ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

2017-05-22 09:37:36

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=i6FzZgG12Q4&feature=youtu.be

ไร่นาสวนผสมประจวบฯ

2017-05-22 09:20:16

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=VcQOz4UrPc4

ส่งเสริมพืชปลอดภัยจากสารพิษ

2017-05-22 09:19:18

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=nxLVYl1_B8Y

ลุงสำรอง เกษตรกรดีเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง

2017-05-22 09:18:12

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=nxLVYl1_B8Y

โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนฯ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

2017-05-22 09:16:46

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=gxoj2cRmpgs&list=PLvbeAzg4I42AFSsnP_iv9UNTazJFP0f-a&index=2

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยรางโพธิ์ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

2017-05-22 09:11:27

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=8FEsh-BcQcY&index=1&list=PLvbeAzg4I42AFSsnP_iv9UNTazJFP0f-a
 X