ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ตอนที่ 2

2017-05-22 08:38:24

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=uNjVvokubX0

ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ตอนที่ 1

2017-05-22 08:36:05

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=b24aXapn7EM&t=1s

ตอนที่ 5 5 ยุวเกษตรกรไทย

2017-04-17 21:57:10

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/embed/NleQRQwy7RY

ตอนที่ 4 แม่บ้านเกษตรกรกับความมั่นคงด้านอาหาร

2017-04-17 21:56:39

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/embed/TZ1SoRIDJDE

ตอนที่ 3 Smart Farmer และ Young Smart Farmer

2017-04-17 21:56:07

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/embed/KJatRqRKUFA

ตอนที่ 2 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

2017-04-17 21:54:43

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/embed/lffHhxcf-eY
 X