ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง การปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 กรมส่งเสริมการเกษตร   โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ื ๖ จังหวัดพิษณุโลก  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง การปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้
                   ๑. ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช ๓ (โรงเรือนแม่พันธุ์ปลอดโรค)
                   ๒. ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช ๖  (โรงเรือนเพาะเมล็ด) 
                   ๓. ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช ๗ (โรงเรือนจำหน่าย)

 
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
และงานที่ประกวดราคาจ้างเป็นผลงานที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาที่ได้มีการส่งมอบและตรวจรับเรียบร้อย จนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ   โดยเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี (คำว่า “มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับที่ประกวดราคาจ้าง” หมายถึง งานที่ใช้เทคนิคในการก่อสร้างอย่างเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของงานลักษณะงานที่ต้องดำเนินการและกระบวนการในการทำงาน) การยื่นเอกสารจะต้องเป็นสำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
                     ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                     (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
                     (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
                     ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๒. ต้องมีบุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นวิศวกรผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสภาวิศวกรไม่ต่ำกว่าภาคี สาขาวิศวกรรมโยธา อย่างน้อย ๑ คน
โดยให้ยื่นเอกสารหลักฐานสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของสภาวิศวกรที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมหนังสือรับรองการเป็นผู้ควบคุมงาน  ภายใน ๗ วัน  นับถัดจากวันประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครั้งนี้ด้วย  

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.aopdt๑๐.doae.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๙๐-๖๒๒๐ ในวันและเวลาราชการ
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๖ จังหวัดพิษณุโลก  ฝ่ายบริหารทั่วไป  กลุ่มงานพัสดุ  ผ่านทางอีเมล์ aopdt10@doae.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ........................ โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๖ จังหวัดพิษณุโลก  ะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.aopdt10.doae.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................
 
  ประกาศ ณ วันที่         เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 
 
 
 
 
 
บัณฑิต สิทธิหล่อ 
(นายบัณฑิต สิทธิหล่อ)
ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๖ จังหวัดพิษณุโลก
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง
 
บัณฑิต สิทธิหล่อ
(นายบัณฑิต สิทธิหล่อ)
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓
 โดย นายบัณฑิต สิทธิหล่อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร