ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง 

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (ศูนย์ขยาย

พันธุ์พืชที่ ๗ จังหวัดมหาสารคาม) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน ๒๐ รายการ และปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ จังหวัดมหาสารคาม มีความประสงค์จะ 

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ จังหวัดมหาสารคาม) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน ๒๐ รายการ และปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๐๗๔,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และงบประมาณในการประกวดราคาครั้งนี้เท่ากับ ๑๙,๐๘๕,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
 

ลำดับที่ รายการ ราคากลาง
(บาท)
วงเงิน งบประมาณ (บาท)  
 
ปรับปรุงอาคารฝึกอบรมพร้อมโรงอาหาร ๑๑๒,๑๕๖.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  
ปรับปรุงอาคาร (โรงซ่อม) ๑๔๘,๓๕๘.๒๗ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐  
ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ ๑๐๘,๘๕๘.๘๒ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  
ปรับปรุงอาคารโรงปั๊มน้ำ ๑ ๑๔๘,๓๔๑.๙๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐  
ปรับปรุงอาคารโรงปั๊มน้ำ ๒ ๔๙,๕๔๔.๓๕ ๕๐,๐๐๐.๐๐  
ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าสำรอง ๒๙๖,๔๑๗.๖๔ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐  
ปรับปรุงสระเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๔,๐๐๐ ลบ.ม. ๑๐,๐๙๒.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐  
ปรับปรุงหอถังสูงเก็บน้ำบาดาล ๑๔๕,๔๕๔.๒๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐  
ปรับปรุงหอถังสูงเก็บน้ำเพื่อการเกษตรถังเหล็กรูปแชมเปญ ๑๙๗,๖๐๕.๘๙ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐  
๑๐ ปรับปรุงบ่อน้ำบาดาล ๑๔๘,๗๑๙.๐๕ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐  
๑๑ ปรับปรุงระบบน้ำบาดาล ๙๘,๙๖๔.๔๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  
๑๒ ปรับปรุงโรงเรือนวางอุปกรณ์ ๑๔๘,๓๙๑.๑๒ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐  
๑๓ ปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ๓๐๙,๐๔๒.๘๗ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐  
๑๔ ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช ๒ (โรงเรือนอนุบาล ๒) ๖,๖๙๔,๐๙๒.๒๕ ๖,๗๗๕,๐๐๐.๐๐  
๑๕ ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช ๓ (โรงเรือนแม่พันธุ์ปลอดโรค) ๒,๐๗๘,๑๐๔.๒๗ ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐  
๑๖ ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช ๔ (โรงเรือนแม่พันธุ์ขยาย) ๑,๐๘๖,๐๔๐.๒๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐  
๑๗ ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช ๕ (โรงเรือนสาธิต) ๑,๑๘๔,๙๓๗.๗๔ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐  
๑๘ ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช ๖ (โรงเรือนเพาะเมล็ด) ๒๔๗,๐๒๕.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๙ ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช ๗ (โรงเรือนจำหน่าย) ๔,๖๔๑,๑๙๕.๒๒ ๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๐ ปรับปรุงโรงบรรจุพันธุ์พืช (ตึกต่ำ) ๙๓๖,๑๕๐.๐๒ ๙๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๑ ปรับปรุงอาคารที่ทำการ ๒๘๕,๐๒๔.๕๘ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ๑๙,๐๗๔,๕๑๕.๗๙ ๑๙,๐๘๕,๐๐๐.๐๐
ราคากลาง ๑๙,๐๗๔,๐๐๐.๐๐  
(สิบเก้าล้านเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ จังหวัดมหาสารคาม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.................-...................... ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและต้องมีผลงานประเภทโรงเรือนที่ใช้เทคโนโลยีประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ จังหวัดมหาสารคาม เชื่อถือ โดยเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี และมีหนังสือรับรองผลงาน สำเนาสัญญาถ่ายจากตัวจริง สำเนาเสียภาษี พร้อมทั้งมีแบบแปลนและภาพถ่ายโรงเรือนตัวอย่างอื่นประกอบการเสนอราคา
                 
                     ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                     (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
                     (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
                     ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                 ๑๖ ต้องมีบุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นวิศวกรผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสภาวิศวกรไม่ต่ำกว่าภาคี สาขาวิศวกรรมโยธา อย่างน้อย จำนวน ๑ คน โดยให้ยื่นเอกสารหลักฐานสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของสภาวิศวกรที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมหนังสือรับรองเป็นผู้ควบคุมงาน ตามแบบฟอร์มที่ศูนย์ฯกำหนด ในวันยื่นเอกสารเสนอราคาด้วย

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.aopdt๐๕.doae.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓๙๘๘๑๔๒ ในวันและเวลาราชการ

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ หรือ แบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถามมายังศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ จังหวัดมหาสารคาม ฝ่ายบริหารทั่วไป  ผ่านทางอีเมล์ aopdt05@doae.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ........................ โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ จังหวัดมหาสารคาม จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.aopdt05.doae.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................

 
  ประกาศ ณ วันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
 
 
 
 
สำราญ สาราบรรณ์ 
(นายสำราญ สาราบรรณ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง
 
มงคล คงสุข
(นายมงคล คงสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หนองคาย
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
 โดย นายมงคล คงสุข ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หนองคาย