแปลงใหญ่ รวมถึงพัฒนาและต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ร่วมประชุม The 3rd Asia 4-H Network Conference ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562 เริ่มแล้วสำหรับการประชุมยุวเกษตรกร ระหว่างประเทศ The 3rd Asia 4-H network conference เข้าร่วมกว่า 200 คน จาก 8 ประเทศ ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้ธีมงาน “Great Bonding of Youth Power สัมพันธภาพที่ยิ่งใหญ่ของพลังเยาวชน” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนายุวเกษตรกรของประเทศต่างๆ และนำเสนอการพัฒนายวุเกษตรกรของประเทศไทย
นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับ ยุวเกษตรกร จากต่างประเทศ ที่เข้าร่วมประชุม The 3rd Asia 4-H network conference ณ โรงแรม ฮอไรซั่น วิลเลจ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และบุคลากรฯ เข้าร่วมงานกีฬาเชี่อมความสัมพันธ์หน่วยงานย่านบางเขนประจำปี 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร จัดโดยกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างผู้จัดการตลาดอย่างมืออาชีพ สู่ตลาดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ และตลาดออนไลน์ พร้อมมอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จ.นนทบุรี
วันอังคารที่ 27 พ.ย.2562 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อตรวจราชการ และกล่าวปาฐกถาพิเศษในการเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 49 ของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำทิ้งของสหกรณ์
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเดินทางไปเยี่ยมเยียนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ณ หอประชุมศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรยังได้เป็นประธานมอบเงินโครงการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของจังหวัดชัยนาท จำนวน 10 ราย ติดเข็มกลัดอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านต้นแบบ ระดับอำเภอ จำนวน 8 ราย และพบปะเยี่ยมเยียนและมอบแนวทางการดำเนินงานให้แก่อาสาสมัครเกษตรกรจังหวัดชัยนาทด้วย
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันนี้ (28 พ.ย. 62) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในการจัดแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรในงาน Thailand Friendly Design Expo 2019 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4 และการสนับสนุนรายการกฤษนะทัวร์ยกล้อ สถานีข่าวเนชั่น พร้อมมอบใบประกาศ ยกย่อง เชิดชู ส่งเสริมให้กับหน่วยงานที่มีการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมร่วมชมบูธแสดงผลงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้า ผลิตภัณฑ์ การเดินทาง การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม การออกแบบ และการบริการต่างๆ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย และความเสมอภาคของผู้พิการ โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมออกบูธเพื่อแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย อาหารการกินเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันนี้ -1 ธันวาคม 2562 ณ ฮอลล์ 6 อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงานสัมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยระดับประเทศ หลักสูตรการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรดินปุ๋ยมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมมอบนโยบายแก่นักส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบด้านดินปุ๋ยระดับประเทศ ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กทม.
30 พฤศจิกายน 2562 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของนายกฤษณะ สิทธิหาญ เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรลำปาง หมู่ 5 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง โดยเกษตรกรเจ้าของศูนย์นำเสนอแนวคิด และผลงานการประดิษฐ์เครื่องมือการเกษตร และระบบการจัดการระบบน้ำ ที่เน้นการประหยัดพลังงาน โดยใช้แสงอาทิตย์มาช่วย การประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรงในการทำการเกษตร เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องพ่นยา และเครื่องมืออื่นๆ รวมถึงระบบการจัดการน้ำในแปลงที่เน้นการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ การคิดค้นการผลิตสับปะรดสายพันธุ์ใหม่ ชื่อ แอลพี 2 เพื่อการแก้ไขปัญหาสับปะรดโรงงานในพิ้นที่ที่มีจำนวนมาก แต่ขาดแคลนสับปะรดทานสด
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายเสน่ห์ แสงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมต้อนรับ นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมเกษตร ในการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อติดตามผลการประกอบการ การบริหารจัดการตลาด และผลสำเร็จที่เกิดขึ้นที่
วันที่3 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสินค้าหลักคือส้มโอทับทิมสยาม มีพื้นที่เป้าหมาย ๒,๕๐๐ ไร่ เกษตรกรเป้าหมาย ๒๕๐ ครัวเรือน ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองน้อย อำกอปากพนัง จังหวัดนครศรีรรมราช
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2563 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำทีมเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร กว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา \\
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดงาน “วันดินโลก” 5 - 8 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “ปกป้องอนาคตลดการชะล้างดิน : Stop Soil Erosion, Save our Future” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (Humanitarian Soil Scientist Award) โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน เสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามโครงการบรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ่ (ระยะที่ 2) และตรวจพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำหน้าควน คลองภูมินารถดำริ (คลองระบายน้ำ ร.1) โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการวางแผนเตรียมการรับมืออุทกภัยในพื้นที่การเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน จังหวัดสงขลา
วันที่ 8 ธันวาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทฯ งานพระราชทานเพลิงศพ เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เวลา 17.00 น. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการพัฒนาธุรกิจภาคเกษตรในแต่ละมิติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขัน รวมทั้งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเข้มแข็ง ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บ่ายวันนี้ (6 ธันวาคม 2562) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ เข้าเยี่ยมพื้นที่การเกษตร ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีนายณรงค์ ไพยเคียน เกษตรกรต้นแบบ เป็นผู้ให้ความรู้ มีจุดเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ การปลูกข้าว ข้าวโพด พืชผักสวนผสม การเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา การเลี้ยงชันโรง ปลูกผักยกแคร่ (ผักคะน้า กวางตุ้ง ผักกาดขาว) เป็นต้น โดยฟาร์มตัวอย่างฯ มีขนาดเพียง 6 ไร่ มีสมาชิก กว่า 28 ราย ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร กองพลพัฒนาที่ 4 และหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรแก่เกษตรกร ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้า ปลอดภัย จนได้รับมาตรฐานสินค้า GAP
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับผู้แทนองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านการเกษตรร่วมกัน วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านส่งเสริมการเกษตร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมหารือด้วย
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่ในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรนาเกลือรวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนาเกลือ ปี 2562 นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังมีการหารือในด้านต่างๆ
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หารือร่วมกับนายจรัญ ผู้พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการสำนักสื่อสารการตลาดและองค์กรสัมพันธ์ ศูนย์การค้าซีคอน บางแค เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการขายสินค้าของเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ภายในปีพ.ศ. 2563 โดยอาศัยการเปิดบูธขายสินค้าในซีคอน บางแค
วันที่ 7 ธันวาคม เวลา 08.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ ณ จังหวัดเรือยนต์หลวง จังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายในโครงการพระราชทานปลูกผักปลอดสารพิษ จำนวน 5 ไร่ โดยมีกิจกรรมที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมดำเนินการ ได้แก่ การปลูกพืชผัก จำนวน 4 โซน ประกอบด้วย พืชผักล้มลุก พืชผักต้นพุ่มเตี้ย พืชผักไม้เลื้อย และพืชผักอายุยืน รวมทั้งได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่โครงการฯ ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบแนวทางในการดำเนินกิจกรรม ที่ต้องผลิตพืชผักให้มีคุณภาพ และปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP อีกทั้งให้มีการวางแผนการผลิตเพื่อให้มีผลผลิตที่ต่อเนื่อง และเป็นไปตามความต้องการของตลาด
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่\" ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ พร้อมกับมอบนโยบายและแนวทางในการทำงาน ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 จำนวน 210 คน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จริง เพื่อให้เกิดแนวคิดในการส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือในการทำงานต่อไป
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หารือความร่วมมือแนวทางพัฒนาตลาดสำหรับเกษตรแปลงใหญ่ กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์ จากคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร ร่วมให้คำแนะนำแนวทาง มีเป้าหมายการพัฒนาไปถึง เกษตรแปลงใหญ่ รวมไปถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อต่อยอดการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ใช้ตลาดนำการเกษตร
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2563
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้นจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระบบ T&V system ในพื้นที่ และร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงานกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป ทั้งนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ใช้เครือข่ายระดับตำบล เช่น ศบกต. อกม. ysf ฯลฯ มาเป็นกลไกสำคัญในการทำงานด้วย เพราะเครือข่ายเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ระบบส่งเสริมการเกษตรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าฯ รับเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานและแสดงผลงานนักเรียนของโรงเรียนวัดพราหมณี ในโครงการตามพระราชดำริฯ โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายวารินทร์ บุษบรรณ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเฝ้ารับเสด็จ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าไปช่วยให้ความรู้พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดพราหมณี จังหวัดนครนายก
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวัน Field Day ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปราณบุรี โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้การต้อนรับและพาชมการแข่งขันขูดมะพร้าว การถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนามะพร้าวจากทั้ง 5 ฐานการเรียนรู้ และชมนิทรรศการสินค้าเกษตรของ Young Smart Farmer และเกษตรกรภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมคณะศึกษาดูงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานผลิตและขยายพันธุ์พืช เยี่ยมชม ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน (ศูนย์เครือข่าย) อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาขับเคลื่อนงานเครือข่ายคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2562 ที่โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวางแนวทางการดำเนินงานให้เป็นหนึ่งเดียวในการพัฒนาให้เกษตรกรสามารถดูแลตัวเองได้อย่างมั่นคง อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านถือเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ผ่านการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 14 ธันวาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรเข้ารับรางวัลเครือข่ายเกษตรกร PIM ดีเด่น 2562 ในฐานะค์กรดีเด่นผู้สนับสนุน IAM ณ สถาบันปัญญาการจัดการปัญญาภิวัฒน์
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมการจัดทำแปลงสาธิตเพื่อฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลดจากผลกระทบจากพายุโพดุล-คาจิกิ ประจำปี 2562 เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรมีรายได้มีสินค้าอุปโภคบริโภคมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และขยายผลเป็นแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมกับพื้นที่และยั่งยืน
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา9.30น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดการให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตครั้งที่1 โดย \"ช่างเกษตรท้องถิ่น\"ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)บ้านท่าเมือง ตำบลท่าเมือง อ.ดอนมดแดงจ.อุบลราชธานี
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุณนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานพิธีเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือและแนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี2563/64 เพื่อให้ทะเบียนเกษตรกรมีความทันสมัยและเพิ่มคุณค่าในฐานะฐานข้อมูลเกษตรกรที่มีความสำคัญยิ่งต่องานส่งเสริมการเกษตรในระดับประเทศ
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1/2563 ของภาคตะวันออก จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ณ โรงแรมระยองซิตี้ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1/2563 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ของแต่ละจังหวัดภายในเขต ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ วางแผนการปฏิบัติงานวิชาการร่วมกัน เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานส่งเสริมการเกษตรเชื่อมโยงโครงการและวิชาการภายในกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานทางวิชาการในพื้นที่
วันที่​ 19 ธันวาคม​ 2562​ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ​ สยามบรมราชกุมารี​ เสด็จพระราชดำเนิน ณ​ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายเเดน บ้านห้วยสลุง ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ทรงทอดพระเนตรแปลงเกษตรและกิจกรรมแปรรูปถนอมอาหารในส่วนที่กรมส่งเสริมการเกษตร สนองพระราชดำริในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดตากและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ร่วมเฝ้ารับเสด็จ​ฯ
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้แนวทางแก่ Young Smart Famer ระดับเขตภาคเหนือ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Faemer) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครื่อข่ายการผลิตและการตลาดของเครือซ่าย Young Smart Famer ระดับเขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 19 -21ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์เครือข่าย) อำเภอแม่ริม จังหวัดเซียงใหม่
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาพืชที่เป็นยาเสพติด และสมุนไพรไทย ณ อาคารรัฐสภา เพื่อชี้แจงข้อกำหนดในกรณีที่มีวิสาหกิจชุมชนยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ผลิตกัญชา ว่าจำเป็นต้องมีสัญญากับหน่วยงานรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานนั้นได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการปลูกกัญชาโดยเฉพาะ เนื่องจากขัดต่อประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2560
วันที่ 21 ธันวาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะเดินทาง เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสับปะรดสีและไม้ประดับหายาก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมติดตามการดำเนินกิจกรรมและพบปะพูดคุยกับเครือข่าย Young Smart Farmer 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมคณะเดินทางในครั้งนี้ด้วย
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง และ งานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมเกษครอินทรีย์ ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าเยี่ยมและติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด พร้อมมอบนโยบายและและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ ฯ
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรม การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นให้ปรากฏต่อสาธารณะ โดยมีนายวราวุธ ชูธรรมธัช รองปลัดกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานพบสื่อมวลชน Meet the Press ส่งสุขปีใหม่ ให้เกษตรกร ประกาศปี 2563 เป็นปีแห่งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมนำการเกษตร ขับเคลื่อนผ่าน 6 แนวทางหลักที่ต้องดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งความสุขถึงมือเกษตรกรทุกพื้นที่
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมภารกิจในการลงพื้นที่ ติดตามนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมคณะรัฐมนตรี รับฟังสถานการณ์ และรุกแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ คลองเทา บ้านหนองแหน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร วางแนวทางเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ หลังทราบผลการดำเนินโครงการใน 6 พื้นที่นำร่อง
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยม ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร \"ตลาดเกษตรกร\" จังหวัดชัยภูมิ
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วม MOU รวม 10 กระทรวง สร้างมิติใหม่ของวงการเกษตรสู่ Digital Thailand 4.0 โดยร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยมาตรฐานเดียวกันสู่รัฐบาลดิจิทัล ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ที่มุ่งขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตร ด้วยฐานข้อมูลด้านการเกษตรอัจฉริยะ
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือซื้อขาย ผลผลิตเกลือทะเลไทย พร้อมชวนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และแก้ไขเกลือทะเลไทยทั้งระบบ
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม 4/1 กรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการประชุมเรื่องความคืบหน้าการแก้ไขปัญหานาเกลือและปัญหาด้านประมง รวมทั้งความคืบหน้าโครงการขึ้นทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน พร้อมพบปะกลุ่มชาวนาเกลือ และชาวประมงในพื้นที่ กว่า 100 คน โดยมีนายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม จ.เพชรบุรี
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาการทำตลาดออนไลน์ให้แก่ YoungSmartFarmer ทั้งหมด 500 ราย
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมการแถลงข่าว แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2563 โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
เช้าวันที่ 3 มกราคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 63 กรมส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนาน 39 รูป ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช อาคาร1 กรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 63 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสัมมนาตัวแทนเจ้าหน้าที่ทุกภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 ณ.โรงแรม ที เค พาเลสแอนคอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 3 มกราคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกระทรวงเกษตรฯ ร่วมงานแถลงข่าว \"นโยบายแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรไทย ปี 2563\" โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ณ ห้อง 134 -135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 7 มกราคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 4/1 อาคาร1 กรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการการประชุมชี้แจงคู่มือโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด จำนวน 17 จังหวัด พื้นที่พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 63 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) วันสาธิตการปลูกพืชหลังฤดูกาลทำนา” ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ ศพก. เครือข่ายเลม่อนทรีฟาร์ม หมู่ที่ 2 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ 8 มกราคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่จังหวัดเลย และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 10.30น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ​ สยามบรมราชกุมารี​ เสด็จพระราชดำเนิน ณ​ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว หมู่ที่ 4 ตำบลขุนช่อง อำเภอแแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 8 มกราคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
วันที่ 9 มกราคม 2563 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยกองแผนงาน ร่วม Stand by วันประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระ 2-3 ณ อาคารรัฐสภา (ห้องเกียกกาย 308)
วันที่ 9 มกราคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอก-ไม้ประดับ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
วันที่ 9 มกราคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน “ 27 ปี สืบสานงานพระราชดำริ ตามแนววิถีเกษตรพอเพียง พร้อมเพรียงพัฒนาหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ นำศูนย์และชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 63 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หารือหน่วยงานภายในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้ง รวมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและแนวทางปฏิบัติในแต่ละพื้นที่เตรียมรับมือภัยแล้ง-น้ำเค็มรุกพื้นที่เกษตรร่วมกัน ณ ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อวันที่วันที่ 10 มกราคม 2563 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอวังน้ำเย็น และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ​ สยามบรมราชกุมารี​ เสด็จพระราชดำเนิน ณ​ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 63 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ เป็นตัวแทนรับมอบ ส.ค.ส.พระราชทาน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 จาก.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี ผู้แทนจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญ ณ.ห้องรับรอง อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อวันที่วันที่ 11 มกราคม 2563 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญ \"เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย\" ณ กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา9.00น. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เน้นย้ำการทำงานกับมวลชน โดยใช้ประสบการณ์จากเจ้าหน้าที่รุ่นพี่ในเรื่องการเข้าถึงมวลชนผสานกับเจ้าหน้าที่รุ่นน้องที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างสูงสุด
\"ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด\" จากใจ กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวน รณรงค์ \"ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด\" โดย เขียนข้อความลงกระดาษ และชูป้าย พร้อมถ่ายภาพลง Facebook ส่วนตัว พร้อมเชิญชวน เกษตรกร ในเครือข่ายของท่าน ร่วมรณรงค์ ชวนคนไทย ซื้อสินค้าเกษตร อุดหนุนสินค้าเกษตร อย่างต่อเนื่อง รณรงค์คนไทย ซื้อสินค้าเกษตรไทยกันนะคะ
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และติดตามผลการดำเนินงาน
วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูป ทบทวนและแก้ไขปรับปรุงกฏหมาย เพื่อพิจารณาการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยมีนายชวลิต วิชยสุทธิ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการฯและประธานการประชุม โดยมีคณะผู้แทนหน่วยงานจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้ข้อมูลเพื่อพิจารณาการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ณ ห้องประชุม 204 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 63 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบจากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร – ตัดอ้อยสดลดมลพิษ ณ แปลงเรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกอ้อยแปลงใหญ่ บ้านหนองผักหนาม ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ชูพื้นที่ทำแปลงใหญ่อ้อยอัจฉริยะ ขับเคลื่อนมาตรการลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรรม แบบยั่งยืน
วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (OR) ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อแจ้งให้ทราบถึงบทบาทภารกิจของคณะทำงานศูนย์ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การชี้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ระดับเขตและระดับจังหวัด
กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจับมือ ปัญญาภิวัฒน์ ต่อยอดยุวเกษตรกร
ออเดอร์พุ่ง แปลงใหญ่ ลิ้นจี่นครพนม 1 รสชาติเยี่ยม
กรมส่งเสริมการเกษตร ลุยต่อยอดตลาด “ชาไทย” ปี 2563 วางแผนส่งเสริมเครือข่ายให้เกษตรกรผู้ปลูกชาเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด และขยายผลโมเดลสู่พื้นที่อื่น
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลุยพื้นที่!! เยี่ยมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่แตงโมไร้เมล็ด ศรีสงคราม พร้อมชูความสำเร็จตลาดนำการผลิต.....ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แนะวิธีการขึ้น และปรับปรุง แนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช ปี 2563 ย้ำให้เกษตรกรรายเดิม-แปลงเดิม ปรับปรุงทะเบียนเกษตรผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook กรอกข้อมูลส่งผ่านผู้นำชุมชน ย้ำให้บริการเกษตรกร ไม่ต้องมาที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ลดความเสี่ยง COVID-19
นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 2/2563 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) โดยมีนายวราวุธ ชูธรรมธัช รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์) เป็นประธานการประชุม เผยสถานการณ์การตลาดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับและแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรช่วงโควิด-19
เมื่อวันนี้ 6 พ.ค. 63 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มาติดตาม รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่และให้กำลังใจการทำงาน รวมถึงมอบหน้ากากอนามัยและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นม แก่ข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง และ สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลไม้ระบบค้าส่งออนไลน์ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการ นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะรองประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด หารือร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) ระบบการขายผลไม้บนตลาดออนไลน์ และพิจารณางบประมาณดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลไม้ระบบค้าส่งออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนผู้สนใจดื่มชาไทยเพื่อสุขภาพ อุดหนุนสินค้ากลุ่มเกษตรกรโดยตรง
วันที่ 29 พฤษภาคม 5263 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านเกษตร ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันนี้ 29 พฤษภาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คณะผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเปิดตู้ปันสุข ณ ประตู 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี “3 มิถุนายน 2563” โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหรณ์ จับมือ แม็คโคร ลงนามตกลงความร่วมมือพัฒนาเกษตรกรแปลงใหญ่ เน้นคุณภาพ สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน มีระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ และวางแผนการตลาด ยกระดับเกษตรกร ใช้หลักตลาดนำการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมเดินทางติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้และโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4 (ระดับอำเภอ) ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา(Covid-19)
กรมส่งเสริมการเกษตร ประยุกต์ใช้พาราฟิลม์แทนพลาสติก เปลี่ยนยอดพันธุ์ดี “อะโวคาโด” ลดโลกร้อน
ปีนี้เว็บไซต์เกษตรก้าวไกล ปรับเปลี่ยนแผนกิจกรรมประจำปี เดิมๆเดินหน้าหาเกษตรกรชั้นนำทั่วประเทศ ...ปีนี้เจอโควิค ปรับเข้าสู่หมวดเสวนาออนไลน์ เน้นการตลาดนำหน้า เพื่อหาช่องทางช่วยเหลือการผลิตของเกษตรกร
11 มิถุนายน 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร สัมภาษณ์ออนไลน์ สดผ่าน เว็บไซต์ เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน ประเด็น บทเรียนโควิด 19 เกษตรกรไทยต้องสู้อย่างไร ผ่านมุมมองจาก อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคอื่นๆ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 ครั้งที่ 3 เพื่อรายงานความก้าวหน้าการผลิตพันธุ์พืช การประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อถ่ายทอดความรู้ พร้อมพิจารณาแผนการจัดส่งพันธุ์พืชของศูนย์ปฏิบัติการที่ดำเนินการโครงการ 34 ศูนย์ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของศูนย์ปฏิบัติการที่ดำเนินงานโครงการ และแนวทางการพัฒนาศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการสนับสนุนงานตามภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม ข้าราชการ ที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายกจังหวัดนาครนายก
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ดูงานจังหวัดสมุทรสงครามของนายกรัฐมนตรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังจุดดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลอง ต.บ้านปรก อ.เมือง ซึ่งเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาตั้งแต่ปี 2546
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมทางไกล (VDO conference)
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 4/2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการจัดงาน \"กีฬาสัมพันธ์ 64\" ณ ห้องประชุม 4/1 กรมส่งเสริมการเกษตร
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นประธานในพิธีประกาศผลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมอบโล่ห์ เงินรางวัล และของที่ระลึกให้แก่เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2563 ได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ มณีทอง นายสิทธา สุขกันท์ และนายณัฐวุฒิ จันทร์เรือง ต้นแบบเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ และเกษตรกรดีเด่นอีก 7 ราย
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ และ วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ฟื้นฟูมะพร้าวครบวงจรตำบลเหมืองใหม่ โดยมีดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมระเบียบวาระการประชุม วิเคราะห์คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม ข้าราชการที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร \"การเป็นข้าราชการที่ดี\" ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศึกษาระบบการผลิต การตลาด สินค้าลำไย เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าลำไยของประเทศ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ตำบลแม่เหี๊ยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเฝ้า ฯ รับเสด็จ
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานพิธีถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วม พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมทางไกล (conference)
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานความร่วมมือท่องเที่ยววิถีเกษตร ณ ห้องประชุม 134 -135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอแสดงความยินดีกับนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งในนามผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการ ธ.ก.ส.
ก่อนโดนตัดสิทธิ์! กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนวิสาหกิจชุมชน-เครือข่ายฯ ต่อทะเบียน 1-30 ม.ค.64 แนะเตรียมเอกสารให้พร้อม ลดเสี่ยงโควิด-19
เฉลิมชัย” เผยข่าวดี “ชาวสวนลำไย” เตรียมรับเงินกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมส่งชื่อเกษตรกรให้ ธ.ก.ส. จ่ายเยียวยาสวนลำไย ไร่ละ 2 พัน ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธ.ค. 63
กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสพิเศษช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกร
นราพัฒน์ เยือนเมืองจันท์ ช่วยเยียวยาชาวสวนลำไย แนะเกษตรกรนำไปปรับปรุงลำไยให้มีคุณภาพ
เฉลิมชัยฯ เผยแจกเมล็ดผักแล้ว 81.84% จากโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19
ปล่อยแตนเบียนเพลี้ยแป้งสีชมพูในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรจำนวน 40,000 ตัว
เตือน ชาวสวนมะพร้าว ระวัง ไรสี่ขามะพร้าว เน้นควบคุมโดยผสมผสาน
กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งเร่งผลิตไตรโคเดอร์มา ฟื้นฟูพื้นที่เกษตร ช่วยเกษตรกรชาวใต้
กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรดาวน์โหลดแอปฯ “Kaset GO” แนะขั้นตอนใช้งานบริการสำหรับเกษตรกรครบวงจร
วิสาหกิจชุมชนเฮ ! กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งข่าวดีขยายเวลายกเว้นภาษีวิสาหกิจชุมชน ถึง 31 ธ.ค.65
ข้อมูลแปลงใหญ่ และ ศพก. สสก.2
เกษตรฯ รุกช่วยเกษตรกรปลูกดาวเรือง พร้อมประสานหน่วยงานช่วยเหลือเกษตรกรทันที
เกษตรฯ เดินหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าเต็มกำลังผลิตพืชผักสวนครัวช่วยเหลือเกษตรช่วงฤดูแล้ง
กรมส่งเสริมการเกษตรชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวราคาผลผลิตลำไยตกต่ำในจังหวัดจันทบุรี
เกษตรฯ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเกษตรกรปลูกผัก จ.เพชรบูรณ์
ก่อนยื่นเสนอขอรับงบประมาณ ภายใน 31 มีนาคม 2564
เตือนเกษตรกร ตัดทุเรียนอ่อนขายผิดกฎหมาย-พ่อค้ารับทุเรียนอ่อนมาขายโดนด้วย เข้าข่ายหลอกลวง
กสก.โชว์โมเดลบริหารจัดการผลผลิต และตลาดสินค้าเกษตร หวังควบคุมราคาผลผลิตตกในช่วงโควิด-19
ปลัดเกษตรฯ เปิดงาน Field Day เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ จ.กาญจนบุรี เน้นเกษตรผสมผสาน
ข้อมูลภาวะการผลิตพืช ปี 2559
ตราสัญลักษณ์ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร
ดาวน์โหลดแผนที่กราฟิก เช็คอิน กินเที่ยวเชิงเกษตรได้ที่นี่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการผลิตและขยายพืช พันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จานวน 9 รายการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม โครงการผลิตขยายพืชพันธุ์ดี ประกอบด้วยการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นจำนวน 20 รายการ และปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสรา้งประกอบ จำนวน 1 รายการ
สารคดีเกษตรมิติใหม่ ปี 2561 : สาหร่ายใบขลู่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคลองน้ำเค็มทันใจ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จานวน 6 รายการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการผลิตขยายพืชพันธุ์ดี ประกอบด้วยการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นจำนวน 9 รายการ และปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสรา้งประกอบ จำนวน 1 รายการ
สารคดีเกษตรมิติใหม่ ปี 2561 : กล้วยฉาบม้วน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเหรียง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา การจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 9 รายการและปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิงก่อสร้างประกอบจำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนอากาศร้อนและแล้งระวังหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาด
เตือนชาวสวนไม้ผลระวังภัย!! เพลี้ยแป้งทุเรียนระบาดระยะใกล้เก็บเกี่ยวช่วงฤดูแล้ง
ถึง พี่น้องเกษตรกร จากปัญหาภัยแล้งและการระบาดของโรค COVID-19 ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับให้ช่วยดูแลพี่น้องเกษตรกร และฝากความห่วงใยให้ดูแลร่างกายให้แข็งแรง
\"ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด\" จากใจ กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวน รณรงค์ \"ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด\" โดย เขียนข้อความลงกระดาษ และชูป้าย พร้อมถ่ายภาพลง Facebook ส่วนตัว พร้อมเชิญชวน เกษตรกร ในเครือข่ายของท่าน ร่วมรณรงค์ ชวนคนไทย ซื้อสินค้าเกษตร อุดหนุนสินค้าเกษตร อย่างต่อเนื่อง รณรงค์คนไทย ซื้อสินค้าเกษตรไทยกันนะคะ
ยกเลิกร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 9 รายการ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี ประกอบด้วยการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 20 รายการ และปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 รายการ รวมจำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 9 รายการ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 9 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมากิจกรรมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2564
ประกาศเผยแพร่การจ้างเหมาให้บริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อมและสนามหญ้า ในบริเวณกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สารคดีความรู้ทางการเกษตรผ่านสื่อโทรทัศน์ จำนวน 20 เรื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่คลิปวีดิโอความรู้ทางการเกษตร จำนวน 30 เรื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับกิจกรรมผลิตและเผยแพร่แอนิเมชั่นความรู้ทางการเกษตรผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย จำนวน 20 เรื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างเหมาพิมพ์วารสารส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2 เดือนต่อฉบับ รวม 5 ฉบับ ฉบับละ 2,600 เล่ม รวมทั้งสิ้น 13,000 เล่ม
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดงานวันรณรงค์การปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ เพื่อควบคุมหนอนกออ้อย
แนะนำการใช้งาน Mobile Application “DOAE Farmbook”
 X