ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์(ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๕ จังหวัดบุรีรัมย์) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช ประกอบด้วยการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน ๑๘ รายการ และการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๕ จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๕ จังหวัดบุรีรัมย์)
โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช ประกอบด้วยการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน ๑๘ รายการ และการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๕๖๖,๐๐๐.๐๐  บาท (สิบห้าล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)  และงบประมาณในการประกวดราคาครั้งนี้เท่ากับ ๑๕,๙๕๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านเก้าแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลำดับที่ รายการ ราคากลาง
ค่าก่อสร้าง
(บาท)
งบประมาณ
(บาท)
 
 
ปรับปรุงอาคารฝึกอบรม พร้อมโรงอาหารเป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น ๒๕,๔๒๕.๔๑ ๒๖,๐๐๐.๐๐  
ปรับปรุงอาคารบรรจุพันธุ์พืชเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ๔๓,๕๖๐.๔๕ ๔๔,๐๐๐.๐๐  
ปรับปรุงอาคารป้อมยาม ๑ ๙,๖๙๒.๕๑ ๑๐,๐๐๐.๐๐  
ปรับปรุงอาคารป้อมยาม ๒ ๙,๖๙๒.๕๑ ๑๐,๐๐๐.๐๐  
ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายนอก ๒๙,๔๐๓.๖๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐  
ปรับปรุงโรงปั๊มน้ำ ๒ (ระบบน้ำการเกษตร) ๒๔๗,๒๔๒.๗๓ ๒๖๕,๐๐๐.๐๐  
ปรับปรุงโรงปั๊มน้ำ ๑ (ระบบน้ำใช้อุปโภค) ๑๐๗,๒๘๖.๗๓ ๑๒๔,๐๐๐.๐๐  
ปรับปรุงรั้วแบบ เอ เป็นรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่ออิฐบล็อก ๙,๗๓๘.๖๔ ๑๐,๐๐๐.๐๐  
ปรับปรุงรั้วแบบ บี เป็นรั้วลวดหนาม  เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๑,๕๗๘.๗๓ ๑๕,๐๐๐.๐๐  
๑๐ ปรับปรุงห้องน้ำภายนอก ๑๕,๒๒๐.๒๖ ๑๗,๐๐๐.๐๐  
๑๑ ปรับปรุงโรงเรือนวางอุปกรณ์(โรงผสมวัสดุปลูก) ๙๑,๖๙๖.๑๙ ๙๕,๐๐๐.๐๐  
๑๒ ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล ๑ (Hardening greenhouse stage๑) ๒,๔๒๙,๕๖๖.๔๔ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  
๑๓ ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล ๒ (Hardening greenhouse stage๒) ๓,๔๕๙,๗๘๐.๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  
๑๔ ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล ๓ (Nuclear house) ๗๓๗,๔๙๐.๕๕ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐  
๑๕ ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล ๔ (Foundation house) ๑,๙๙๒,๘๓๓.๒๘ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  
๑๖ ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล ๕ (Demonstration house) ๒,๙๙๖,๔๕๑.๓๙ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  
๑๗ ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล ๖ (Seedling house) ๒,๒๙๗,๑๓๓.๗๕ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  
๑๘ ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล ๗ (Shading house) ๙๙๙,๑๗๓.๔๔ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  
๑๙ ปรับปรุงอาคารที่ทำการเป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น ๕๓,๕๖๗.๕๑ ๕๔,๐๐๐.๐๐  
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ๑๕,๕๖๖,๕๓๔.๑๒ ๑๕,๙๕๐,๐๐๐.๐๐  
ราคากลาง ๑๕,๕๖๖,๐๐๐.๐๐    
(สิบห้าล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)    
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๕ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                ๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา..........-............ ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ

กรมบัญชีกลาง)
 
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและต้องมีผลงานประเภทโรงเรือนที่ใช้เทคโนโลยีประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ในสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๕ จังหวัดบุรีรัมย์ เชื่อถือ โดยเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี และมีหนังสือรับรองผลงาน สำเนาสัญญาถ่ายจากตัวจริง สำเนาเสียภาษี พร้อมทั้งมีแบบแปลนและภาพถ่ายโรงเรือนตัวอย่างอื่นประกอบการเสนอราคาพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
                     ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                     (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
                     (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
                     ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                   ๑๖. ต้องมีบุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นวิศวกรผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสภาวิศวกรไม่ต่ำกว่าภาคี สาขาวิศวกรรมโยธา อย่างน้อย จำนวน ๑ คน โดยให้ยื่นเอกสารหลักฐานสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของสภาวิศวกร
ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมหนังสือรับรองการเป็นผู้ควบคุมงาน ตามแบบฟอร์มที่ศูนย์ฯ กำหนด ในวันยื่นเอกสารเสนอราคาด้วย

 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.aopdt๐๖.doae.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๖๖๖๔๒๒ ในวันและเวลาราชการ

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๕ จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานพัสดุ ผ่านทางอีเมล์ aopdt06@doae.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.aopdt06.doae.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
 
 
 
 
 
 
 
(นายสำราญ สาราบรรณ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง
 
ภสุ แก้วอรสาร
(นายภสุ แก้วอรสาร)
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
 โดย นายภสุ แก้วอรสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ๒๕/๒๕๖๑