ที่บ้านม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ในการจัดงานวันรณรงณ์การปล่อยแตนเบียนหนอนกออ้อย ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดขอนแก่น ปี 2560 และกิจกรรมการจัดทำแปลงเรียนรู้ การลดต้นทุน ในการปลูกอ้อย ในพื้นที่นาไม่เหมาะสม ต่อนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นว่า เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย เข้าถึงปัจจัยการผลิต พร้อมทั้งการจัดอบรมให้เกษตรกร ได้เรียนรู้ วิชาการเรื่องการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การป้องกันกำจัดศัตรูอ้อย โดยไม่ใช้สารเคมีและสนับสนุนแตนเบียนหนอนกออ้อย โดยภายในงานมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวนกว่า 300 คนด้านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ต้องขอบคุณหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เล็งเห็นความสำคัญในการกำจัดศัตรูอ้อย โดยวิธีธรรมชาติ คือการใช้แตนเบียน มาควบคุมหนอนกออ้อย รวมทั้งการให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในการดูแลอ้อยในระยะต่าง ๆ ทั้งนี้พี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมกิจกรรมนั้น จะได้ทำเป็นตัวอย่างและต่อยอดขยายแก่ชุมชนข้างเคียงต่อไป
 

Update Date : บันทึกเมื่อ :