วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีรายได้เพิ่มขึ้น”

คำขวัญ

“ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์
ก้าวทันสถานการณ์ ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร โดยยึดหลักตลาดนำการผลิต
3. ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและจำหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

มุ่งมั่นบริการ

Service mind

มุ่งมั่นบริการ

ทีมงานเป็นเลิศ

Team work

ทีมงานเป็นเลิศ

เชิดชูคุณธรรม

Ethic

เชิดชูคุณธรรม

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

Change Leader

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ค่านิยมองค์การกรมส่งเสริมการเกษตร

พัฒนาตนเองให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

Development

พัฒนาตนเองให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

กล้าคิด กล้านำเสนอ แตกต่างอย่างมีเหตุผล

Opinion Share

กล้าคิด กล้านำเสนอ แตกต่างอย่างมีเหตุผล

มีจิตสำนึก รับผิดชอบกับสิ่งที่ทำ

Accountability

มีจิตสำนึก รับผิดชอบกับสิ่งที่ทำ

สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เข้าใจตรงกัน

Excellent Communication

สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เข้าใจตรงกัน

วัฒนธรรมองค์การของกรมส่งเสริมการเกษตร

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ พันธกิจ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557

อำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ โดยการศึกษา วิจัย พัฒนากำหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และการให้บริการทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร
4. ฝึกอาชีพ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้บริการทางการเกษตร
5. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร
6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

Slide
Slide
Slide
SOCIALICON
Facebook
Twitter
Instagram
Message us
แบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร
Skip to content