ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างข่าวประกาศรับสมัครงานข่าวกิจกรรมและภารกิจผู้บริหาร3ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสข่าวภูมิภาคข่าวส่งเสริมการเกษตร
ค้นหา

จัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว โครงการสร้างความเข็มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

02 เมษายน 2564

เลขที่โครงการ M64070011344

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

02 เมษายน 2564

เลขที่โครงการ M64070011344

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

ค่าจัดซื้อ/จ้างพัฒนาแปลงเรียนรู้ 3 ศูนย์ โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

02 เมษายน 2564

เลขที่โครงการ M64070011344

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

จัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว โครงการสร้างความเข็มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

02 เมษายน 2564

เลขที่โครงการ M64070011344

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

02 เมษายน 2564

เลขที่โครงการ M64070011344

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

ค่าจัดซื้อ/จ้างพัฒนาแปลงเรียนรู้ 3 ศูนย์ โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

02 เมษายน 2564

เลขที่โครงการ M64070011344

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

ค้นหา

เลื่อนการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

02 เมษายน 2564

เลื่อนการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

02 เมษายน 2564

ค้นหา

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมากิจกรรมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2

02 เมษายน 2564

ขอให้หน่วยงานดำเนินการประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์ เรื่อง ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

02 เมษายน 2564

กรมส่งเสริมการเกษตร ปรับแผน 4 ด้าน ปฏิบัติงานออนไลน์ มั่นใจให้บริการ

02 เมษายน 2564

กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนอากาศร้อนและแล้งระวังหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาด

02 เมษายน 2564

เตือนชาวสวนไม้ผลระวังภัย!! เพลี้ยแป้งทุเรียนระบาดระยะใกล้เก็บเกี่ยวช่วงฤดูแล้ง

02 เมษายน 2564

ถึง พี่น้องเกษตรกร จากปัญหาภัยแล้งและการระบาดของโรค COVID-19 ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับให้ช่วยดูแลพี่น้องเกษตรกร และฝากความห่วงใยให้ดูแลร่างกายให้แข็งแรง

02 เมษายน 2564

"ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด" จากใจ กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวน รณรงค์ "ซื้อสินค้าเกษตรไทยเกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด " โดย เขียนข้อความลงกระดาษ และชูป้าย พร้อมถ่ายภาพลง Facebook ส่วนตัว พร้อมเชิญชวน …

02 เมษายน 2564

ร่างประกาศเอกสารประกวดการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 9 รายการ

02 เมษายน 2564

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02 เมษายน 2564

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02 เมษายน 2564

ค้นหา

ประจำไตรมาสที่ 4 / 2564

02 เมษายน 2564

ประจำไตรมาสที่ 3 / 2564

02 เมษายน 2564

ประจำไตรมาสที่ 2 / 2564

02 เมษายน 2564

ประจำไตรมาสที่ 1 / 2564

02 เมษายน 2564

ค้นหา

การประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและสายอากาศ ระบบ เอ เอ็ม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) (สพท.)

02 เมษายน 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

02 เมษายน 2564

เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2564

02 เมษายน 2564

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2565

02 เมษายน 2564

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

02 เมษายน 2564

ผลการประชุมการร่วมขยายตลาดสินค้าและบริการในต่างประเทศ

02 เมษายน 2564

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีหารือสาธารณะอิ่ม…ดี…มีสุข : ผักจะเป็นวาระแห่งชาติได้อย่างไร?

02 เมษายน 2564

ขอประชาสัมพันธ์การประชุม Israel –UAE International Water and Food Security Conference (WAFOS 2021) ครั้งที่ 1

02 เมษายน 2564

ข่าวการเกษตรที่น่าสนใจในสหรัฐฯ ประจำเดือนมกราคม 2564

02 เมษายน 2564

กฎระเบียบด้านการผลิตกัญชงภายในประเทศของสหรัฐอเมริกา (Establishment of a Domestic Hemp Production Program)

02 เมษายน 2564

การประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและสายอากาศ ระบบ เอ เอ็ม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) (สพท.)

02 เมษายน 2564

ค้นหา

การประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและสายอากาศ ระบบ เอ เอ็ม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) (สพท.)

02 เมษายน 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

02 เมษายน 2564

เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2564

02 เมษายน 2564

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2565

02 เมษายน 2564

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

02 เมษายน 2564

ผลการประชุมการร่วมขยายตลาดสินค้าและบริการในต่างประเทศ

02 เมษายน 2564

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีหารือสาธารณะอิ่ม…ดี…มีสุข : ผักจะเป็นวาระแห่งชาติได้อย่างไร?

02 เมษายน 2564

ขอประชาสัมพันธ์การประชุม Israel –UAE International Water and Food Security Conference (WAFOS 2021) ครั้งที่ 1

02 เมษายน 2564

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON
Message us
แบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร
Skip to content